Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 626/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 88/TTr-CP ngày 22/3/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Xuân Phúc

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI LÀO ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 626/QĐ-CTN ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch nước)

1.

Trần Đức Anh Tùng, sinh ngày 17/8/1999 tại Lào

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, GKS số 36, ngày 24/4/2012

Hiện trú tại: bản Mương-mày, huyện Xa-mắc-khi-xay, tỉnh Ắt-ta-pư

Hộ chiếu số C0074387 cấp ngày 06/3/2015 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Giới tính: Nam

2.

Trần Thị Tố My, sinh ngày 18/7/1997 tại Quảng Trị

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, GKS số 35, ngày 24/4/2012

Hiện trú tại: bản Mương-mày, huyện Xa-mắc-khi-xay, tỉnh Ắt-ta-pư

Hộ chiếu số B6488427 cấp ngày 23/5/2012 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Giới tính: Nữ

 

3.

Trần Thị Thi, sinh ngày 05/6/1969 tại Quảng Trị

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, GKS số 66, ngày 07/6/2016

Hiện trú tại: bản Mương-mày, huyện Xa-mắc-khi-xay, tỉnh Ắt-ta-pư

Hộ chiếu số N1474263 cấp ngày 07/10/2011 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Giới tính: Nữ

4.

Nguyễn Thị Sương, sinh ngày 23/01/1986 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Bản Phôn-cùng, TP Pạc-xế, tỉnh Chăm-pa-sắc

Hộ chiếu số N2134117 cấp ngày 23/8/2019 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Giới tính: Nữ