Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4531/BYT-TTrB
V/v triển khai các hoạt động trong “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021”

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 27/5/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn số 684/TTg- KGVX chỉ đạo việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021 với chủ đề “Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà - Hãy tránh xa ma túy”.

Để hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế phòng, chống ma túy, Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (ngày 26/6) và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai các hoạt động trong Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021 , tập trung vào các nội dung trọng tâm sau đây:

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy, đặc biệt là những điểm mới của Luật phòng, chống ma tuý năm 2021; về hậu quả, tác hại của việc sử dụng, sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

2. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương bằng nhiều hình thức đa dạng , phù hợp với từng nhóm đối tượng như: băng rôn, khẩu hiệu, áp phích; tuyên truyền trên hệ thống thông tin và truyền thanh ở các xã, phường, thị trấn; đẩy mạnh truyền thông các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, nền tảng di động…

3. Tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma tuý; giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng ngừa ma tuý cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; nghiên cứu lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống ma túy vào chương trình và hoạt động giáo dục các cấp tiểu học.

4. Huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy; tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông, hỗ trợ cai nghiện và hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

5. Tăng cường công tác quản lý, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát các hoạt động về phòng, chống ma túy trên địa bàn. Xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

6. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy.

7. Các hoạt động triển khai Tháng hành động phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế.

Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện tốt các nội dung trên, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế (qua Thanh tra Bộ là đơn vị thường trực Tiểu ban Phòng, chống ma túy của Bộ Y tế) trước ngày 10/7/2021 để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Giao Thanh tra Bộ Y tế hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để p/h);
- Cục CSĐTTP về MT (C04), BCA (để p/h);
- Cổng thông tin điện tử của BYT (để đăng tải);
- Lưu: VT, TTrB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên