Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 538/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH TUYÊN QUANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 15/TTr-SNN ngày 14/02/2020 và đề nghị của Sở Nội vụ tại Báo cáo số 189/BC-SNV ngày 04/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng:

1. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Quỹ) là Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; có chức năng vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài chính cho hoạt động bảo vệ và phát triển rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp và quy định khác của pháp luật hiện hành.

2. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại để hoạt động theo quy định của pháp luật.

3. Tên giao dịch quốc tế của Quỹ: Tuyen Quang Provincial Forest Protection and Development Fund. Viết tắt là Tuyen Quang PFPDF.

4. Trụ sở của Quỹ đặt tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 76 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Tổ chức bộ máy quản lý và điều hành Quỹ

Tổ chức bộ máy quản lý và điều hành Quỹ gồm: Hội đồng Quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ và Ban Điều hành Quỹ.

1. Hội đồng Quản lý Quỹ (gọi tắt là Hội đồng) gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

a) Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Tài chính.

c) Các Ủy viên Hội đồng:

- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (phụ trách Lâm nghiệp).

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Tuyên Quang.

- Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm (phụ trách lĩnh vực phát triển rừng).

d) Hội đồng Quản lý Quỹ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng phân công; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Ban Kiểm soát Quỹ

Ban Kiểm soát Quỹ có không quá 03 thành viên, gồm: Trưởng ban Kiểm soát và các kiểm soát viên.

a) Trưởng ban Kiểm soát Quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ.

b) Các kiểm soát viên do Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định theo đề nghị của Trưởng Ban kiểm soát Quỹ.

c) Ban Kiểm soát Quỹ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

3. Ban Điều hành Quỹ

a) Ban Điều hành Quỹ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng bộ máy tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện các công việc quản lý và điều hành Quỹ.

b) Ban Điều hành Quỹ gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán và bộ phận giúp việc, trong đó:

- Giám đốc Quỹ (do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ kiêm nhiệm) là người đại diện pháp nhân của Quỹ, do Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định việc kiêm nhiệm; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Quản lý Quỹ và trước pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Phó Giám đốc Quỹ (do Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm phụ trách lĩnh vực phát triển rừng, Ủy viên của Hội đồng Quản lý Quỹ kiêm nhiệm), do Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định việc kiêm nhiệm; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Quỹ, Hội đồng Quản lý Quỹ và trước pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Kế toán Quỹ (do Kế toán Chi cục Kiểm lâm kiêm nhiệm), do Giám đốc Quỹ quyết định việc kiêm nhiệm.

- Bộ phận giúp việc: Tùy theo thực tế hoạt động của Quỹ, Hội đồng Quản lý Quỹ sử dụng bộ máy của Chi cục Kiểm lâm kiêm nhiệm, thực hiện các hoạt động của Quỹ phù hợp với quy mô, phạm vi hoạt động và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Quỹ.

4. Cơ chế tài chính

Thực hiện theo khoản 2 Điều 70 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Điều 4. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Quỹ và chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh, trước pháp luật về hoạt động của Quỹ theo quy định hiện hành.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đối với thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ; sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ theo quy định hiện hành, phù hợp với điều kiện thực tế.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các quy định trước đây về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Tuyên Quang; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam;
- Như Điều 6;
- Sở Nội vụ;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- TP Nội chính, CVNLN (Toản);
- Lưu: VT, NC (Thg).

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn