Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 4
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/QĐ-UBND

Quận 4, ngày 26 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC NĂM 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp Quận 4 tại Tờ trình số 03/TTr-PTP ngày 22 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 4 hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2015 (đính kèm Danh mục vãn bản).

Điều 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 4 chịu trách nhiệm niêm yết và đăng tải Quyết định này tại trụ sở và trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 4.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 4, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Sở Tư pháp (Phòng KTrVB);
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- TT.Quận ủy Quận 4;
- TT.UBND Quận 4;
- VPUB: CPVP;
- Lưu VT, TNgG5 b

CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Quân

 

Mẫu số: 03

Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BTP

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TRONG NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số: 59/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4)

A. VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 4 HT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2015:

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Nghị quyết

16/2005/NQ-HĐND ngày 26/7/2005

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân khóa IX kỳ họp thứ 4 về xây dựng quận văn hóa.

Hiện nay, các tiêu chuẩn văn hóa được thực hiện theo Quyết định số 4946/QĐ-UBND ngày 25/9/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành các tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2012-2015.

 

2.

Nghị quyết

23/2006/NQ-HĐND ngày 18/5/2006

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân khóa IX kỳ họp thứ 7 về kế hoạch xây dựng Quận đô thị, Quận dịch vụ, Cải cách hành chính, chống quan liêu, chống tham nhũng và chống lãng phí giai đoạn 2006-2010.

Nghị quyết được áp dụng trong 5 năm (2006-2010). Do đó, thời hạn điều chỉnh của văn bản đã hết.

 

3.

Nghị quyết

24/2006/NQ-HĐND ngày 18/5/2006

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân khóa IX kỳ họp thứ 7 về cho phép xây dựng nhà tạm cư cho các hộ chờ bố trí tái định cư và điều chỉnh quy hoạch chung Quận 4.

Hết hiệu lực do không còn đối tượng điều chỉnh được quy định trong văn bản.

 

4.

Nghị quyết

48/2008/NQ-HĐND ngày 11/9/2008

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân khóa IX kỳ họp thứ 7 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) trên địa bàn Quận 4 và 15 phường thuộc Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất được thực hiện theo Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 8/5/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của Quận 4.

 

B. VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2015:

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Chỉ thị

05/2010/CT-UBND ngày 23/12/2010

Tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Quận 4.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của Ủy ban nhân dân Quận 4.

15/01/2016

2.

Chỉ thị

06/2011/CT-UBND ngày 12/5/2011

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của Ủy ban nhân dân Quận 4.

15/01/2016

C. VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2015:

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Quyết định

633/2009/QĐ-UBND ngày 25/5/2009 ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện công tác thu hồi đất, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Quận 4.

- Căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định này đã hết hiệu lực thi hành, gồm: Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của UBND Thành phố ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Một số nội dung trong Quy định không còn phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành.

- Luật Đất đai 2013 (có hiệu lực ngày 01/7/2014).

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (có hiệu lực ngày 01/7/2014).

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (có hiệu lực ngày 13/8/2014).

- Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của UBND Thành phố ban hành quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực ngày 25/5/2015).

 

2.

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 4.

- Căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định đã hết hiệu lực, gồm: Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 10/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

- Một số nội dung của Quy chế không phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành.

- Luật Xây dựng năm 2014 (có hiệu lực ngày 01/01/2015).

- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (có hiệu lực ngày 06/4/2015).

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (có hiệu lực ngày 05/8/2015).

- Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc Kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước (có hiệu lực ngày 01/01/2014).

- Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ (có hiệu lực ngày 20/02/2014).

 

3.

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND ngày 03/3/2011 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị Quận 4.

- Căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định đã hết hiệu lực: Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Một số nội dung của Quy chế không phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành.

- Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (có hiệu lực ngày 20/6/2014)

- Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ ban hành Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc ngành xây dựng (có hiệu lực ngày 01/01/2016).

 

4.

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND ngày 19/5/2011 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 4.

- Căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định đã hết hiệu lực, gồm: Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp.

- Một số nội dung của Quy chế không phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành.

- Luật Đất đai năm 2013 (có hiệu lực ngày 01/7/2014).

- Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (có hiệu lực ngày 20/6/2014).

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (có hiệu lực ngày 01/7/2014).

- Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

 

5.

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 về ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Quận 4

- Căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định có sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.

- Nội dung quy định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại Chương III của Quy chế không phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành.

- Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

- Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

 

6.

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ cơ quan.

- Căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, gồm: Pháp lệnh lưu trữ Quốc gia, Quyết định số 93/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND Thành phố về ban hành Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ cơ quan.

- Một số nội dung trong Quy chế không còn phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành.

- Luật Lưu trữ năm 2011 (có hiệu lực ngày 01/7/2012).

- Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức (có hiệu lực ngày 01/6/2013).

 

7.

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND ngày 30/8/2012 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Quận 4

- Căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định đã hết hiệu lực: Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Thông tư số 04/2011/TT-BNV ngày 10/2/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện về công tác thanh niên.

- Một số nội dung của Quy chế không phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành.

- Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (có hiệu lực ngày 20/6/2014)

- Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (có hiệu lực ngày 15/12/2014).