Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 62-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 1963 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP VÀ CẤP PHÍ ĐI ĐƯỜNG ĐỐI VỚI ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHI ĐI HỌP VÀ TRONG THỜI GIAN HỌP HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ điều 39 của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp do Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 10 năm 1962 và đã được Chủ tịch nước Việt nam dân chủ cộng hòa ra lệnh công bố ngày 10 tháng 11 năm 1962:
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và ông Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trongHội nghị Thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 27 tháng 4 năm 1963.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đại biểu Hội đồng nhân dân không phải là người ăn lương Nhà nước, trong thời gian họp hội nghị Hội đồng nhân dân cấp mình , hoặc họp Hội đồng nhân dân cấp dưới thuộc đơn vị đã bầu ra mình, được hưởng chế độ phụ cấp như sau:

- Đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn 0đ80 một ngày.

- Đại biểu Hội đồng nhân dân, khu phố, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 1đ00 ,một ngày.

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 1đ50 một ngày.

- Đại biểu Hội đồng nhân dân khu tự trị 1đ80 một ngày.

Điều 2. Đại biểu Hội đồng nhân dân từ cấp huyện trở lên khi đi họp hội nghị Hội đồng nhân dân được hưởng phí đi đường theo chế độ chung áp dụng đối với cán bộ, viên chức Nhà nước đi công tác.

Điều 3. Đại biểu Hội đồng nhân dân  từ cấp huyện trở lên khi đi báo cáo trước cử tri cũng được hưởng chế độ phụ cấp và cấp phí đi đường như quy định ở các điều trên.

Điều 4. Các khoản chi về chế độ phụ cấp và cấp phí đi đường trên đây do ngân sách địa phương đài thọ; cách thức cấp phát sẽ do Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn.

Điều 5. Chế độ phụ cấp và cấp phí đi đường này thi hành kể từ ngày ban hành. Những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 6. Các Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Các Ủy ban hành chính địa phương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
Phạm Văn Đồng