Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 627/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC Y TẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 55/TTr-SYT ngày 17 tháng 6 năm 2015 và ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Tư pháp tại văn bản số 531/STP-KSTTHC ngày 05 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính về lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

- Thủ tục hành chính mới ban hành: 53 thủ tục;

- Thủ tục hành chính bãi bỏ: 132 thủ tục.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 617/QĐ-UBND-HC ngày 28/6/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh về Công bố hệ thống các thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực y tế.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- Bộ Y tế;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Cổng TTĐT Tỉnh;
- Lưu: VT, SYT (2b), T (HC).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC Y TẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 627/QĐ-UBND-HC ngày 01/7/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên Thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

I

Lĩnh vực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

01

Cấp Chứng chỉ hành nghề Y đối với công dân Việt Nam

Sở Y tế

02

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề Y đối với công dân Việt Nam

Sở Y tế

03

Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh

Sở Y tế

04

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế

05

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư, hỏng hoặc bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

Sở Y tế

06

Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô khoa, phòng, giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn, bổ sung danh mục chuyên môn kỹ thuật

Sở Y tế

07

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám chữa bệnh

Sở Y tế

08

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo

Sở Y tế

09

Cấp giấy phép tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo

Sở Y tế

10

Cấp mới giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo điểm a, c, d Khoản 1 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT–BYT ngày 20/3/2014 của Bộ Y tế

Sở Y tế

11

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm a, Khoản 2, Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ Y tế

Sở Y tế

II

Lĩnh vực hành nghề Dược

01

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam.

Sở Y tế

02

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược tại Việt Nam cho cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Sở Y tế

03

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do bị mất, hỏng, rách nát; hết hiệu lực (đối với các Chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm); thay đổi thông tin của cá nhân đăng ký hành nghề dược trên Chứng chỉ hành nghề dược

Sở Y tế

04

Thủ tục trả lại Chứng chỉ hành nghề dược

Sở Y tế

05

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Sở Y tế

06

Thủ tục đề nghị bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Sở Y tế

07

Thủ tục đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với các Giấy chứng nhận có thời hạn quy định

Sở Y tế

08

Thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Sở Y tế

09

Thủ tục đăng ký kiểm tra điều kiện bán lẻ thuốc theo nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP)

Sở Y tế

10

Thủ tục đăng ký kiểm tra lại điều kiện bán lẻ thuốc theo nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP)

Sở Y tế

11

Thủ tục đăng ký kiểm tra lần đầu nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP)

Sở Y tế

12

Thủ tục đăng ký tái kiểm tra “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP)

Sở Y tế

13

Thủ tục đăng ký kiểm tra nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc”, trường hợp thay đổi/bổ sung phạm vi kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh, kho bảo quản

Sở Y tế

14

Thủ tục đề nghị cấp, bổ sung, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc đối với cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu

Sở Y tế

15

Thủ tục Kê khai lại giá bán buôn, giá bán lẻ của thuốc sản xuất tại Việt Nam (có trụ sở sản xuất thuốc đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp)

Sở Y tế

16

Thủ tục đăng ký lần đầu, đăng ký lại đối với các thuốc dùng ngoài sản xuất trong nước quy định tại Phụ lục V, Thông tư số 22/2009/TT-BYT

Sở Y tế

17

Thủ tục đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế

Sở Y tế

18

Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc theo đường phi mậu dịch

Sở Y tế

19

Thủ tục cấp thẻ Người giới thiệu thuốc

Sở Y tế

III

Lĩnh vực Mỹ phẩm

01

Thủ tục Công bố sản phẩm mỹ phẩm

Sở Y tế

02

Thủ tục Đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm

Sở Y tế

IV

Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm

01

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

02

Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

03

Cấp giấy tiếp nhận công bố hợp quy

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

04

Cấp lại giấy tiếp nhận công bố hợp quy

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

05

Cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

06

Cấp lại Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

07

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

08

Cấp Giấy xác nhận hồ sơ đăng ký hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

09

Cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho tổ chức

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

10

Cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho cá nhân

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

V

Lĩnh vực Giám định Y khoa

01

Thủ tục Giám định thương tật

Trung tâm Giám định Y khoa

02

Thủ tục Giám định khả năng lao động

Trung tâm Giám định Y khoa

VI

Lĩnh vực Pháp y

01

Thủ tục giám định pháp y về thương tích

Trung tâm Pháp y

02

Thủ tục giám định pháp y về tình dục

Trung tâm Pháp y

03

Thủ tục giám định pháp y về tử thi

Trung tâm Pháp y

VII

Lĩnh vực Y tế Dự phòng

01

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi hài

Trung tâm Y tế Dự phòng Tỉnh

02

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với hài cốt, tro cốt

Trung tâm Y tế Dự phòng Tỉnh

03

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Trung tâm Y tế Dự phòng Tỉnh

04

Cấp Giấy chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thuyền/Chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền

Trung tâm Y tế Dự phòng Tỉnh

05

Cấp Giấy chứng nhận xử lý y tế đối với hàng hóa

Trung tâm Y tế Dự phòng Tỉnh

06

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người.

Trung tâm Y tế Dự phòng Tỉnh

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ

STT

Tên Thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

01

Cấp giấy phép tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

02

Cho phép tổ chức Hội nghị, Hội thảo về y tế tại Đồng Tháp

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

03

Cho phép tổ chức Hội nghị, Hội thảo Quốc tế về y tế tại Đồng Tháp

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

 

LĨNH VỰC Y

04

Cấp Chứng chỉ đủ tiêu điều kiện hành nghề y tư nhân trừ bệnh viện

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

05

Cấp lại Chứng chỉ đủ tiêu điều kiện hành nghề y tư nhân trừ bệnh viện

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

06

Gia hạn Chứng chỉ đủ tiêu điều kiện hành nghề y tư nhân trừ bệnh viện

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

07

Đổi Chứng chỉ hành nghề đối với các hình thức trừ bệnh viện

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

08

Thu hồi Chứng chỉ đủ tiêu điều kiện hành nghề y tư nhân trừ bệnh viện_Đổi loại hình hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

09

Thu hồi Chứng chỉ đủ tiêu điều kiện hành nghề y tư nhân trừ bệnh viện_Nghỉ hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

10

Thu hồi Chứng chỉ đủ tiêu điều kiện hành nghề y tư nhân trừ bệnh viện_Vi phạm điều 15 của Pháp lệnh hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

11

Bổ sung chức năng cho bệnh viện ngoài công lập, trừ áp dụng kỹ thuật mới

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

12

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức trừ bệnh viện

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

13

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức khám chữa bệnh trừ bệnh viện

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

14

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân trừ bệnh viện

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

15

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân trừ bệnh viện_Đổi loại hình hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

16

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân trừ bệnh viện_Đổi địa điểm hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

17

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân trừ bệnh viện_Nghỉ hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

18

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân trừ bệnh viện_Ngưng hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

19

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân trừ bệnh viện_Vi phạm điều 15 của Pháp lệnh hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

20

Chuyển địa điểm Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức trừ bệnh viện

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

21

Cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ y tế

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

22

Cấp Chứng chỉ đủ tiêu điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

23

Cấp lại Chứng chỉ đủ tiêu điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

24

Gia hạn Chứng chỉ đủ tiêu điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

25

Thu hồi Chứng chỉ đủ tiêu điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp_Đổi loại hình hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

26

Thu hồi Chứng chỉ đủ tiêu điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp_Nghỉ hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

27

Thu hồi chứng chỉ đủ tiêu điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp_Vi phạm điều 15 của Pháp lệnh hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

28

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

29

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

30

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

31

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp_Đổi loại hình hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

32

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp_Đổi địa điểm hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

33

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp_Nghỉ hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

34

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp_Ngưng hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

35

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp_Vi phạm điều 15 của Pháp lệnh hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

36

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề nhà hộ sinh

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

37

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề phòng khám đa khoa tư nhân

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

38

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân cho hộ kinh doanh cá thể

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

39

Cấp Giấy hành nghề dịch vụ răng giả, hàm giả.

