Hệ thống pháp luật

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 633/QĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 1986

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH SÁU TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 141-HĐBT ngày 24-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá;
Xét đề nghị của Bộ Công nghiệp thực phẩm trong các công văn số 79-CNTP/KT ngày 9-5-1984 và số 58-CNTP/KT ngày 18-11-1985

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay ban hành các tiêu chuẩn Việt Nam:

TCVN 167-86. Đồ hộp. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản -

Thay thế TCVN 167 - 64;

TCVN 168-86. Đồ hộp rau. Dưa chuột dầm dấm - Thay thế TCVN 168-73;

TCVN 1440-86. Đồ hộp quả. Mận nước đường - Thay thế TCVN 1440-73;

TCVN 1521-86. Đồ hộp quả. Chuối nước đường - Thay thế TCVN 1521-74;

TCVN 1521-86. Đồ hộp quả. Vải nước đường - Thay thế TCVN 1577-74;

TCVN 1578-86. Đồ hộp quả. Cam quýt nước đường - Thay thế TCVN 1578-74

Điều 2. - Các tiêu chuẩn trên ban hành để chính thức áp dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7-1987 và phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa pương có liên quan.

 

 

Đoàn Phương

(Đã ký)

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 633/QĐ năm 1986 ban hành sáu tiêu chuẩn Nhà nước về Đồ hộp rau do Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

  • Số hiệu: 633/QĐ
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 13/09/1986
  • Nơi ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước
  • Người ký: Đoàn Phương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/07/1987
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản