Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 483/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NỘI DUNG BẢN THẢO SỔ TAY HỎI ĐÁP CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020”;

Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-UBDT ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành kế hoạch Biên soạn, in ấn sổ tay hỏi đáp chính sách pháp luật về giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định nội dung bản thảo sổ tay hỏi đáp chính sách pháp luật về giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Hoàng Đức Thành, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc: Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Phạm Chí Trung, Phó Vụ trưởng - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135: Phó Chủ tịch Hội đồng.

3. Ông Phan Hồng Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc: Ủy viên;

4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Chuyên viên Cao cấp, Trưởng Phòng Chính sách Xã hội, Vụ Chính sách Dân tộc, Ủy ban Dân tộc, Ủy viên.

5. Bà Phạm Mai Trang, Chuyên viên chính, Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ủy viên.

6. Bà Nguyễn Thị Trà, Chuyên viên Phòng Kiểm tra rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL khối Nội chính, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp: Ủy viên.

7. Ông Nguyễn Văn Giang, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc: Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng.

Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thẩm định nội dung bản thảo sổ tay hỏi đáp chính sách pháp luật về giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Điều 3. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử UBDT;
- Lưu: VT, PC (05 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải