Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 6
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 253/QĐ-UBND

Quận 6, ngày 21 tháng 01 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 4480/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân quận 6 về việc bãi bỏ văn bản;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp quận 6 tại Công văn số 31/TP ngày 08 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6 hết hiệu lực toàn bộ năm 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 6, Trưởng phòng Tư pháp quận 6, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Ngô Thành Luông

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 6)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND
Ngày 20/10/2010

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn quận 6.

Quyết định số 4480/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của Ủy ban nhân dân quận 6 về việc bãi bỏ văn bản.

14/4/2015

2

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND-NV
Ngày 09/4/2012

Về việc ban hành Quy chế công tác Văn thư, lưu trữ của Ủy ban nhân dân quận 6.

Quyết định số 4480/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của Ủy ban nhân dân quận 6 về việc bãi bỏ văn bản.

22/7/2015

Tổng số: 2 văn bản