Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 521/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050, TỶ LỆ 1/25.000 (PHẦN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VỊ TRÍ ĐÓNG QUÂN MỚI VÀ THAO TRƯỜNG HUẤN LUYỆN CHO TRUNG ĐOÀN BỘ BINH 692 THUỘC SƯ ĐOÀN BỘ BINH 301 - BỘ TƯ LỆNH THỦ ĐÔ HÀ NỘI)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2020 và Công văn số 1022/BXD-QHKT ngày 10 tháng 3 năm 2020 ý kiến thẩm định của Bộ Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26 tháng 07 năm 2011 (Phần Quy hoạch sử dụng đất tại dự án đầu tư xây dựng vị trí đóng quân mới và Thao trường huấn luyện cho Trung đoàn Bộ binh 692 thuộc Sư đoàn Bộ binh 301 - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Vị trí, ranh giới và quy mô nghiên cứu

Khu đất nghiên cứu điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 thuộc địa giới hành chính xã Vân Côn và xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, được giới hạn cụ thể như sau:

- Ranh giới vị trí khu đất xây dựng Thao trường huấn luyện được giới hạn như sau:

+ Phía Bắc và phía Đông giáp đất ruộng canh tác và nghĩa trang nhân dân thôn Phương Quan.

+ Phía Tây giáp đất ruộng canh tác và khu dân cư làng xóm thôn Phương Quan.

+ Phía Nam giáp tuyến đường tỉnh lộ 423.

- Ranh giới vị trí khu đất xây dựng doanh trại đóng quân được giới hạn như sau:

+ Phía Tây Bắc và Tây Nam giáp kênh Đào Nguyên.

+ Phía Đông Bắc và phía Đông giáp đất ruộng canh tác, nghĩa trang và khu dân cư xã An Thượng.

+ Phía Nam giáp khu dân cư dọc tuyến đường tỉnh lộ 423, đất nghĩa trang, đất chùa và một số xưởng sản xuất...

- Quy mô: Tổng diện tích các khu đất lập điều chỉnh khoảng: 47,61 ha, trong đó:

+ Diện tích khu đất nghiên cứu điều chỉnh cục bộ dành cho xây dựng Thao trường huấn luyện khoảng: 20,45 ha.

+ Diện tích khu đất nghiên cứu điều chỉnh cục bộ dành cho xây dựng doanh trại đóng quân khoảng: 27,16 ha.

2. Mục tiêu điều chỉnh

- Đáp ứng nhu cầu sử dụng đất quốc phòng an ninh trên địa bàn Thành phố Hà Nội để làm cơ sở triển khai dự án đầu tư xây dựng vị trí đóng quân mới và thao trường huấn luyện cho Trung đoàn Bộ binh 692 thuộc Sư đoàn Bộ binh 301 - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

- Làm cơ sở để lập điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư xây dựng.

3. Nguyên tắc điều chỉnh

- Không làm ảnh hưởng lớn đến tính chất, ranh giới, định hướng Quy hoạch chung Thủ đô và đảm bảo phù hợp chỉ tiêu đất đai cơ bản theo định hướng Quy hoạch chung Thủ đô được duyệt.

- Đảm bảo khớp nối đồng bộ về không gian kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu vực nghiên cứu. Không làm ảnh hưởng đến giao thông, thoát nước... chung của khu vực.

- Các nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh của khu vực nghiên cứu điều chỉnh này được giữ nguyên theo Quy hoạch chung Thủ đô và các đồ án quy hoạch có liên quan đã được phê duyệt.

4. Nội dung điều chỉnh

Theo Quy hoạch chung Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, khu đất nghiên cứu điều chỉnh nằm trong khu vực xác định chức năng là đất nông nghiệp và đất cây xanh, công viên vui chơi giải trí được điều chỉnh thành đất an ninh quốc phòng (để thực hiện dự án xây dựng thao trường huấn luyện và doanh trại đóng quân Trung đoàn 692 thuộc Sư đoàn Bộ binh 301 - Bộ Tư lệnh Thủ đô), với chỉ tiêu được xác định như sau:

Bảng tổng hợp số liệu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

TT

Theo Quy hoạch chung Thủ đô được duyệt

Theo phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung

Ghi chú

Chức năng sử dụng đất

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

Chức năng sử dụng đất

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

Ô1

Đất nông nghiệp

20,45

42,95

Đất quân đội, an ninh quốc phòng

20,45

42,95

Thực hiện dự án đầu tư xây dựng thao trường huấn luyện

Ô2

Đất cây xanh, công viên vui chơi giải trí

27,16

57,05

Đất quân đội, an ninh quốc phòng

27,16

57,05

Thực hiện dự án đầu tư xây dựng vị trí đóng quân mới

Tổng cộng

47,61

100

 

47,61

100

 

Ghi chú: Ranh giới, diện tích, hình dáng khu đất trong quá trình thực hiện dự án đầu tư có thể điều chỉnh phù hợp với nhu cầu sử dụng đặc thù và hiện trạng thực tế đảm bảo tính khả thi, tránh các quỹ đất xen kẹt sau khi đầu tư xây dựng. Tuy nhiên cần đảm bảo nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến khu vực dân cư lân cận và hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội:

- Tổ chức rà soát, cập nhật, bổ sung nội dung điều chỉnh quy hoạch cục bộ vào hồ sơ đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000 tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ Tướng Chính phủ (Phần Quy hoạch sử dụng đất tại dự án đầu tư xây dựng vị trí đóng quân mới và Thao trường huấn luyện cho Trung đoàn Bộ binh 692 thuộc Sư đoàn Bộ binh 301 - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) để quản lý thực hiện theo quy hoạch được duyệt, đồng thời phải đảm bảo chỉ tiêu đất nông nghiệp, đất cây xanh, đất công viên vui chơi giải trí trên địa bàn Thủ đô.

- Công bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung; Hồ sơ đồ án Quy hoạch sau khi được cập nhật gửi về Bộ Xây dựng để lưu giữ theo quy định;

- Điều chỉnh, phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị, Quy hoạch chi tiết theo thẩm quyền tại khu vực có các nội dung được điều chỉnh cục bộ, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị;

- Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô lưu ý các ý kiến tham gia của Bộ, ngành liên quan trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

2. Giao Bộ Xây dựng: Kiểm tra thực hiện việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000 (Phần Quy hoạch sử dụng đất tại dự án đầu tư xây dựng vị trí đóng quân mới và Thao trường huấn luyện cho Trung đoàn Bộ binh 692 thuộc Sư đoàn Bộ binh 301 - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) theo chức năng, nhiệm vụ.

3. Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trên cơ sở quy hoạch được duyệt phối hợp triển khai thực hiện các công việc liên quan đảm bảo đồng bộ và thống nhất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải;
- Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Tổng GĐ cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, NC, NN, KGVX, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2). Tuấn

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng