Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 562/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT DANH MỤC MUA SẮM THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 604/TTr-SGDĐT ngày 16/3/2020 và Báo cáo số 795/TTr-SGDĐT ngày 31/3/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 gồm: 55 danh mục, cung cấp cho 262 trường có học sinh lớp 1 năm học 2020-2021 (chi tiết tại biểu kèm theo Quyết định này).

2. Nguồn kinh phí: từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục, đào tạo và nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn đã giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số 2556/QĐ- UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

3. Đơn vị thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn.

4. Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, lập dự toán chi tiết và thực hiện quy trình thủ tục mua sắm tài sản theo quy định; chỉ đạo mua sắm tài sản đúng theo danh mục phê duyệt tại Quyết định này và thông số kỹ thuật quy định tại Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT .

2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn và kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện quy trình thủ tục mua sắm tài sản theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh, các phòng: KGVX, TH, KTTH, THCB ;
- Lưu: VT, KGVX (LTT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Long Hải

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN