Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 462/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1, LỚP 2, LỚP 6 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 39/TTr-SGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình từ năm học 2021-2022.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp số lượng mỗi đầu sách giáo khoa thông tin, đăng ký với các nhà xuất bản để cung ứng đầy đủ kịp thời cho học sinh trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Cổng Thông tin
điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

DANH MỤC

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1, LỚP 2, LỚP 6 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
(Kèm theo Quyết định số
462/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình)

1. Danh mục sách giáo khoa lớp 1 (24 đầu SGK)

TT

Môn (HĐGD)

Bộ sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

1

Tiếng Việt 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm.

Giáo dục Việt Nam

2

Cánh Diều

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Hoàng Hòa Bình, Hoàng Thị Minh Hương, Trần Mạnh Hưởng, Nguyễn Thị Ly Kha, Đặng Kim Nga, Lê Hữu Tỉnh

Đại học Sư phạm

3

Toán 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá Mạnh.

Giáo dục Việt Nam

4

Cánh Diều

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Đại học Sư phạm

5

Đạo đức 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga.

Giáo dục Việt Nam

6

Cánh Diều

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Việt Hà, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thị Vân Hương, Trần Thị Tố Oanh.

Đại học Sư phạm

7

Tự nhiên và Xã hội 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Hoàng Quý Tỉnh.

Giáo dục Việt Nam

8

Cánh Diều

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên), Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái, Nguyễn Thị Thu Trang.

Đại học Sư phạm

9

Giáo dục thể chất 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Lê Anh Thơ (Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương.

Giáo dục Việt Nam

10

Cánh Diều

Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Công Trường.

Đại học Sư phạm

11

Âm nhạc 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân.

Giáo dục Việt Nam

12

Cánh Diều

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đỗ Thanh Hiên.

Đại học Sư phạm

13

Mĩ thuật 1

Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Trần Thị Hương Ly, Hà Thị Quỳnh Nga, Phạm Văn Thuận, Nguyễn Thị Tuệ Thư.

Giáo dục Việt Nam

14

Kết nối tri thức với cuộc sống

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển (Chủ biên), Phạm Duy Anh.

Giáo dục Việt Nam

15

Chân trời sáng tạo

Nguyễn Xuân Tiên (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Hồng Ngọc, Lâm Yến Như.

Giáo dục Việt Nam

16

Cánh Diều

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Đông (Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Hải Kiên, Nguyễn Minh Quang.

Đại học Sư phạm

17

Hoạt động trải nghiệm 1

Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Đinh Thị Kim Thoa (Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp, Vũ Phương Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang.

Giáo dục Việt Nam

18

Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Bùi Ngọc Diệp, Phó Đức Hòa (đồng Chủ biên), Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền Trang.

Giáo dục Việt Nam

19

Kết nối tri thức với cuộc sống

Bùi Sỹ Tụng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, Lê Thị Luận, Trần Thị Thu.

Giáo dục Việt Nam

20

Cánh Diều

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Quang Tiệp, Ngô Quang Quế.

Đại học Sư phạm

21

Tiếng Anh 1

I-Learn Smart Start

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý.

Đại học Sư phạm TPHCM

22

English Discovery

Lưu Thị Kim Nhung (Chủ biên), Đỗ Thị Phi Nga.

Đại học Sư phạm

23

Macmillan Next Move

Hoàng Tăng Đức (Chủ biên), Nguyễn Mạnh Cường.

Đại học Sư phạm TPHCM

24

Phonics Smart

Nguyễn Thu Hiền (Chủ biên), Quản Lê Duy.

Đại học Quốc Gia TPHCM

Danh mục gồm 24 sách giáo khoa

2. Danh mục sách giáo khoa lớp 2 (12 đầu SGK)

TT

Môn (HĐGD)

Bộ sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

1

Tiếng Việt 2

Kết nối tri thức với cuộc sống

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Mạnh Hùng - Trần Thị Hiền Lương (đồng Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm.

Giáo dục Việt Nam

2

Toán 2

Kết nối tri thức với cuộc sống

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Giáo dục Việt Nam

3

Đạo đức 2

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, Lê Thị Tuyết Mai.

Giáo dục Việt Nam

4

Tự nhiên và Xã hội 2

Kết nối tri thức với cuộc sống

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên); Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Phạm Việt Quỳnh, Hoàng Quý Tỉnh

Giáo dục Việt Nam

5

Giáo dục thể chất 2

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Duy Quyết, Hồ Đắc Sơn (Đồng chủ biên) Lê Anh Thơ (Chủ biên) Nguyễn Thị Hà, Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Duy Tiến, Phạm Mai Vương

Giáo dục Việt Nam

6

Âm nhạc 2

Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoàng Long, Đỗ Minh Chính (Đồng Tổng chủ biên kiêm Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai; Nguyễn Thị Nga, Đặng Khánh Nhật, Trần Thị Kim Thăng, Nguyễn Thị Thanh Vân

Giáo dục Việt Nam

7

Mĩ thuật 2

Chân trời sáng tạo

Nguyễn Xuân Tiên, Nguyễn Thị Nhung (đồng Tổng Chủ biên) Nguyễn Tuấn Cường, Hoàng Minh Phúc (đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Vũ Đức Long, Nguyễn Ánh Phương Nam, Lâm Như Yến, Phạm Văn Thuận, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân

Giáo dục Việt Nam

8

Hoạt động trải nghiệm 2

Chân trời sáng tạo

Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng chủ biên), Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm, Đinh Thị Kim Thoa (đồng Chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên, Nguyễn Thị Bích Liên, Nguyễn Thị Hà Liên, Vũ Phương Liên, Nguyễn Hà My, Lại Thị Yến Ngọc, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền Trang, Trần Thị Quỳnh Trang, Lê Phương Trí

Giáo dục Việt Nam

9

Tiếng Anh 2

I-Learn Smart Start

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương.

Đại học Sư phạm TPHCM

10

Tiếng Anh 2

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Nguyễn Quốc Tuấn

Giáo dục Việt Nam

11

Phonics Smart

Nguyễn Thu Hiền (Chủ biên), Quản Lê Duy.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

12

English Discovery

Lưu Thị Kim Nhung (Chủ biên), Đỗ Thị Phi Nga

Đại học Sư phạm

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa

3. Danh mục sách giáo khoa lớp 6 (15 đầu SGK)

TT

Môn (HĐGD)

Bộ sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

1

Ngữ văn 6

Kết nối tri thức với cuộc sống

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên), Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương.

Giáo dục Việt Nam

2

Toán 6

Cánh Diều

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang

Đại học Sư phạm

3

Khoa học tự nhiên 6

Chân trời sáng tạo

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên, kiêm Chủ biên), Phạm Thị Hương, Trần Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Nhị, Trần Ngọc Thắng

Giáo dục Việt Nam

4

Lịch sử và Địa lí 6

Kết nối tri thức với cuộc sống

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên), Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc Hùng (đồng Tổng Chủ biên), Đinh Ngọc Bảo, Đào Ngọc Hùng (đồng Chủ biên), Vũ Thị Hằng, Phan Ngọc Huyền, Phạm Thị Thanh Huyền, Lê Huỳnh, Trần Thị Hồng Mai, Hoàng Anh Tuấn, Phí Công Việt

Giáo dục Việt Nam

5

Tin học 6

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai

Giáo dục Việt Nam

6

Tin học 6

Cánh Diều

Hồ Sĩ Đàm, Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung

Đại học Sư phạm

7

Công nghệ 6

Kết nối tri thức với cuộc sống

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Trương Thị Hồng Huệ, Lê Xuân Quang, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, Vũ Cẩm Tú

Giáo dục Việt Nam

8

Âm nhạc 6

Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, Trịnh Thị Oanh, Cao Sỹ Anh Tùng, Nguyễn Thị Thanh Vân

Giáo dục Việt Nam

9

Mĩ thuật 6

Kết nối tri thức với cuộc sống

Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (đồng Tổng Chủ biên), Phạm Thị Chỉnh, Phạm Minh Phong (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị May, Đoàn Dũng Sĩ

Giáo dục Việt Nam

10

Giáo dục thể chất 6

Kết nối tri thức với cuộc sống

Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Việt Hoàn, Nguyễn Mạnh Toàn (đồng Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Bính, Nguyễn Xuân Đoàn, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Đỗ Mạnh Hưng, Lê Chí Nhân, Phạm Hoài Quyên, Phạm Mai Vương

Giáo dục Việt Nam

11

Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6

Chân trời sáng tạo

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Đình Bảy, Trần Thị Quỳnh Trang (đồng Chủ biên), Trần Minh Hường, Nguyễn Thị Bích Liên, Vũ Phương Liên, Trần Bảo Ngọc, Lại Thị Yến Ngọc, Vũ Thanh Thủy, Phạm Đình Văn

Giáo dục Việt Nam

12

Giáo dục công dân 6

Cánh Diều

Trần Văn Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thúy Quỳnh, Mai Thu Trang

Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

13

Tiếng Anh 6

 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang

Giáo dục Việt Nam

14

Tiếng Anh 6

i-Learn Smart World

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương

Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

15

Tiếng Anh 6

English Discovery

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Hoàng Thị Minh Lý

Đại học Sư phạm

Danh mục gồm 15 sách giáo khoa