Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 47/2004/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 47/2004/QĐ-BTC NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2004 VỀ VIỆC TẠM THỜI KHÔNG THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ TẠI TRẠM THU PHÍ T1 QUỐC LỘ 51 (LONG THÀNH) ĐỐI VỚI XE MÔTÔ HAI BÁNH, XE MÔTÔ BA BÁNH, XE HAI BÁNH GẮN MÁY, XE BA BÁNH GẮN MÁY VÀ CÁC LOẠI XE TƯƠNG TỰ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 109/2002/TT-BTC ngày 06/12/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ;
Sau khi có ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 1084/BGTVT-TC ngày 15/3/2004, công văn số 2224/GTVT-TC ngày 07/5/2004 và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm thời không thu phí sử dụng đường bộ tại trạm thu phí T1 quốc lộ 51 (Long Thành) đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe hai bánh gắn máy, xe ba bánh gắn máy và các loại xe tương tự cho đến khi có quy định mới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp phí, đơn vị được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ tổ chức thu phí tại trạm thu phí T1 quốc lộ 51 (Long Thành) và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)