Công văn 788/TTg-CN năm 2019 về chủ trương bổ sung chức năng thương mại vào quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội tại Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành


Số hiệu: 788/TTg-CN Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Ngày ban hành: 02/07/2019 Ngày công báo: Chưa rõ Ngày công báo: Chưa rõ

Loại văn bản: Công văn Người ký: Trịnh Đình Dũng Ngày hiệu lực: 02/07/2019 Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật Tình trạng: Đang cập nhật

Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 788/TTg-CN
V/v chủ trương bổ sung chức năng thương mại vào QHCXD Thủ đô Hà Nội tại Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (văn bản số 130/BC-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2019), ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản số 1228/BXD-QHKT ngày 24 tháng 5 năm 2019), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3717/BKHĐT-KTĐPLT ngày 05 tháng 6 năm 2019), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 2637/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06 tháng 6 năm 2019), Công Thương (văn bản số 3615/BCT-KH ngày 23 tháng 5 năm 2019), Giao thông vận tải (văn bản số 4783/BGTVT-KHĐT ngày 23 tháng 5 năm 2019) về việc chủ trương bổ sung chức năng thương mại vào đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại khu đất thuộc phường Đại Kim, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp thu ý kiến của các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Công thương, Tài nguyên và Môi trường tại các văn bản nêu trên, chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 10 Điều 29 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch và các quy định pháp luật hiện hành, làm cơ sở để Bộ Xây dựng thẩm định; trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: XD, KH&ĐT, GTVT, CT, TN&MT, NG;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NN, KGVX, QHQT, PL;
- Lưu: VT, CN (3).
Nghĩa

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 


Đang tải văn bản liên quan vui lòng chờ giây lát...
Đang cập nhật...

Menu