Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG THỰC HIỆN TOÀN BỘ QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2778/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3257/TTr-SXD ngày 29 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thiết lập lại quy trình điện tử giải quyết đối với các thủ tục hành chính này trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TT.PVHCC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên Định

 

PHỤ LỤC I

QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA SỞ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

I. Lĩnh vực hoạt động xây dựng

1. Gia hạn giấy phép xây dựng

- Thời hạn giải quyết 05 ngày (40 giờ) làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử trên Cổng dịch vụ công cho chuyên viên giải quyết hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên giải quyết hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc giải quyết hồ sơ;

- Nghiên cứu, thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo Gia hạn giấy phép xây dựng;

- Báo cáo kết quả trình Lãnh đạo Phòng Quy hoạch kiến trúc trên môi trường mạng.

29 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Quy hoạch kiến trúc

Kiểm tra, soát xét, xác nhận dự thảo trước khi trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Gia hạn giấy phép xây dựng.

04 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Xem xét và phê duyệt Gia hạn giấy phép xây dựng.

04 giờ làm việc

Bước 5

Văn thư

Vào sổ văn bản, ký số, chuyển kết quả (điện tử) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh trên môi trường mạng.

1/2 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Thực hiện nhận kết quả (có ký số), in, đóng dấu

- Chuyển toàn bộ hồ sơ về Phòng Quy hoạch kiến trúc (qua dịch vụ Bưu chính công ích) để lưu trữ theo quy định.

- Xác nhận trên Cổng dịch vụ công;

1/2 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu lệ phí.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

40 giờ làm việc

II. Lĩnh vực Phát triển đô thị

1. Lấy ý kiến đối với các dự án bảo tồn tôn tạo các công trình di tích cấp tỉnh

- Thời hạn giải quyết 15 ngày (120 giờ) làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử trên Cổng dịch vụ công cho chuyên viên giải quyết hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên giải quyết hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc giải quyết hồ sơ;

- Nghiên cứu, thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo Văn bản góp ý;

- Báo cáo kết quả trình Lãnh đạo Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật trên môi trường mạng.

109 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật

Kiểm tra, soát xét, xác nhận dự thảo trước khi trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Văn bản góp ý.

04 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Xem xét và phê duyệt Văn bản góp ý.

04 giờ làm việc

Bước 5

Văn thư

Vào sổ văn bản, ký số, chuyển kết quả (điện tử) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh trên môi trường mạng.

1/2 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Thực hiện nhận kết quả (có ký số), in, đóng dấu

- Chuyển toàn bộ hồ sơ về Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật (qua dịch vụ Bưu chính công ích) để lưu trữ theo quy định.

- Xác nhận trên Cổng dịch vụ công;

1/2 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

120 giờ làm việc

III. Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản

1. Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

- Thời hạn giải quyết 10 ngày (80 giờ) làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử trên Cổng dịch vụ công cho chuyên viên giải quyết hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên giải quyết hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc giải quyết hồ sơ;

- Nghiên cứu, thẩm định hồ sơ;

- Lập Chứng chỉ hành nghề;

- Báo cáo kết quả trình Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng trên môi trường mạng.

69 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

Kiểm tra, soát xét, xác nhận dự thảo trước khi trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Chứng chỉ hành nghề.

04 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Xem xét và phê duyệt Chứng chỉ hành nghề

04 giờ làm việc

Bước 5

Văn thư

Vào sổ văn bản, ký số, chuyển kết quả (điện tử) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh trên môi trường mạng.

1/2 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Thực hiện nhận kết quả (có ký số), in, đóng dấu

- Chuyển toàn bộ hồ sơ về Phòng Quản lý xây dựng (qua dịch vụ Bưu chính công ích) để lưu trữ theo quy định.

- Xác nhận trên Cổng dịch vụ công;

1/2 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu lệ phí.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

80 giờ làm việc

2. Cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

- Thời hạn giải quyết 10 ngày (80 giờ) làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử trên Cổng dịch vụ công cho chuyên viên giải quyết hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên giải quyết hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc giải quyết hồ sơ;

- Nghiên cứu, thẩm định hồ sơ;

- Lập Chứng chỉ hành nghề;

- Báo cáo kết quả trình Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng trên môi trường mạng.

69 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

Kiểm tra, soát xét, xác nhận dự thảo trước khi trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Chứng chỉ hành nghề.

04 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Xem xét và phê duyệt Chứng chỉ hành nghề

04 giờ làm việc

Bước 5

Văn thư

Vào sổ văn bản, ký số, chuyển kết quả (điện tử) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh trên môi trường mạng.

1/2 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Thực hiện nhận kết quả (có ký số), in, đóng dấu

- Chuyển toàn bộ hồ sơ về Phòng Quản lý xây dựng (qua dịch vụ Bưu chính công ích) để lưu trữ theo quy định.

- Xác nhận trên Cổng dịch vụ công;

1/2 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu lệ phí.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

80 giờ làm việc

IV. Lĩnh vực Nhà ở

1. Công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư tại Điều 9 của Thông tư số 31/2016/TT-BXD

- Thời hạn giải quyết 15 ngày (120 giờ) làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử trên Cổng dịch vụ công cho chuyên viên giải quyết hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên giải quyết hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc giải quyết hồ sơ;

- Nghiên cứu, thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo Quyết định công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư;

- Báo cáo kết quả trình Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản trên môi trường mạng.

109 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản

Kiểm tra, soát xét, xác nhận dự thảo trước khi trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Quyết định công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư.

04 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Xem xét và phê duyệt Quyết định công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư

04 giờ làm việc

Bước 5

Văn thư

Vào sổ văn bản, ký số, chuyển kết quả (điện tử) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh trên môi trường mạng.

1/2 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Thực hiện nhận kết quả (có ký số), in, đóng dấu

- Chuyển toàn bộ hồ sơ về Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (qua dịch vụ Bưu chính công ích) để lưu trữ theo quy định.

- Xác nhận trên Cổng dịch vụ công;

1/2 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu lệ phí.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

120 giờ làm việc

2. Công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư tại Điều 7 của Thông tư số 31/2016/TT-BXD

- Thời hạn giải quyết 15 ngày (120 giờ) làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử trên Cổng dịch vụ công cho chuyên viên giải quyết hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên giải quyết hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc giải quyết hồ sơ;

- Nghiên cứu, thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo Quyết định công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư;

- Báo cáo kết quả trình Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản trên môi trường mạng.

109 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản

Kiểm tra, soát xét, xác nhận dự thảo trước khi trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Quyết định công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư.

04 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Xem xét và phê duyệt Quyết định công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư

04 giờ làm việc

Bước 5

Văn thư

Vào sổ văn bản, ký số, chuyển kết quả (điện tử) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh trên môi trường mạng.

1/2 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Thực hiện nhận kết quả (có ký số), in, đóng dấu

- Chuyển toàn bộ hồ sơ về Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (qua dịch vụ Bưu chính công ích) để lưu trữ theo quy định.

- Xác nhận trên Cổng dịch vụ công;

1/2 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu lệ phí.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

120 giờ làm việc

 

PHỤ LỤC II

QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

I. Lĩnh vực Phát triển đô thị

1. Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt

- Thời hạn giải quyết 37 ngày (296 giờ) làm việc (trong đó Sở Xây dựng 15 ngày, Bộ Xây dựng 15 ngày và UBND tỉnh 07 ngày), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử trên Cổng dịch vụ công cho chuyên viên giải quyết hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên giải quyết hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc giải quyết hồ sơ;

- Nghiên cứu, thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo công văn để UBND tỉnh lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đồng thời tiến hành soạn thảo văn bản gửi các sở, ban, ngành và địa phương liên quan để lấy ý kiến tham gia.