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

40

Cấp Thẻ cho những người làm công việc chuyên môn tại cơ sở hành nghề y tế tư nhân

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

41

Cấp Thẻ cho người làm công việc chuyên môn tại cơ sở dịch vụ y tế tư nhân

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

42

Xác nhận không hành nghề y tế tư nhân tại địa phương

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

 

Y HỌC CỔ TRUYỀN

 

43

Cấp Chứng chỉ hành nghề y dược học cổ truyền cho người đứng đầu phòng chẩn trị

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

44

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề y dược học cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

45

Gia hạn Chứng chỉ hành nghề y dược học cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

46

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu Phòng chẩn trị y học cổ truyền_Đổi loại hình hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

47

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu Phòng chẩn trị y học cổ truyền_Nghỉ hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

48

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu Phòng chẩn trị y học cổ truyền_Vi phạm điều 15 của Pháp lệnh hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

49

Cấp Chứng chỉ hành nghề y dược học cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

50

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề y dược học cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

51

Gia hạn Chứng chỉ hành nghề y dược học cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

52

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đấu trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền_Đổi loại hình hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

53

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đấu trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền_Nghỉ hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

54

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đấu trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền_Vi phạm điều 15 của Pháp lệnh hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

55

Cấp Chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở điều trị không dùng thuốc

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

56

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở điều trị không dùng thuốc

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

57

Gia hạn Chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở điều trị không dùng thuốc

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

58

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đấu cơ sở điều trị không dùng thuốc_Đổi loại hình hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

59

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đấu cơ sở điều trị không dùng thuốc_Nghỉ hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

60

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đấu cơ sở điều trị không dùng thuốc_Vi phạm điều 15 của Pháp lệnh hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

61

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y cho phòng chẩn trị

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

62

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y cho phòng chẩn trị

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

63

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y cho phòng chẩn trị

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

64

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y cho phòng chẩn trị_Đổi loại hình hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

65

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y cho phòng chẩn trị_Đổi địa điểm hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

66

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y cho phòng chẩn trị_Nghỉ hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

67

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y cho phòng chẩn trị_Ngưng hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

68

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y cho phòng chẩn trị_Vi phạm điều 15 của Pháp lệnh hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

69

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

70

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền.

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

71

Gia hạn chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

72

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền_Đổi loại hình hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

73

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền_Đổi địa điểm hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

74

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền_Nghỉ hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

75

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền_Ngưng hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

76

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền_Vi phạm điều 15 của Pháp lệnh hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

77

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

78

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

79

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

80

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc_Đổi loại hình hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

81

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc_Đổi địa điểm hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

82

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc_Nghỉ hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

83

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc_Ngưng hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

84

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc_Vi phạm điều 15 của Pháp lệnh hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

85

Chuyển địa điểm Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền tư nhân đối với các hình thức trừ bệnh viện

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

86

Cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

87

Cấp lại Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

88

Thu hồi Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

89

Cấp thẻ cho người làm công việc chuyên môn tại các cơ sở hành nghề y học cổ truyền

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

90

Xác nhận không hành nghề y học cổ truyền tại địa phương

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

91

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế tư nhân

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

92

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế tư nhân

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

93

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế tư nhân

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

94

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế_Đổi loại hình hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

95

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế_Đổi địa điểm hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

96

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế_Nghỉ hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

97

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế_Ngưng hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

98

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế_Vi phạm điều 15 của Pháp lệnh hành nghề

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

 

QUẢNG CÁO KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

99

Đăng ký quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở y, y dược học cổ truyền, phục hồi chức năng, giải phẫu thẩm mỹ

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

100

Đăng ký quảng cáo trang thiết bị và dụng cụ y tế

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế

Sở Y tế

 

DƯỢC

101

Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược

Nghị định 89/2012/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ; Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ Y tế

Sở Y tế

102

Hồ sơ đề nghị đổi Chứng chỉ hành nghề dược

Nghị định 89/2012/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ; Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ Y tế

Sở Y tế

103

Hồ sơ đề nghị gia hạn Chứng chỉ hành nghề dược

Nghị định 89/2012/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ; Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ Y tế

Sở Y tế

104

Hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược

Nghị định 89/2012/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ; Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ Y tế

Sở Y tế

105

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Nghị định 89/2012/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ; Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ Y tế

Sở Y tế

106

Hồ sơ đề nghị bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Nghị định 89/2012/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ; Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ Y tế

Sở Y tế

107

Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Nghị định 89/2012/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ; Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ Y tế

Sở Y tế

108

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Nghị định 89/2012/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ; Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ Y tế

Sở Y tế

109

Hồ sơ đề nghị đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Nghị định 89/2012/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ; Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ Y tế

Sở Y tế

110

Giấy Chứng nhận “thực hành tốt nhà thuốc”

Nghị định 89/2012/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ; Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ Y tế

Sở Y tế

111

Giấy Chứng nhận “thực hành tốt phân phối thuốc”

Nghị định 89/2012/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ; Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ Y tế

Sở Y tế

112

Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (tái kiểm tra)

Nghị định 89/2012/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ; Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ Y tế

Sở Y tế

113

Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc

Nghị định 89/2012/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ; Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ Y tế

Sở Y tế

114

Đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc

Nghị định 89/2012/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ; Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ Y tế

Sở Y tế

115

Đăng ký hội thảo/tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm

Nghị định 89/2012/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ; Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ Y tế

Sở Y tế

116

Đăng ký quảng cáo mỹ phẩm

Nghị định 89/2012/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ; Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ Y tế

Sở Y tế

117

Đăng ký sản xuất thuốc trong nước thuộc danh mục phụ lục I quy chế đăng ký thuốc

Nghị định 89/2012/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ; Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ Y tế

Sở Y tế

118

Đăng ký nhập khẩu thuốc phi mậu dịch

Nghị định 89/2012/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ; Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ Y tế

Sở Y tế

 

AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

119

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm đối với thực phẩm sản xuất trong nước và vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thành phần

Thông tư 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012 của Bộ Y tế

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

120

Gia hạn Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm cho các sản phẩm thực phẩm đã được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm

Thông tư 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012 của Bộ Y tế

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

121

Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm

Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Y tế

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

122

Cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức vệ sinh, an toàn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Không phải thủ tục hành chính

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

 

GIÁM ĐỊNH Y KHOA, PHÁP Y TÂM THẦN

123

Giám định thương tật

Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế

Trung tâm Giám định Y khoa

124

Giám định lao động

Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế

Trung tâm Giám định Y khoa

125

Giám định pháp y (thương tật)

Thông tư 20/2014/TT-BYT ngày 12/6/2014 của Bộ Y tế

Trung tâm Pháp y

126

Giám định pháp y (tử vong)

Thông tư 20/2014/TT-BYT ngày 12/6/2014 của Bộ Y tế

Trung tâm Pháp y

 

Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ MÔI TRƯỜNG

127

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi hài

Nghị định số 103/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ

Trung tâm Y tế Dự phòng

128

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế hài cốt, tro cốt

Nghị định số 103/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ

Trung tâm Y tế Dự phòng

129

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề vaccin, sinh phẩm y tế

Nghị định số 103/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ

Trung tâm Y tế Dự phòng

130

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu

Nghị định số 103/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ

Trung tâm Y tế Dự phòng

131

Cấp Giấy chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thủy

Nghị định số 103/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ

Trung tâm Y tế Dự phòng

132

Giấy chứng nhận xử lý y tế đối với hàng hóa

Nghị định số 103/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ

Trung tâm Y tế Dự phòng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN