Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 182/KH-UBND

Nghệ An, ngày 06 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN NĂM 2021

Thực hiện Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017; Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nhằm phát triển, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân năm 2021 như sau:

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

1. Mục tiêu

Xây dựng đội ngũ doanh nhân Nghệ An mạnh cả về số lượng và chất lượng, có khả năng hoạch định chiến lược kinh doanh, năng động, nhạy bén, thích nghi với sự thay đổi của môi trường kinh doanh; Có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp hoạt động có chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao, liên kết chặt chẽ, tham gia tích cực vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và tiến tới toàn cầu; Ngày càng nhiều doanh nghiệp, doanh nhân có thương hiệu lớn cấp quốc gia, cấp khu vực.

2. Nhiệm vụ

Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các DNNVV trên địa bàn tỉnh thông qua các chương trình: Đào tạo kiến thức về khởi sự kinh doanh và quản trị kinh doanh, quản trị kinh doanh chuyên sâu cho các DNNVV; Hỗ trợ đào tạo kỹ năng lãnh đạo, quản lý về chuyển đổi số cho các DNNVV; Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ DNNVV.

II. NỘI DUNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

1. Đối tượng

- DNNVV trên địa bàn tỉnh Nghệ An thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí theo quy định Khoản 1, Điều 4, Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Điều 6, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ DNNVV.

2. Thời gian thực hiện: Năm 2021.

3. Địa điểm: Các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

4. Nội dung hỗ trợ

- Hỗ trợ kinh phí để triển khai các chương trình đào tạo theo Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho các DNNVV và Thông tư 49/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV, bao gồm:

+ Hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức các khóa đào tạo khởi sự kinh doanh cho DNNVV;

+ Hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức các khóa đào tạo quản trị kinh doanh chuyên sâu cho các DNNVV do nữ làm chủ.

+ Hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức các khóa đào tạo chuyển đổi số cho các DNNVV;

+ Hỗ trợ 70% kinh phí tổ chức các khóa về quản trị kinh doanh cho các DNNVV;

+ Hỗ trợ 50% kinh phí tổ chức các khóa đào tạo quản trị kinh doanh chuyên sâu về kiến thức cho cán bộ quản lý các DNNVV;

- Hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ DNNVV;

- Hỗ trợ 100% chi phí tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề, đối thoại doanh nghiệp, doanh nhân.

5. Kinh phí thực hiện

* Về số lượng các lớp bồi dưỡng: Giao Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, lập danh sách học viên để bố trí lớp, đảm bảo đúng đối tượng quy định, phù hợp khả năng kinh phí.

* Về chi phí tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động liên quan: Giao Sở Tài chính thẩm định theo đúng quy định hiện hành.

* Nguồn kinh phí:

- Kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ: Trích từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 đã bố trí trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2021 cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An tại Quyết định số 4698/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021, số tiền tối đa: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng).

- Kinh phí đối ứng của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia.

- Kinh phí huy động hợp pháp từ các nguồn khác: Ngân sách Trung ương; Kinh phí hỗ trợ, tài trợ từ các tổ chức trong nước, quốc tế,...

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An

- Là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021 (Điều tra khảo sát nhu cầu bồi dưỡng; tổ chức các khóa bồi dưỡng doanh nghiệp; tổ chức các khóa bồi dưỡng cán bộ làm công tác trợ giúp phát triển DNNVV; tổ chức các buổi hội thảo đối thoại doanh nghiệp; đánh giá tổng kết công tác bồi dưỡng,...).

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan lập kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo đúng nội dung, đúng quy định, thiết thực và đạt hiệu quả cao; chịu trách nhiệm quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả và báo cáo kết quả thực hiện trước UBND tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức vận động, kêu gọi các tổ chức trong nước và quốc tế triển khai các chương trình, dự án trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa gắn với bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ doanh nhân.

- Chủ trì tham mưu phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị liên quan.

2. Sở Tài chính

- Thẩm định chi phí tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng và chi phí tổ chức các hoạt động liên quan đúng quy định.

- Hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện quy trình, thủ tục thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định.

3. Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An thực hiện tốt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021.

4. UBND các huyện, thành phố, thị xã

Chỉ đạo các phòng, ban liên quan và Chi hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa phối hợp, hỗ trợ trong việc tổ chức lớp bồi dưỡng doanh nhân trên địa bàn.

5. Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An.

Tích cực tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến và nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận xã hội về vị trí, vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và bản thân doanh nghiệp, doanh nhân.

Trên đây là Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021. Đề nghị Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, các Sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, Phó CVP (KT) UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các Hiệp hội, HH nghề nghiệp;
- Lưu: VT, KT (Ngũ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT
. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Hoa