Công văn 771/TTg-CN năm 2019 về chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành


Số hiệu: 771/TTg-CN Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Ngày ban hành: 27/06/2019 Ngày công báo: Chưa rõ Ngày công báo: Chưa rõ

Loại văn bản: Công văn Người ký: Trịnh Đình Dũng Ngày hiệu lực: 27/06/2019 Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật Tình trạng: Đang cập nhật

Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 771/TTg-CN
V/v chủ trương điều chỉnh QHCXD Khu KT Hòn La, tỉnh Quảng Bình

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tại văn bản số 2193/UBND-XDCB ngày 24 tháng 12 năm 2018, ý kiến của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1380/BXD-QHKT ngày 17 tháng 6 năm 2019 về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và ý kiến của Bộ Xây dựng tại các văn bản nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc lập và trình phê duyệt Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La; tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện việc rà soát, đánh giá và lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng theo quy định pháp luật về đấu thầu; trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng theo đúng quy định pháp luật.

3. Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cập nhật nội dung điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng vào các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo đúng quy định pháp luật.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, CT, GTVT, TNMT, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NN, PL;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 


Đang tải văn bản liên quan vui lòng chờ giây lát...
Đang cập nhật...

Menu