Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3360/BYT-TTrB
V/v tăng cường triển khai các hoạt động trong “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019”

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 24/5/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn số 606/TTg-KGVX chỉ đạo việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019 với chủ đề “Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu” để hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (ngày 26/6). Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai các hoạt động trong “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019”, tập trung vào các nội dung trọng tâm sau đây:

1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy; hậu quả và tác hại của việc sử dụng, sản xuất và buôn bán ma túy đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Đặc biệt tập trung vào các loại ma túy, ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới đang có xu hướng lan rộng trong giới trẻ hiện nay như: Cần sa, Ketamine, “ma túy đá”, “tem giấy”, “Cỏ Mỹ”, “Bóng cười”. Đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông, chủ động xây dựng và truyền tải thông điệp phòng, chống ma túy tới người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ với các hình thức phong phú, dễ tiếp cận với người dân.

2. Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất, lưu thông, bảo quản, sử dụng các thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc tại các cơ sở dược, các cơ sở y tế để kiểm soát tránh lạm dụng, thất thoát, thẩm lậu và sử dụng mục đích ngoài điều trị. Xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy hiệu quả, thiết thực bám sát các nhiệm vụ và nội dung trọng tâm (xin gửi kèm theo bản chụp Công văn số 606/TTg-KGVX ngày 24/5/2019 nêu trên).

Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện tốt các nội dung trên, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế (qua Thanh tra Bộ là đơn vị thường trực Tiểu ban Phòng, chống ma túy của Bộ Y tế) trước ngày 10/7/2019.

Giao Thanh tra Bộ Y tế hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- VP Thường trực CTQG PCMT và HTQT, Cục CSĐTTP về MT (C04) Bộ Công an (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử của BYT (để đăng tải);
- Lưu: VT, TTrB, P3.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến