Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 56/2007/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2006/QĐ-BTC NGÀY 06/6/2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN THUỘC TỔNG CỤC HẢI QUAN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 96/2002/NĐ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan;
Căn cứ Quyết định số 33/2006/QĐ-BTC ngày 06/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan (quy định tại Điều 2, Quyết định số 33/2006/QĐ-BTC ngày 06/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan):

Thực hiện thanh tra thuế trong trường hợp người nộp thuế có dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế, theo quy định tại Điều 88, Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006.

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận :
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 2;
- Cục Kiểm tra VB (Bộ Tư pháp);
- Công báo; Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu VT, TCCB, TCHQ (5b).

BỘ TRƯỞNG
 
 
 
 
Vũ Văn Ninh 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 56/2007/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định 33/2006/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 56/2007/QĐ-BTC
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 29/06/2007
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Vũ Văn Ninh
  • Ngày công báo: 23/07/2007
  • Số công báo: Từ số 492 đến số 493
  • Ngày hiệu lực: 07/08/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 11/05/2010
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản