Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 592/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến tng kết chương trình tng thể ci cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 (Thông báo s 64/TB-VPCP ngày 27/3/2021 của Văn phòng Chính phủ);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn s 724/SNV-TTr ngày 09/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kim tra công tác cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Vụ Cải cách hành chính
(Bộ Nội v);
- Thường trực T
nh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KSTTHC, HCTC, CBTH;
- Lưu: VT, NCvi303.

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Minh

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ KỶ LUẬT KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2021
Ban hành kèm theo Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Qung Ngãi

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Tạo bước chuyển mạnh mẽ về cải cách hành chính và kỷ luật, k cương hành chính, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc tỉnh nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính tnh Quảng Ngãi năm 2021 và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số biện pháp chấn chnh kluật, kỷ cương hành chính của tnh Quảng Ngãi trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tất c các cơ quan, đơn vị thuộc khối nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Phát hiện, kiến nghị cơ quan có thm quyền chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm và xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc tỉnh thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính và có hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

2. Yêu cầu

- Hoạt động kiểm tra công tác cải cách hành chính và kỷ luật kỷ cương hành chính phải đảm bo yếu tố bất ngờ (đối với kiểm tra đột xuất), khách quan, trung thực, đúng pháp luật.

- Không làm cản trở hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức và cá nhân là đối tượng kiểm tra.

II. ĐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC KIM TRA

1. Đối tượng kiểm tra

a) Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh (kiểm tra ít nhất một lần trong năm đối với tt cả các địa phương và các sở, ngành trực tiếp tham mưu 08 lĩnh vực công tác cải cách hành chính).

b) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc khối nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Nội dung kiểm tra

Kiểm tra về công tác cải cách hành chính năm 2021 (tập trung vào các lĩnh vực/tiêu chí/tiêu chí thành phần bị Trung ương trừ điểm qua các năm và giải pháp khắc phục); việc chấp hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kluật, kỷ cương hành chính của tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết đnh số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh.

3. Thời gian kiểm tra: Hoàn thành trước tháng 11/2021.

4. Hình thức kiểm tra

a) Kiểm tra đột xuất (không báo trước thời gian, địa điểm của từng cuộc kiểm tra cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra).

b) Kiểm tra thường xuyên.

5. Thành phần các đoàn kim tra, thời gian, địa điểm kiểm tra: Giao Sở Nội vụ chtrì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện việc kiểm tra công tác cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021 từ nguồn kinh phí cải cách hành chính của tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh các quyết định kiểm tra; thành lập các Đoàn kiểm tra đột xuất, kiểm tra thường xuyên và các nội dung khác nhằm triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này.

2. Các Sở, ban ngành tnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh chủ động khắc phục tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính tại đơn vị, địa phương và chuẩn bị nội dung phục vụ công tác kiểm tra.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, Giám đốc Sở Nội vụ kịp thời báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh để xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.