Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 555/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Phòng, chống khủng bố ngày 12 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Chỉ thị số 25/2007/CT-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống khủng bố trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-BGTVT ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 2216/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 3. Các Ông (Bà) tại Điều 1 của Quyết định số 50/QĐ-BGTVT ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông (để p/h);
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, VTải (Tu5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Anh Tuấn
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PCKB BỘ GTVT

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI.
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 555/QĐ-BGTVT ngày 12/04/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định chung

Quy chế này quy định về nguyên tắc hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo).

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Các thành viên Ban chỉ đạo tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban chỉ đạo; thực hiện và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động

Ban chỉ đạo hoạt động theo nguyên tắc tập trung, thống nhất; quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền thông qua các cuộc họp định kỳ, đột xuất hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản. Trưởng Ban chỉ đạo kết luận và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRƯỞNG BAN, PHÓ TRƯỞNG BAN VÀ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban chỉ đạo

1. Lãnh đạo, điều hành và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về các nội dung hoạt động của Ban chỉ đạo; ủy quyền cho Phó Trưởng ban hoặc thành viên Ban chỉ đạo khi cần thiết.

2. Chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo.

3. Điều hành, phân công, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao; chủ trì các phiên họp định kỳ và đột xuất của Ban chỉ đạo, thông qua kế hoạch công tác.

4. Ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo; bổ sung, thay thế thành viên khi cần thiết.

Điều 5. Nhiệm vụ của Phó trưởng Ban chỉ đạo

1. Giúp Trưởng Ban chỉ đạo điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo.

2. Chỉ đạo chuẩn bị chương trình, kế hoạch công tác, nội dung họp của Ban chỉ đạo trình Trưởng Ban chỉ đạo duyệt.

3. Giúp Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, sơ kết hoạt động của Ban chỉ đạo; chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc phối hợp thực hiện giữa các Sở, ngành trực thuộc Bộ Giao thông vận tải.

4. Tham mưu, đề xuất ban hành các văn bản và các biện pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Ban chỉ đạo.

5. Tham mưu, đề xuất khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Ban Chỉ đạo.

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Ban chỉ đạo

1. Nhiệm vụ chung

a) Tham mưu cho Trưởng Ban chỉ đạo các vấn đề liên quan tới lĩnh vực phụ trách của cơ quan, đơn vị mình.

b) Tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo về những nhiệm vụ được phân công.

c) Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo theo phạm vi chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị mình; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo về kết quả hoạt động được phân công.

d) Chủ động đề xuất nội dung công việc, cách thức triển khai nội dung công việc, báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo xem xét, quyết định.

đ) Phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo và các đơn vị có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ.

e) Báo cáo về việc tổ chức triển khai nhiệm vụ được phân công theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Trưởng Ban chỉ đạo.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo giao.

2. Nhiệm vụ cụ thể

a) Thành viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo thuộc Tổng cục, các Cục quản lý chuyên ngành, các doanh nghiệp trong phạm vi chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình.

- Triển khai thực hiện Luật Phòng chống khủng bố và xây dựng Kế hoạch phòng, chống khủng bố của từng cơ quan, đơn vị.

- Xác định địa bàn, mục tiêu trọng điểm để xây dựng, triển khai phương án đối phó với tình huống khủng bố có thể xảy ra và tổ chức diễn tập phòng, chống khủng bố.

- Chỉ đạo việc xây dựng mạng lưới thông tin thích hợp, cập nhật mọi thông tin liên quan đến khủng bố.

- Phối hợp với các cơ quan Công an, Quân đội đóng quân trên địa bàn triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khủng bố; tổ chức huấn luyện và diễn tập chống khủng bố theo quy định.

- Xây dựng dự toán kinh phí phòng, chống khủng bố hàng năm.

- Tổng hợp, thực hiện công tác báo cáo theo phạm vi, nhiệm vụ được phân công.

b) Thành viên Ban chỉ đạo là cán bộ Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tài chính, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Vụ An toàn giao thông thực hiện nhiệm vụ tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan theo chức năng nhiệm vụ.

c) Thành viên Ban chỉ đạo là cán bộ Vụ Hợp tác quốc tế thực hiện nhiệm vụ tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Vụ Hợp tác quốc tế; cung cấp các thông tin liên quan đến điều ước quốc tế về phòng, chống khủng bố; phối hợp tham mưu cho Ban chỉ đạo về việc gia nhập các Điều ước quốc tế liên quan đến phòng, chống khủng bố; phối hợp với Vụ Tài chính tham mưu cho Ban chỉ đạo kêu gọi hỗ trợ nguồn tài chính hợp pháp từ các tổ chức quốc tế liên quan.

d) Thành viên Ban chỉ đạo là cán bộ Vụ Tài chính trên cơ sở nhiệm vụ của Ban chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ dự trù và phân bổ kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo.

đ) Thành viên Ban chỉ đạo là cán bộ Vụ Vận tải thực hiện nhiệm vụ tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan theo chức năng nhiệm vụ của Vụ Vận tải.

Tổng hợp báo cáo theo quy định hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia.

Chương III

PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 7. Chế độ làm việc của Ban chỉ đạo

1. Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Ban chỉ đạo họp định kỳ 6 tháng một lần hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban.

3. Hàng năm, tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống khủng bố của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành theo đúng quy định.

4. Tổng cục, các Cục quản lý chuyên ngành (trừ Cục Hàng không Việt Nam) và các doanh nghiệp thành lập Tiểu ban để thực hiện nhiệm vụ xây dựng, đề xuất các phương án phòng, chống khủng bố theo chức năng, nhiệm vụ quản lý của cơ quan.

Điều 8. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Vụ Vận tải có trách nhiệm giúp lãnh đạo Bộ theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện công tác của Ban chỉ đạo.

2. Các thành viên Ban chỉ đạo chủ động báo cáo, đề xuất kiến nghị Ban chỉ đạo hoặc báo cáo theo yêu cầu của Trưởng Ban chỉ đạo các vấn đề liên quan đến lĩnh vực được giao quản lý.

3. Trưởng Ban chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo định kỳ 6 tháng, 01 năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ trưởng về tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo.

Điều 9. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo

Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Giao thông vận tải và các nguồn kinh phí hỗ trợ hợp pháp khác; việc thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Trưởng Ban chỉ đạo và các thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

2. Vụ Vận tải chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này.

3. Tổng Cục, các Cục, Vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm hỗ trợ Ban chỉ đạo để thực hiện các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo.

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này, các thành viên Ban chỉ đạo kịp thời phản ánh về Vụ Vận tải để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo xem xét quyết định.