Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 555/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN GẮN VỚI NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH, HỘI NHẬP CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT ngày 29/03/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thông tư số 49/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 5072/QĐ-UBND , ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Kế hoạch phát triển, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 383/SKHĐT-HTPTDN ngày 20 tháng 2 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020 (Có kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An; Báo Nghệ An; Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An; Hội doanh nghiệp, doanh nhân và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (p/h);
- CVP, PVP TM, VX UBND tỉnh;
- CV: KGVX
- Lưu: VT-UB (Toàn).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Hoa

 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN GẮN VỚI NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH, HỘI NHẬP CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 555/QĐ-UBND, ngày 28/2/2020 của UBND tỉnh Nghệ An)

Thực hiện Kế hoạch phát triển, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020; Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh,

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch Bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân; gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020 với những nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

1. Mục tiêu:

Xây dựng đội ngũ doanh nhân Nghệ An mạnh cả về số lượng và chất lượng, có khả năng hoạch định chiến lược kinh doanh, năng động, nhạy bén, thích nghi với sự thay đổi của môi trường kinh doanh; Có tinh thần dân tộc, văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội cao, có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp hoạt động có chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao, liên kết chặt chẽ, tham gia tích cực vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và tiến tới toàn cầu; Ngày càng nhiều doanh nghiệp, doanh nhân có thương hiệu lớn cấp quốc gia, cấp khu vực.

2. Các nhiệm vụ cụ thể

- Tổ chức bồi dưỡng 19 lớp với tối thiểu 950 học viên, trong đó: 06 lớp khởi sự doanh nghiệp, 07 lớp quản trị doanh nghiệp và 06 lớp quản trị doanh nghiệp chuyên sâu.

- Tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề để tập huấn, đối thoại, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp, phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Điều tra, khảo sát nhu cầu bồi dưỡng, tập huấn, tư vấn hỗ trợ của các doanh nghiệp, doanh nhân để làm cơ sở xây dựng kế hoạch bồi dưỡng doanh nghiệp, doanh nhân giai đoạn tiếp theo.

- Tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá công tác bồi dưỡng doanh nghiệp, doanh nhân năm 2020.

(Có biểu phụ lục chi tiết kèm theo)

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM BỒI DƯỠNG

1. Đối tượng bồi dưỡng

Các đối tượng có ý tưởng thành lập doanh nghiệp trong tương lai; Các doanh nhân đã thành lập doanh nghiệp đang hoạt động và các đối tượng khác nếu có nhu cầu.

Để đảm bảo chất lượng bồi dưỡng, các đối tượng trên được phân theo các nhóm cụ thể sau:

Nhóm 1: Khởi sự doanh nghiệp, gồm các đối tượng: Chủ hộ kinh doanh, chủ hộ trong các làng nghề, chủ trang trại, hợp tác xã, thanh niên lập nghiệp, cá nhân có nhu cầu thành lập doanh nghiệp và mới thành lập doanh nghiệp trong 02 năm.

Nhóm 2: Quản trị doanh nghiệp, gồm các đối tượng: Chủ doanh nghiệp và Cán bộ quản lý trực tiếp của doanh nghiệp.

Nhóm 3: Quản trị doanh nghiệp chuyên sâu cho các đối tượng là: cán bộ quản lý cấp trung trở lên của doanh nghiệp nhỏ và vừa và những người có hoài vọng trở thành lãnh đạo doanh nghiệp trong tương lai;

Nhóm 4: Bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu, văn hóa công sở, kỹ năng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh.

Ngoài ra, căn cứ theo trình độ chuyên môn và ngành nghề hoạt động của các học viên để phân lớp cho phù hợp.

2. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng và số học viên tối thiểu:

Nội dung, thời lượng bồi dưỡng và số lượng học viên tối thiểu của các lớp học khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp chuyên sâu thực hiện theo Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thời gian: Ưu tiên bố trí tổ chức vào các ngày Thứ 7, Chủ nhật hàng tuần.

3. Địa điểm bồi dưỡng: Thành phố Vinh và tại trung tâm các cụm huyện, thị xã.

III. GIẢI PHÁP VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Giải pháp thực hiện

a) Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân.

- Các nội dung bồi dưỡng phải phù hợp với nhu cầu thực tế của học viên và định hướng phát triển của doanh nghiệp, đảm bảo trang bị kiến thức về lý luận và thực tiễn kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp chuyên sâu; về pháp luật, nâng cao vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp, doanh nhân đối với người lao động, với cộng đồng xã hội, sự trung thực, tinh thần hợp tác, ý thức dân tộc; Tăng cường đối thoại, tổ chức các bài tập tình huống có chiều sâu gắn lý thuyết vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp;

- Lựa chọn các giảng viên giỏi, có uy tín, kinh nghiệm của các Viện nghiên cứu kinh tế, trường đại học, cao đẳng; Các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực; các chuyên gia kinh tế; lãnh đạo các ngành và các doanh nhân thành đạt.

- Đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của học viên sau khi được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Tổng hợp, phân loại danh sách các học viên đăng ký theo từng loại hình doanh nghiệp và từng đối tượng cụ thể để tổ chức bồi dưỡng riêng các chuyên đề phù hợp;

b) Đề cao đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, tinh thần dân tộc của đội ngũ Doanh nhân.

- Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của doanh nghiệp doanh nhân về vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực.

- Khuyến khích doanh nhân không ngừng hoàn thiện mình để trở thành những người có trách nhiệm, có đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước.

- Thường xuyên tổ chức phổ biến cho đội ngũ Doanh nhân các chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật hiện hành của Nhà nước về phát triển doanh nghiệp, doanh nhân, đặc biệt là các Doanh nghiệp ở khu vực miền núi, nông thôn.

c) Phát huy vai trò đại diện của các Hiệp hội, Hội doanh nghiệp đối với cộng đồng Doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn.

- Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Hội doanh nghiệp, doanh nhân để phát huy tốt vai trò đại diện cho đội ngũ doanh nhân.

- Các tổ chức chính trị xã hội, Hiệp hội và các Hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần quan tâm đến công tác vận động chính trị trong đội ngũ doanh nhân bằng nhiều hình thức, tập hợp, phản ánh nguyện vọng của đội ngũ doanh nhân, tham mưu cho chính quyền về các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, doanh nhân, hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân hội nhập kinh tế quốc tế.

d) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ Doanh nhân.

- Các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm nội dung xây dựng, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ Doanh nhân, thường xuyên lắng nghe và thẩm vấn ý kiến của Doanh nhân trong phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương; Quan tâm lãnh đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm phiền hà, sách nhiễu trong việc thực hiện các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, doanh nhân,

- Chú trọng công tác phát triển Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

2. Kinh phí thực hiện

- Nguồn ngân sách Tỉnh: 2.288 triệu đồng (Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm tám mươi tám triệu đồng).

………………….

 

BIỂU PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ PHÂN KHAI NGUỒN KINH PHÍ NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN NGHỆ AN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Nghệ An)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

TT

Nội dung

Thời gian thực hiện dự kiến

Địa điểm thực hiện

Ngân sách tỉnh hỗ trợ

Đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện

I

Tổ chức các khóa bồi dưỡng doanh nhân

 

 

 

 

1

Lớp khởi sự doanh nghiệp (06 lớp)

 

 

360.000

 

-

Lớp thứ Nhất

Tháng 3/2020

Thành phố Vinh

60.000

Sở Khoa học và Công nghệ

-

Lớp thứ Hai

Tháng 4/2020

Thành phố Vinh

60.000

Hội Doanh nghiệp Nữ tỉnh Nghệ An

-

Lớp thứ Ba

Tháng 5/2020

Huyện Nghi Lộc và Thị xã Cửa Lò

60.000

Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An (Tỉnh đoàn Nghệ An)

-

Lớp thứ Tư

Tháng 5/2020

Thành phố Vinh

60.000

Đại học Vinh

-

Lớp thứ Năm

Tháng 5/2020

Huyện Yên Thành

60.000

Liên minh HTX tỉnh Nghệ An

-

Lớp thứ Sáu

Tháng 10/2020

Thành phố Vinh

60.000

Đại học Kinh tế Nghệ An

2

Lớp quản trị doanh nghiệp (07 lớp)

 

 

455.000

 

-

Lớp thứ Nhất

Tháng 4/2020

Huyện Quỳnh Lưu

65.000

Phòng Thương mại và CN Việt Nam tại Nghệ An

-

Lớp thứ Hai

Tháng 4/2020

Thành phố Vinh

65.000

Hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa

-

Lớp thứ Ba

Tháng 6/2020

Thành phố Vinh

65.000

Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An

-

Lớp thứ Tư

Tháng 7/2020

Thành phố Vinh

65.000

Hội Doanh nhân Trẻ Nghệ An

-

Lớp thứ Năm

Tháng 8/2020

Thị xã Thái Hòa

65.000

Hôi Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (Chi Hội Thái Hòa)

-

Lớp thứ Sáu

Tháng 8/2020

Thành phố Vinh

65.000

Hội Doanh nghiệp Tiêu biểu

-

Lớp thứ Bảy

Tháng 9/2020

Huyện Quỳ Hợp

65.000

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

3

Lớp bồi dưỡng quản trị doanh nghiệp chuyên sâu (06 lớp).

Cả năm

Thành phố Vinh

600.000

Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

II

Tổ chức các hội nghị, hội thảo

 

 

410.000

Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

-

Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề, đối thoại doanh nghiệp, doanh nhân

Cả năm

Thành phố Vinh

350.000

Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

-

Hội nghị tập huấn

Quý 2/2020

Thành phố Vinh

60.000

Hội Trang trại và Làng nghề tỉnh Nghệ An

III

Tổ chức các Hội thảo bồi dưỡng cán bộ làm công tác trợ giúp phát triển DNNVV

Cả năm

Thành phố Vinh

250.000

Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

IV

Điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo, tư vấn hỗ trợ của các doanh nghiệp, doanh nhân

Tháng 10 đến tháng 12/2020

Các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An

100.000

Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

V

Tổ chức tổng kết đánh giá công tác bồi dưỡng doanh nhân năm 2020

Tháng 12/2020

Thành phố Vinh

20.000

Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

VI

Kinh phí quản lý, chỉ đạo năm 2020

 

 

93.000

Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

 

Tổng cộng

 

 

2.288.000

 

(Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm tám mươi tám triệu đồng)