Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10968/VPCP-CN
V/v điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Về báo cáo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 6527/BGTVT-KHĐT ngày 19 tháng 6 năm 2018 và ý kiến của các Bộ: Tư pháp (văn bản số 3683/BTP-PLDSKT ngày 01 tháng 10 năm 2018); Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5396/BKHĐT-KCHTĐT ngày 06 tháng 8 năm 2018), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 4035/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30 tháng 7 năm 2018), Quốc phòng (văn bản số 8054/BQP-TM ngày 26 tháng 7 năm 2018), Tài chính (văn bản số 8836/BTC-ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2018), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 5426/BNN-KH ngày 18 tháng 7 năm 2018), Xây dựng (văn bản số 1810/BXD-QHKT ngày 23 tháng 7 năm 2018) và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (văn bản số 9553/UBND-VP ngày 25 tháng 9 năm 2018), về đề nghị điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến các Bộ, ngành liên quan về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Côn Đảo liên quan đến phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 tại Quyết định số 1518/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó lưu ý việc rà soát các Quy hoạch liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: QP, KH&ĐT, TC, TN&MT, TP, NN&PTNT, KH&CN, VH, TT&DL, CA;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, KTTH, QHĐP, PL, NN, V.I;
- Lưu: VT, C N (2b). LM

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục