Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3885/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU PHÍ TẠI TRẠM THU PHÍ KM763+800 QUỐC LỘ 1, TỈNH QUẢNG TRỊ THEO MỨC THU TẠI THÔNG TƯ SỐ 135/2016/TT-BTC NGÀY 08/9/2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH ĐỂ HOÀN VỐN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MỞ RỘNG QL1 ĐOẠN KM741+170 - KM756+706, TỈNH QUẢNG TRỊ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Hợp đồng số 12709/HĐ.BOT-BGTVT ngày 25/11/2013, Phụ lục Hợp đồng số 01/PLHĐ.BOT-BGTVT ngày 16/10/2015, Phụ lục Hợp đồng số 02/PLHĐ.BOT-BGTVT ngày 20/9/2016, Phụ lục Hợp đồng số 02/PLHĐ.BOT-BGTVT tháng 10/2016 giữa Bộ GTVT (Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) với Nhà đầu tư - Liên danh BOT Quảng Trị (gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh và Tổng công ty xây dựng Trường Sơn) và Công ty TNHH BOT Quảng Trị (Doanh nghiệp dự án) về việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km741+170 - km756+706, tỉnh Quảng Trị theo hình thức hợp đồng BOT;

Căn cứ Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ;

n cứ Thông tư số 95/2015/TT-BTC ngày 19/6/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km763-800 Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Trị; Thông tư số 135/2016/TT-BTC ngày 08/9/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 95/2015/TT-BTC ngày 19/6/2015;

Căn cứ văn bản 8138/BGTVT-CQLXD ngày 14/7/2016 của Bộ GTVT về thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào khai thác, sử dụng đối với Dự án mở rộng QL1 đoạn Km741+170 - Km756+706, tỉnh Quảng Trị theo hình thức hợp đồng BOT;

Xét đề nghị Ban Quản lý dự án 6 tại văn bản số 1924/BQLDA6-KHKT ngày 22/9/2016 và Công ty TNHH BOT Quảng Trị tại tờ trình số 152/TTr-CT ngày 10/9/2016 về việc thu phí hoàn vốn, Dự án mở rộng QL1 đoạn Km741+170 - Km756+706, tỉnh Quảng Trị theo hình thức hợp đồng BOT; Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng; Các hồ sơ về điều kiện thu phí của Dự án và các văn bản hồ sơ liên quan; Biên bản họp xem xét điều kiện thu phí ngày 30/9/2016;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty TNHH BOT Quảng Trị được tổ chức thu phí tại Trạm thu phí Km763+800 Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Trị theo mức thu tại Thông tư số 135/2016/TT-BTC ngày 08/9/2016 của Bộ Tài chính kể từ 0 giờ 0 phút ngày 13/12/2016 để hoàn vốn đầu tư cho Dự án mở rộng QL1 đoạn Km741+170 - Km756-706, tỉnh Quảng Trị theo hình thức Hợp đồng BOT.

Thời gian thu phí tại Trạm thu phí Km763+800 Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Trị tiếp tục thực hiện theo phương án tài chính trong Hợp đồng BOT số 12709/HĐ.BOT-BGTVT ngày 25/11/2013 và các Phụ lục hợp đồng kèm theo. Kết thúc thời hạn thu phí theo hợp đồng hoặc khi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định trưng mua hoặc yêu cầu dịch chuyển trạm thu phí, chấm dứt quyền thu phí thì Trạm thu phí Km763+800 Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Trị sẽ được xử lý theo quy định hiện hành, Công ty TNHH BOT Quảng Trị có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện.

Điều 2. Mức thu chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Km763+800 Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Trị thực hiện theo quy định tại Thông tư số 135/2016/TT-BTC ngày 08/9/2016 của Bộ Tài chính và các quy định của Nhà nước có liên quan.

Điều 3.

1. Tổng cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm:

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ là Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong giai đoạn khai thác theo quy định tại Quyết định số 2777/QĐ-BGTVT ngày 03/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý; các văn bản, quyết định thay thế (nếu có) trong quá trình thực hiện và quy định tại Hợp đồng BOT số 12709/HĐ.BOT-BGTVT ngày 25/11/2013, Phụ lục Hợp đồng số 01/PLHĐ.BOT-BGTVT ngày 16/10/2015, Phụ lục Hợp đồng số 02/PLHĐ.BOT-BGTVT ngày 20/9/2016, Phụ lục Hợp đồng số 02/PLHĐ.BOT- BGTVT tháng 10/2016. Chỉ đạo Nhà đầu tư và Doanh nghiệp dự án thực hiện các nội dung liên quan theo khoản 2 Điều này.

2. Công ty TNHH BOT Quảng Trị có trách nhiệm:

- Thực hiện theo đúng quy định tại Hợp đồng BOT số 12709/HĐ.BOT- BGTVT ngày 25/11/2013, Phụ lục Hợp đồng số 01/PLHĐ.BOT-BGTVT ngày 16/10/2015, Phụ lục Hợp đồng số 02/PLHĐ.BOT-BGTVT ngày 20/9/2016, Phụ lục Hợp đồng số 02/PLHĐ.BOT-BGTVT tháng 10/2016, các văn bản cam kết với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các quy định có liên quan;

- Quản lý doanh thu thu phí tại Trạm thu phí Km763+800 Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Trị theo phương án tài chính đã được quy định tại Hợp đồng BOT số 12709/HĐ.BOT-BGTVT ngày 25/11/2013 và các phụ lục hợp đồng kèm theo;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Tổ chức thông báo, đăng tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại Trạm thu phí về thời gian bắt đầu thực hiện mức thu tại Thông tư số 135/2016/TT-BTC ngày 08/9/2016 của Bộ Tài chính trước khi thực hiện; bán đầy đủ và kịp thời vé tháng, vé quý theo yêu cầu của chủ phương tiện; Vé tháng, vé quý đã bán trước ngày 12/12/2016 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trên vé;

- Tổ chức thu phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí Km763+800 Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Trị theo quy định tại Thông tư số 135/2016/TT-BTC ngày 08/9/2016 của Bộ Tài chính và các quy định liên quan.

3. Ban Quản lý dự án 6 có trách nhiệm:

- Kiểm tra và giám sát Nhà đầu tư thực hiện các quy định tại Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng (Văn bản số 8138/BGTVT-CQLXD ngày 14/7/2016 của Bộ Giao thông vận tải);

- Thực hiện đúng các quy định tại Quyết định số 4255/QĐ-BGTVT ngày 01/12/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Kết cấu hạ tầng giao thông, An toàn giao thông; Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư: Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông; Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam: Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án 6: Giám đốc Công ty TNHH BOT Quảng Trị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính:
- UBND tỉnh Quảng Trị;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Trị;
- Lưu: VT, Vụ TC (02 bản - Thái).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