56 giờ làm việc

Bước 3

Bộ Xây dựng

Xem xét và cho ý kiến

120 giờ làm việc

Bước 4

Chuyên viên giải quyết hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Tổng hợp các ý kiến tham gia, căn cứ các quy định hiện hành để xem xét, thẩm định hồ sơ dự án;

- Dự thảo Tờ trình (văn bản báo cáo thẩm định), dự thảo Quyết định chấp thuận đầu tư dự án của UBND tỉnh;

- Báo cáo kết quả trình Lãnh đạo Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật trên môi trường mạng.

53 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật của Sở Xây dựng

Kiểm tra, soát xét, xác nhận dự thảo trước khi trình Lãnh đạo Sở Xây dựng phê duyệt Tờ trình.

04 giờ làm việc

Bước 6

Lãnh đạo Sở Xây dựng

Xem xét và phê duyệt Tờ trình gửi UBND tỉnh và ký số vào Dự thảo Quyết định để trình UBND tỉnh.

04 giờ làm việc

Bước 7

Văn thư của Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, ký số, chuyển kết quả (điện tử) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh trên môi trường mạng

1/2 giờ làm việc

Bước 8

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Gửi hồ sơ trình UBND tỉnh, bao gồm Tờ trình, dự thảo Quyết định, hồ sơ và các văn bản liên quan (qua môi trường mạng).

1/2 giờ làm việc

Bước 9

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh thụ lý.

1/2 giờ làm việc

Bước 10

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt.

47 giờ làm việc

Bước 11

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 12

Lãnh đạo UBND tỉnh

Phê duyệt Quyết định chấp thuận đầu tư dự án.

04 giờ làm việc

Bước 13

Văn thư của Văn phòng UBND tỉnh

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

1/2 giờ làm việc

Bước 14

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Chuyển toàn bộ hồ sơ về Phòng Quy hoạch kiến trúc (qua dịch vụ Bưu chính công ích) để lưu trữ theo quy định.

- Xác nhận trên Cổng dịch vụ công;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

296 giờ làm việc

II. Lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng

1. Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng

- Thời hạn giải quyết 20 ngày (160 giờ) làm việc (trong đó Sở Xây dựng 15 ngày và UBND tỉnh 05 ngày), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử trên Cổng dịch vụ công cho chuyên viên giải quyết hồ sơ tại Trung lâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên giải quyết hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc giải quyết hồ sơ;

- Nghiên cứu, thẩm định hồ sơ;

- Soạn thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng của UBND tỉnh;

- Báo cáo kết quả trình Lãnh đạo Chi cục giám định xây dựng trên môi trường mạng.

109 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo Chi cục giám định xây dựng của Sở Xây dựng

Kiểm tra, soát xét, xác nhận dự thảo trước khi trình Lãnh đạo Sở Xây dựng duyệt Tờ trình.

04 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Sở Xây dựng

Xem xét và duyệt Tờ trình gửi UBND tỉnh và ký số vào dự thảo Quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng để trình UBND tỉnh.

04 giờ làm việc

Bước 5

Văn thư của Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, ký số, chuyển kết quả (điện tử) cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trên môi trường mạng.

1/2 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Gửi hồ sơ trình UBND tỉnh, bao gồm Tờ trình, dự thảo Quyết định, hồ sơ và các văn bản liên quan trên môi trường mạng.

1/2 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh thụ lý.

1/2 giờ làm việc

Bước 8

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt.

31 giờ làm việc

Bước 9

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 10

Lãnh đạo UBND tỉnh

Phê duyệt Quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng.

04 giờ làm việc

Bước 11

Văn thư của Văn phòng UBND tỉnh

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

1/2 giờ làm việc

Bước 12

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Chuyển toàn bộ hồ sơ về Chi cục Giám định xây dựng (qua dịch vụ Bưu chính công ích) để lưu trữ theo quy định.

- Xác nhận trên Cổng dịch vụ công;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

160 giờ làm việc

2. Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin

- Thời hạn giải quyết 10 ngày (80 giờ) làm việc (trong đó Sở Xây dựng 07 ngày và UBND tỉnh 03 ngày), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử trên Cổng dịch vụ công cho chuyên viên giải quyết hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên giải quyết hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc giải quyết hồ sơ;

- Nghiên cứu, thẩm định hồ sơ;

- Soạn thảo Tờ trình, dự thảo Văn bản điều chỉnh của UBND tỉnh;

- Báo cáo kết quả trình Lãnh đạo Chi cục Giám định xây dựng trên môi trường mạng.

45 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo Chi cục Giám định xây dựng của Sở Xây dựng

Kiểm tra, soát xét, xác nhận dự thảo trước khi trình Lãnh đạo Sở Xây dựng phê Tờ trình.

04 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Sở Xây dựng

Xem xét và phê duyệt Tờ trình gửi UBND tỉnh và ký số vào dự thảo Văn bản điều chỉnh để trình UBND tỉnh.

04 giờ làm việc

Bước 5

Văn thư của Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, ký số, chuyển kết quả (điện tử) cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trên môi trường mạng.

1/2 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Gửi hồ sơ trình UBND tỉnh, bao gồm Tờ trình, dự thảo Văn bản, hồ sơ và các văn bản liên quan trên môi trường mạng.

1/2 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh thụ lý.

1/2 giờ làm việc

Bước 8

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt.

15 giờ làm việc

Bước 9

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 10

Lãnh đạo UBND tỉnh

Phê duyệt Văn bản điều chỉnh.

04 giờ làm việc

Bước 11

Văn thư của Văn phòng UBND tỉnh

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

1/2 giờ làm việc

Bước 12

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Chuyển toàn bộ hồ sơ về Chi cục Giám định xây dựng (qua dịch vụ Bưu chính công ích) để lưu trữ theo quy định.

- Xác nhận trên Cổng dịch vụ công;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

80 giờ làm việc

3. Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động

- Thời hạn giải quyết 30 ngày (240 giờ) làm việc (trong đó Sở Xây dựng 25 ngày và UBND tỉnh 05 ngày), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử trên Cổng dịch vụ công cho chuyên viên giải quyết hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên giải quyết hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc giải quyết hồ sơ;

- Nghiên cứu, thẩm định hồ sơ;

- Soạn thảo Tờ trình, dự thảo Thông báo của UBND tỉnh;

- Báo cáo kết quả trình Lãnh đạo Chi cục Giám định xây dựng trên môi trường mạng.

189 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo Chi cục Giám định xây dựng của Sở Xây dựng

Kiểm tra, soát xét, xác nhận dự thảo trước khi trình Lãnh đạo Sở Xây dựng phê Tờ trình.

04 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Sở Xây dựng

Xem xét và phê duyệt Tờ trình gửi UBND tỉnh và ký số vào dự thảo Thông báo để trình UBND tỉnh.

04 giờ làm việc

Bước 5

Văn thư của Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, ký số, chuyển kết quả (điện tử) cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trên môi trường mạng.

1/2 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Gửi hồ sơ trình UBND tỉnh, bao gồm Tờ trình, dự thảo Văn bản, hồ sơ và các văn bản liên quan trên môi trường mạng.

1/2 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh thụ lý.

1/2 giờ làm việc

Bước 8

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt.

31 giờ làm việc

Bước 9

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 10

Lãnh đạo UBND tỉnh

Phê duyệt Thông báo.

04 giờ làm việc

Bước 11

Văn thư của Văn phòng UBND tỉnh

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

1/2 giờ làm việc

Bước 12

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Chuyển toàn bộ hồ sơ về Chi cục Giám định xây dựng (qua dịch vụ Bưu chính công ích) để lưu trữ theo quy định.

- Xác nhận trên Cổng dịch vụ công;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

240 giờ làm việc