Hệ thống pháp luật

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY, HIV/AIDS, CHỐNG TRỒNG VÀ TÁI TRỒNG CÂY CÓ CHỨA CHẤT MA TÚY NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP, ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 979/QĐ-UBDT, ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho Văn phòng Ủy ban;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, chống trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy năm 2020 của Ủy ban Dân tộc (kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Giao Vụ Tuyên truyền là đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, phối hợp với các Vụ, đơn vị tổ chức thực hiện nội dung kế hoạch được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước, Kiên Giang và Thanh Hóa;
- Bộ Công an (phối hợp);
- Bộ Y Tế (phối hợp);
- Bộ LĐTB&XH (phối hợp);
- Bộ trưởng, CNUB (b/c);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu VT, Vụ TT (05), KHTC, VPUB (05).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Hoàng Thị Hạnh

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG ĐỒNG BÀO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI PHÒNG, CHỐNG MA TÚY, HIV/AIDS, CHỐNG TRỒNG VÀ TÁI TRỒNG CÂY CÓ CHỨA CHẤT MA TÚY NĂM 2020 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 50/QĐ-UBDT, ngày 21/01/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các chương trình, hoạt động về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS; cai nghiện ma túy; chống trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy; xây dựng cộng đồng dân cư không có tội phạm, tệ nạn ma túy phát sinh.

Nâng cao nhận thức và tinh thần chủ động trong phòng chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm của đồng bào các dân tộc thiểu số; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, dòng họ, chức sắc trong các tổ chức tôn giáo, già làng, trưởng bản v.v.., hình thành mạng lưới tuyên truyền viên trong cộng đồng dân cư.

Gắn việc thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội với hoạt động phòng chống ma túy, HIV/AIDS và chống trồng cây có chứa chất ma túy.

Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí thực hiện chương trình được phân bổ.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

Để thực hiện mục đích, yêu cầu công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và mại dâm ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2020 hoạt động của Ủy ban Dân tộc tập trung vào các nội dung sau:

1. Công tác chỉ đạo:

- Ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động, cung cấp thông tin tới các đơn vị, cơ quan công tác dân tộc các địa phương thực hiện công tác phòng chống ma túy, HIV/AIDS năm 2020.

- Kiểm tra cơ sở và tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020 với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

2. Công tác tuyên truyền:

2.1. Tăng cường thông tin về hoạt động phòng chống ma túy, HIV/AIDS trong nước nói chung, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng trên các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ và trang tin điện tử của Ủy ban Dân tộc.

2.2. Tổ chức 03 hội nghị tập huấn:

Ban Tổ chức gồm: Ủy ban Dân tộc (Vụ Tuyên truyền), Ban Dân tộc tỉnh, phối hợp với Văn phòng thường trực BCĐ Quốc gia.

a. Nội dung tập huấn: Tuyên truyền, phổ biến và vận động đồng bào thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và chống tái trồng cây có chứa chất ma túy; chủ trương, chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số. Gồm 02 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy; Công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS ở Việt Nam hiện nay; các văn bản pháp luật về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS;

Chuyên đề 2: Tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi nâng cao hiểu biết, tích cực tham gia phòng chống ma túy, HIV/AIDS và thực hiện tốt các chính sách dân tộc; tuyên truyền về Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

b. Thời gian, địa điểm: Mỗi lớp 01 ngày. Dự kiến: tổ chức trong quý I, quý II tại tỉnh Thanh Hóa, Bình Phước và Kiên Giang. (Thời gian và địa điểm cụ thể do Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Vụ Tuyên truyền thống nhất lựa chọn).

c. Thành phần: dự kiến từ 70 - 130 đại biểu (trong đó có từ 60-110 đại biểu là người không hưởng lương, tùy theo điều kiện của từng địa phương).

- Cán bộ làm công tác tuyên truyền ở Ban Dân tộc tỉnh; một số sở, ban, ngành của tỉnh; Phòng Dân tộc một số huyện; cán bộ tuyên truyền ở xã.

- Người có uy tín, bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, buôn, ấp...

- Phóng viên của một số báo, đài trung ương và địa phương.

d. Báo cáo viên:

- Ủy ban Dân tộc;

- Ban Dân tộc, Sở ngành của tỉnh;

- Báo cáo viên mời.

e. Phối hợp thực hiện: Ban Dân tộc tỉnh có trách nhiệm báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh quan tâm, tạo điều kiện để tổ chức hội nghị tập huấn; lựa chọn danh sách và triệu tập đại biểu tham dự lớp tập huấn đảm bảo số lượng, thành phần theo Kế hoạch.

3. Công tác kiểm tra:

a. Nội dung: Tổ chức kiểm tra về hoạt động phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và chống trồng cây chứa chất ma túy.

b. Hình thức: Mỗi tỉnh làm việc với 1 huyện, 1 đến 2 xã trọng điểm và Ban Dân tộc tỉnh.

c. Thời gian: Lồng ghép với chương trình tổ chức tập huấn và các nhiệm vụ công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Vụ Tuyên truyền.

4. Công tác phối hợp:

Phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia vào hoạt động phòng, chống ma túy, cai nghiện, HIV/AIDS, mại dâm, chống trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tham gia các đợt kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống ma túy theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia.

5. Công tác báo cáo:

Đôn đốc các đơn vị, cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện báo cáo 6 tháng và 1 năm hoạt động phòng chống ma túy với Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Ủy ban Dân tộc.

Tổng hợp tình hình và báo cáo hoạt động phòng chống ma túy, HIV/AIDS năm 2020 của Ủy ban Dân tộc với Ủy ban Quốc gia.

III. KINH PHÍ:

1. Kinh phí tổ chức tập huấn và kiểm tra ở cơ sở được chi từ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, phòng chống tội phạm và ma túy cấp năm 2020 cho Ủy ban Dân tộc.

2. Các hoạt động khác lồng ghép thực hiện với các nhiệm vụ đã được giao dự toán năm 2020.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Vụ Tuyên truyền chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm và đúng quy định.

2. Vụ Kế hoạch Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Tuyên truyền và các đơn vị liên quan thẩm định dự toán kinh phí trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt.

3. Văn phòng Ủy ban có trách nhiệm hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí đúng quy định và bố trí phương tiện phục vụ Đoàn công tác./

(Mọi thông tin xin liên hệ với đồng chí Đỗ Văn Đại, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ủy ban Dân tộc, ĐT: 0976849855- 0913276632)

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 50/QĐ-UBDT về Kế hoạch tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, chống trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành

  • Số hiệu: 50/QĐ-UBDT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 21/01/2020
  • Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc
  • Người ký: Hoàng Thị Hạnh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 21/01/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản