Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2019/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH S 60/2016/QĐ-UBND NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐNH VỀ NUÔI CÁ LỒNG, BÈ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1508/TTr-SNNPTNT ngày 28 tháng 8 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2016 của y ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về nuôi cá lồng, bè trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh; Giám đốc các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm tra v
ăn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐND t
nh;
- CT và các PCT UBND t
nh;
- Báo Thừa Thiên Huế;
- C
ng Thông tin Điện tử;
- Công báo tỉnh;
- VP: LĐ và các CV: KH, ĐC, XD;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương