Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
NH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018 CỦA TỈNH VĨNH PHÚC.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Vĩnh Phúc;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1021/TTr-STC ngày 31/12/2019;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán Ngân sách năm 2018 của tỉnh Vĩnh Phúc. Số liệu chi tiết tại các biểu số 62/CK-NSNN, 63/CK-NSNN, 64/CK-NSNN, 65/CK-NSNN, 66/CK-NSNN, 67/CK-NSNN, 68/CK-NSNN kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c)
- Bộ Tài chính;
- Chủ tịch (báo cáo);
- Các Phó Chủ tịch;
- CPVP;
- Như điều 3;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Công báo, Cổng TTGTĐT tỉnh; Đài PTTH tỉnh; Báo Vĩnh Phúc;
- CV NCTH;
- Lưu VT,

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN