Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4754/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Xét đề nghị của Liên Sở: Tài chính - Y tế tại Tờ trình Liên Sở số 4760/TTr-LS: TC-YT ngày 18/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung của Thành phố, bao gồm:

1. Xe ô tô chuyên dùng cứu thương;

2. Máy tính để bàn (bao gồm cả lưu điện);

3. Máy tính xách tay;

4. Máy in;

5. Máy photocopy;

6. Máy scan;

7. Máy điều hòa nhiệt độ;

8. Máy chiếu;

9. Màn chiếu;

10. Bàn ghế học sinh;

11. Dịch vụ công ích vệ sinh môi trường, gồm: Thu gom, vận chuyển và duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố và quận, huyện, thị xã quản lý theo phân cấp (không bao gồm hạng mục công việc: Quản lý, vận hành khu xử lý rác thải tập trung; Xử lý rác bằng công nghệ đốt).

Điều 2. Áp dụng danh mục mua sắm tập trung của Thành phố:

1. Danh mục tài sản mua sắm tập trung của Thành phố quy định tại Điều 1 Quyết định này được áp dụng để đơn vị mua sắm tập trung của Thành phố tổ chức mua sắm tập trung theo quy định của Chính phủ.

2. Việc mua sắm tập trung đối với tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung của Thành phố được áp dụng theo cách thức ký thỏa thuận khung.

Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp:

Đối với trang thiết bị y tế (bao gồm thiết bị y tế và vật tư y tế) các cơ quan, đơn vị đã đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung năm 2019, đơn vị mua sắm tập trung đã tổng hợp và lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Sở Tài chính đã thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì được tiếp tục thực hiện mua sắm tập trung đến khi kết thúc hợp đồng mua sắm theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định của UBND Thành phố: Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung của thành phố Hà Nội, Quyết định số 4711/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung của thành phố Hà Nội và Quyết định số 3545/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 về việc điều chỉnh giảm danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung của thành phố Hà Nội.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Giám đốc Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- VPUB: CVP, các PCVP, các phòng CV;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung