Hệ thống pháp luật

BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 51 /2006/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày  01  tháng 12  năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH “QUY ĐỊNH VỀ CHỈ ĐỊNH CÁC PHÒNG ĐO KIỂM THIẾT BỊ VIỄN THÔNG THAM GIA THOẢ THUẬN THỪA NHẬN LẪN NHAU VỀ ĐÁNH GIÁ HỢP CHUẨN THIẾT BỊ VIỄN THÔNG TEL MRA”

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy định về chỉ định các Phòng đo kiểm thiết bị viễn thông tham gia Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông TEL MRA”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm (15) ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Quyết định này thay thế cho quyết định số 171/2003/QĐ-BBCVT ngày 29/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành “Quy định về việc chỉ định các phòng đo kiểm thiết bị viễn thông”.

Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, các Phòng đo kiểm thiết bị viễn thông và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

K/T.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh HồngFILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 51/2006/QĐ-BBCVT về chỉ định các Phòng đo kiểm thiết bị viễn thông tham gia Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông TEL MRA do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

  • Số hiệu: 51/2006/QĐ-BBCVT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 01/12/2006
  • Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông
  • Người ký: Nguyễn Minh Hồng
  • Ngày công báo: 16/12/2006
  • Số công báo: Từ số 21 đến số 22
  • Ngày hiệu lực: 31/12/2006
  • Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Tải văn bản