Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2020/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 12 tháng 08 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 131/TTr-SYT ngày 31 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 8 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Y tế, Công thương, NN&PTNT;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh (báo cáo);
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP + CV VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, K15.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số   /2020/QĐ-UBND ngày  tháng  năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (trừ các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm do Bộ Y tế trực tiếp quản lý) và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (gọi chung là cơ sở thực phẩm thuộc lĩnh vực Y tế) trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Sở Y tế; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là UBND cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là UBND cấp xã).

2. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực Y tế và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc phân công quản lý

1. Trên cơ sở các quy định của Luật An toàn thực phẩm và bảo đảm phù hợp với các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Bảo đảm việc quản lý xuyên suốt toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

3. Bảo đảm nguyên tắc một cơ sở thực phẩm chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý. Trường hợp cùng một đối tượng quản lý, nhưng có nội dung thuộc thẩm quyền quản lý của cấp tỉnh, nội dung khác lại thuộc thẩm quyền quản lý của cấp huyện hoặc cấp xã thì đối tượng đó thuộc thẩm quyền quản lý của cấp tỉnh.

Điều 4. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và công tác kiểm tra an toàn thực phẩm

1. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực Y tế thực hiện theo Nghị định số 67/2016/NĐ- CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (gọi tắt là Nghị định số 15/2018/NĐ-CP); Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế (gọi tắt là Nghị định số 155/2018/NĐ-CP) và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Đối tượng, điều kiện, hồ sơ, thủ tục, trình tự cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở thực phẩm thực hiện theo Điều 34, Điều 35, Điều 36 của Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP.

3. Công tác kiểm tra an toàn thực phẩm thực hiện theo Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh Bình Định về an toàn thực phẩm, có trách nhiệm:

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, kế hoạch để triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công.

b) Tổng hợp, báo cáo tình hình an toàn thực phẩm cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm và Bộ Y tế; yêu cầu các sở, ngành, UBND cấp huyện báo cáo về công tác quản lý an toàn thực phẩm.

2. Quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh đối với các cơ sở thực phẩm sau:

a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP (trừ các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm do Bộ Y tế trực tiếp quản lý).

b) Cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ hai cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên, trong đó sản phẩm có sản lượng lớn nhất thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.

c) Cơ sở dịch vụ ăn uống có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư và cơ sở dịch vụ ăn uống có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có quy mô từ 200 suất ăn trở lên/lần phục vụ.

d) Cơ sở dịch vụ ăn uống không có đăng ký kinh doanh: Bếp ăn tập thể, căng tin có quy mô từ 200 suất ăn trở lên/lần phục vụ; bếp ăn tập thể, căng tin trong các khu công nghiệp, khu kinh tế (không kể số lượng suất ăn); cơ sở dịch vụ ăn uống trong các khu du lịch thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh.

đ) Các cơ sở thực phẩm khác theo ủy quyền của cấp trên.

3. Tổ chức cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thuộc Điểm a, Điểm b và cơ sở thuộc Điểm c Khoản 2 Điều này.

4. Tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

5. Tổ chức tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP.

6. Tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở thực phẩm thuộc lĩnh vực Y tế. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm theo quy định.

7. Tổ chức công tác thông tin, truyền thông, phổ biến kiến thức và pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

8. Thực hiện chương trình giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm; giám sát phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục sự cố an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm tại các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội do tỉnh, trung ương tổ chức.

9. Khi ngộ độc thực phẩm xảy ra, Sở Y tế tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời cho người bị ngộ độc thực phẩm; chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan điều tra nguyên nhân, truy xuất nguồn gốc và xử lý theo quy định.

Điều 6. Trách nhiệm của UBND cấp huyện

1. Thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên phạm vi địa phương, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý. Chủ động tổ chức, triển khai công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn; chỉ đạo và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm của cơ quan, đơn vị cấp dưới; xử lý cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật.

2. Quản lý các cơ sở dịch vụ ăn uống sau:

a) Cơ sở có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và có quy mô dưới 200 suất ăn/lần phục vụ.

b) Cơ sở dịch vụ ăn uống không có đăng ký kinh doanh: Bếp ăn tập thể, căng tin có quy mô từ 50 đến dưới 200 suất ăn/lần phục vụ; bếp ăn tập thể, căng tin trong cụm công nghiệp (không kể số lượng suất ăn); các cơ sở dịch vụ ăn uống trong khu du lịch, vui chơi, giải trí thuộc thẩm quyền quản lý.

c) Các cơ sở thực phẩm khác theo ủy quyền của cấp trên.

3. Tổ chức cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở thuộc Điểm a Khoản 2 Điều này.

4. Kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm tại các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội do cấp huyện tổ chức tại địa phương.

5. Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

6. Phối hợp với các ngành chức năng liên quan kiểm soát hoạt động quảng cáo, giới thiệu sản phẩm thực phẩm trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình làm sai quy định của Nhà nước trong lĩnh vực quảng cáo sản phẩm thực phẩm.

7. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố thực phẩm, ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

8. Báo cáo kết quả công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn về Sở Y tế (Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm) theo quy định.

9. Bố trí đủ nguồn lực cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện công tác quản lý về an toàn thực phẩm tại địa phương.

Điều 7. Trách nhiệm của UBND cấp xã

1. Chịu trách nhiệm trước UBND cấp huyện về an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý. Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn; tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật.

2. Quản lý các cơ sở dịch vụ ăn uống không có đăng ký kinh doanh: Quán ăn; cửa hàng ăn, quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín; kinh doanh thức ăn đường phố; bếp ăn, bếp ăn tập thể, căng tin có quy mô dưới 50 suất ăn/lần phục vụ; dịch vụ nấu ăn lưu động; cơ sở dịch vụ ăn uống trong khu du lịch, vui chơi, giải trí thuộc thẩm quyền quản lý.

3. Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về an toàn thực phẩm cho nhân dân và các cơ sở thực phẩm trên địa bàn.

4. Phối hợp thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với các cơ sở thực phẩm trên địa bàn; tổ chức kiểm tra và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn theo quy định.

5. Phối hợp với các cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm và các cơ quan liên quan trong điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố thực phẩm, ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

6. Thực hiện hoặc phối hợp tổ chức triển khai các chương trình, dự án, đề án về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

7. Báo cáo kết quả công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn theo quy định.

8. Bố trí đủ nguồn lực để thực hiện công tác quản lý về an toàn thực phẩm tại địa phương.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Sở Y tế hướng dẫn triển khai thực hiện Quy định này, định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì sẽ áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung nào chưa phù hợp hoặc phát sinh mới, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời báo cáo về Sở Y tế để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.