Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 824/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 ngày 12 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố các cấp;

Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 544/QĐ-BHXH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên có tên tại Điều 1 của Quyết định số 544/QĐ-BHXH ngày 31 tháng 3 năm 2020 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Cục An ninh nội địa, Bộ CA (để biết);
- Lưu: VT, TCCB (3).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đình Liệu

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 824/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 06 năm 2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc làm việc, phạm vi trách nhiệm, chế độ làm việc; cơ chế chỉ đạo, điều hành, chế độ thông tin báo cáo; mối quan hệ, phối hợp công tác của Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) và một số hoạt động khác của Ban Chỉ đạo.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các thành viên Ban Chỉ đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc; Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động

1. Ban Chỉ đạo là tổ chức thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 2 của Quyết định số 544/QĐ-BHXH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm của Trưởng ban trong công tác phòng, chống khủng bố, đặc biệt khi có tình huống khẩn cấp.

3. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo chủ động, kịp thời giải quyết công việc theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất xử lý công việc liên quan đến công tác phòng, chống khủng bố theo đúng phạm vi, thẩm quyền và trách nhiệm được phân công theo đúng Quy chế này và các quy định của pháp luật.

4. Đảm bảo thông tin liên lạc giữa các thành viên Ban Chỉ đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc; Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi có tình huống khẩn cấp về khủng bố.

5. Kết quả triển khai nhiệm vụ của các ủy viên Ban Chỉ đạo được báo cáo kịp thời, đầy đủ tới Trưởng ban, đồng thời gửi ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp, theo dõi.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 4. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1. Tham mưu, giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo, tổ chức và triển khai công tác phòng, chống khủng bố trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

2. Chỉ đạo, chỉ huy, kiểm tra và đôn đốc việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống khủng bố trong ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

3. Phối hợp ứng phó các tình huống phòng, chống khủng bố theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố quốc gia.

4. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống khủng bố của Bảo hiểm xã hội Việt Nam với Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố quốc gia và các cấp quản lý theo quy định.

Điều 5. Quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch phòng, chống khủng bố hàng năm và báo cáo kết quả thực hiện.

2. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

a, Cung cấp kịp thời nhân lực, vật tư, kỹ thuật, phương tiện đáp ứng yêu cầu huy động cho công tác phòng, chống khủng bố khi cần thiết.

b, Đánh giá, tổng hợp tình hình về công tác phòng, chống khủng bố và báo cáo cấp thẩm quyền.

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban chỉ đạo (sau đây gọi là Trưởng ban)

1. Lãnh đạo, điều hành toàn diện và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về hoạt động của Ban Chỉ đạo khi triển khai các nhiệm vụ và thực hiện quyền hạn được quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Quy chế này; ủy quyền cho Phó Trưởng ban hoặc thành viên Ban Chỉ đạo khi cần thiết.

2. Phân công, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên Ban Chỉ đạo.

3. Chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng, chống khủng bố trong ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

4. Triệu tập, chủ trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Ban Chỉ đạo; mời đại diện các cơ quan có liên quan tham gia họp khi cần thiết; quyết định nội dung và kết luận các vấn đề dựa ra thảo luận tại mỗi cuộc họp.

5. Phê duyệt kế hoạch hoạt động, tài chính và sử dụng kinh phí phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo.

6. Ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; bổ sung thay thế thành viên khi cần thiết.

Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Trưởng Ban

1. Thay mặt Trưởng ban chỉ đạo điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo khi được ủy quyền và phân công; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về các nhiệm vụ được ủy quyền và phân công.

2. Chỉ đạo chuẩn bị chương trình, kế hoạch công tác, nội dung họp của Ban Chỉ đạo trình Trưởng Ban Chỉ đạo duyệt.

3. Giúp Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, sơ kết hoạt động của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc phối hợp thực hiện giữa các đơn vị trực thuộc, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Ban Chỉ đạo

1. Nhiệm vụ chung

a) Tham mưu cho Trưởng Ban chỉ đạo các vấn đề liên quan tới lĩnh vực phụ trách của cơ quan, đơn vị mình.

b) Tham mưu đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo về những nhiệm vụ được phân công.

c) Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo theo phạm vi chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị mình; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về kết quả hoạt động được phân công.

d) Chủ động đề xuất nội dung, cách thức triển khai các nội dung của Ban Chỉ đạo, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

đ) Phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ.

e) Báo cáo về việc tổ chức triển khai nhiệm vụ được phân công theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

2. Nhiệm vụ cụ thể

a) Thành viên Ban Chỉ đạo là cán bộ thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong phạm vi chức năng quản lý của đơn vị mình.

