Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 622/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 11/TTr-CP ngày 06/01/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Nguyễn Xuân Phúc

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI LÀO ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 622/QĐ-CTN ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch nước)

1.

Hồ Minh Cảnh, sinh ngày 06/01/1980 tại Thừa Thiên Huế

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: bản Thồng-pồng, quận Sỉ-khốt-ta-bong, thủ đô Viêng Chăn

Hộ chiếu số N1453174 cấp ngày 11/4/2016 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nam

2.

Nguyễn Duy Tân, sinh ngày 15/5/1983 tại Thừa Thiên Huế

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: bản Xốc-khăm, quận Xay-sệt-thả, thủ đô Viêng Chăn

Hộ chiếu số N2020275 cấp ngày 24/10/2018 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Giới tính: Nam