Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Phú Thọ, ngày 13 tháng 4 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

Trong những năm qua, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao vai trò, trách nhiệm, chất lượng công tác tham mưu, thực thi nhiệm vụ. Về cơ bản, các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở (Sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị) đã triển khai khá nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, quy chế làm việc của UBND tỉnh và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Một số công việc, nhiệm vụ được giao nhưng chưa chủ động quyết liệt triển khai, hoặc có thực hiện nhưng tiến độ rất chậm, thậm chí không thực hiện; chất lượng tham mưu nhiều việc chưa đảm bảo yêu cầu; còn tình trạng cơ quan chủ trì không tham mưu rõ căn cứ pháp lý, chưa đầy đủ trình tự, thủ tục, hoặc chỉ nêu vấn đề, phân tích mà không thể hiện quan điểm, không đề xuất nội dung giải quyết, chưa đề xuất dự thảo văn bản UBND tỉnh ban hành,… Quản lý nhà nước ở một số ngành, lĩnh vực còn thiếu tính bao quát, chưa trọng tâm, trọng điểm; tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm còn xảy ra; công tác phối hợp giải quyết công việc có lúc, có việc thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa làm tốt vai trò, trách nhiệm, quyền hạn được giao; một bộ phận cán bộ, công chức chưa chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của cấp trên, còn có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu, vòi vĩnh doanh nghiệp, công dân, tham nhũng, lãng phí,… cá biệt có cán bộ, công chức vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, thậm chí phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực thi nhiệm vụ chưa được quan tâm đúng mức; việc phát hiện vi phạm, xác định trách nhiệm và xử lý chưa kịp thời, chưa đủ tính răn đe, giáo dục,… Những hạn chế, yếu kém nêu trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, làm giảm hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, làm suy giảm lòng tin của tổ chức, công dân và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị

a) Tăng cường phổ biến, quán triệt và chấp hành nghiêm Quy chế làm việc của UBND tỉnh và các quy chế, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị. Nghiêm túc thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, không đùn đẩy, thoái thác, né tránh trách nhiệm, bỏ sót nhiệm vụ; chủ động tham mưu, giải quyết công việc, không trông chờ giao việc của UBND tỉnh. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, cấp dưới phải phục tùng, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp trên. Trong quá trình tham mưu, phải phân tích, làm rõ sự phù hợp của nội dung đề xuất với các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tế; trường hợp nội dung tham mưu thuộc phạm vi, đối tượng điều chỉnh của nhiều văn bản pháp luật có liên quan nhưng còn chồng chéo, chưa thống nhất, thì phải phân tích, nêu rõ quan điểm, chính kiến của cơ quan, đơn vị mình.

b) Nắm chắc tình hình và bao quát công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ (kể cả các công việc đã phân cấp, ủy quyền cho cấp phó hoặc cấp dưới); chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; đồng thời, phải chịu trách nhiệm liên đới nếu để cấp phó, cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý bị xử lý kỷ luật. Nghiêm túc thực hiện việc trực tiếp tham dự các cuộc họp do Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức có yêu cầu cấp Trưởng tham dự, không cử cấp phó đi thay; trường hợp vì lý do khách quan không thể tham dự, phải được sự đồng ý của đồng chí chủ trì hội nghị. Người được cử đi họp phải báo cáo, thống nhất về quan điểm, ý kiến với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trước và sau mỗi cuộc họp; đối với nội dung phải thông qua nhiều hội nghị, ý kiến của đại diện cơ quan, đơn vị phải nhất quán.

c) Rà soát, điều chỉnh và quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, đảm bảo không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ; rà soát, điều chỉnh quy chế làm việc và phân công công tác theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành và phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ, công chức, viên chức tương ứng với vị trí việc làm. Chấp hành nghiêm quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

d) Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ và Quyết định số 2414/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện; tập trung rà soát, hoàn thiện quy định về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng vị trí việc làm đảm bảo khách quan, công bằng, công khai, minh bạch. Nội dung đánh giá cần tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ được giao (lượng hóa bằng các chỉ tiêu cụ thể), việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Căn cứ kết quả đánh giá để thực hiện công tác cán bộ hoặc loại bỏ ra khỏi bộ máy đối với cán bộ, công chức, viên chức có năng lực yếu, không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm đạo đức công vụ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

đ) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện nghiêm quy định về tiếp nhận, xử lý văn bản, hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử từ cấp tỉnh đến cấp xã; tiến tới không tiếp nhận, xử lý hồ sơ bằng giấy (trừ các văn bản mật, hồ sơ của doanh nghiệp, công dân). Tăng cường kiểm tra, giám sát việc giải quyết hồ sơ, công việc; chấn chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm đối với các trường hợp chậm trễ, chất lượng tham mưu thấp, có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tiêu cực,....

2. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

a) Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm các quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, văn hóa ứng xử với tổ chức, công dân và các quy định khác của cơ quan, đơn vị.

b) Nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao; tuân thủ nghiêm thứ bậc và kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; tập trung nghiên cứu, tham mưu giải quyết dứt điểm công việc đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.

3. Giao Sở Nội vụ

a) Rà soát, đề xuất điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo quy định.

b) Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, triển khai Đề án tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025.

c) Tăng cường thanh tra, kiểm tra cải cách hành chính, công vụ, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Căn cứ kết quả thanh kiểm tra, phải có biện pháp xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền biện pháp xử lý nghiêm đối với trường hợp vi phạm; định kỳ báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Giao Văn phòng UBND tỉnh

a) Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương, đơn vị chấp hành nghiêm Quy chế làm việc của UBND tỉnh và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị này. Khẩn trương hoàn thiện, triển khai việc theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh để kiểm tra, giám sát và đôn đốc kịp thời, làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

b) Tham mưu kiện toàn Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh; giao Tổ công tác tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

c) Đối với các hồ sơ, văn bản của cơ quan, đơn vị tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh mà không đảm bảo quy trình, quy chế, quy định, chưa đúng thẩm quyền, chất lượng chưa đạt yêu cầu, chưa đúng thời gian quy định; giao Văn phòng UBND tỉnh chủ động ban hành văn bản đôn đốc, đề nghị cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 1655/UBND-KTTH ngày 22/4/2020 về chấn chỉnh, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu, thực thi nhiệm vụ.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị có trách nhiệm quán triệt, phổ biến sâu rộng, thường xuyên nội dung của Chỉ thị này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do mình quản lý; nghiêm túc cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Quang