- Triển khai thực hiện Luật Phòng, chống khủng bố và xây dựng Kế hoạch phòng, chống khủng bố của từng đơn vị.

- Xác định địa bàn, mục tiêu trọng điểm để xây dựng, triển khai phương án có thể xảy ra và tổ chức diễn tập phòng, chống khủng bố.

- Chỉ đạo việc xây dựng mạng lưới thông tin thích hợp, cập nhật mọi thông tin liên quan đến khủng bố.

- Xây dựng dự toán kinh phí phòng, chống khủng bố hàng năm.

- Tổng hợp, thực hiện công tác báo cáo theo phạm vi, nhiệm vụ được phân công.

b) Thành viên Ban Chỉ đạo là Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện nhiệm vụ tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ Tổ chức cán bộ.

c) Thành viên Ban Chỉ đạo là Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

d) Thành viên Ban Chỉ đạo là Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán thực hiện - nhiệm vụ tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ Tài chính - Kế toán.

đ) Thành viên Ban Chỉ đạo là Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nhiệm vụ tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ Kế hoạch và Đầu tư.

e) Thành viên Ban Chỉ đạo là Vụ trưởng Vụ Quản lý đầu tư quỹ thực hiện nhiệm vụ tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ Quản lý đầu tư quỹ.

g) Thành viên Ban Chỉ đạo là Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ Thanh tra - Kiểm tra.

h) Thành viên Ban Chỉ đạo là Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế thực hiện nhiệm vụ tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ Hợp tác quốc tế; cung cấp các thông tin liên quan đến điều ước quốc tế về phòng, chống khủng bố; tham mưu cho Ban Chỉ đạo về việc gia nhập các Điều ước quốc tế liên quan đến phòng, chống khủng bố; phối hợp với Vụ Tài chính - Kế toán tham mưu cho Ban Chỉ đạo kêu gọi hỗ trợ nguồn tài chính của các tổ chức phòng, chống khủng bố quốc tế.

i) Thành viên Ban Chỉ đạo là Trưởng Ban Thu thực hiện nhiệm vụ tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban Thu.

k) Thành viên Ban Chỉ đạo là Trưởng Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội thực hiện nhiệm vụ tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội.

l) Thành viên Ban Chỉ đạo là Trưởng Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế thực hiện nhiệm vụ tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.

Tổng hợp báo cáo theo quy định hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố quốc gia.

Chương III

PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 9. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo

1. Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Các Vụ, Ban và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm hỗ trợ Ban Chỉ đạo để thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

3. Ban Chỉ đạo họp định kỳ 6 tháng một lần hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban.

4. Các Vụ, Ban quản lý chuyên ngành thành lập Tiểu ban để thực hiện nhiệm vụ xây dựng, đề xuất các phương án phòng, chống khủng bố theo chức năng, nhiệm vụ quản lý của cơ quan.

Điều 10. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Ban Chỉ đạo báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố quốc gia:

a, Báo cáo nhanh về tình hình phòng, chống khủng bố trong ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam khi có tình huống khẩn cấp, phát sinh phức tạp cần báo cáo.

b, Báo cáo tổng kết năm.

c, Báo cáo đột xuất (khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố quốc gia hoặc Trưởng ban).

2. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm giúp lãnh đạo Ngành theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện công tác của Ban Chỉ đạo.

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động báo cáo, đề xuất kiến nghị Ban Chỉ đạo hoặc báo cáo theo yêu cầu của Trưởng Ban chỉ đạo các vấn đề liên quan đến lĩnh vực được giao quản lý.

4. Trưởng Ban chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo định kỳ 6 tháng, 01 năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Điều 11. Mối quan hệ công tác giữa Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

1. Ban Chỉ đạo chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khủng bố theo quy định.

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai đầy đủ kịp thời các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo; báo cáo định kỳ hàng năm và đột xuất khi có yêu cầu.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hàng năm rà soát kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo của cơ quan, đơn vị (khi có đủ điều kiện thành lập).

Điều 12. Công tác kiểm tra của Ban chỉ đạo

Việc thành lập các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo do Trưởng ban quyết định. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quyết định của Trưởng ban. Khi kết thúc kiểm tra, các Trưởng đoàn kiểm tra phải báo cáo Trưởng ban về kết quả kiểm tra bằng văn bản.

Chương IV

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 13. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 14. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

2. Vụ Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này.

Điều 16. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này, các thành viên Ban Chỉ đạo kịp thời phản ánh về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định./.