Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10871/VPCP-CN
V/v điều chỉnh cục bộ QHCXD Thủ đô Hà Nội.

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường,

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại văn bản số 147/TTr-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 về việc Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định nội dung đề xuất điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại văn bản nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm cung cấp đầy đủ cho Bộ Xây dựng các hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung đề xuất điều chỉnh cục bộ nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, NN&PTNT, GTVT;
- UBND Tp Hà Nội;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, NN;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục