Hệ thống pháp luật

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 445/TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TÍN PHIẾU CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước ban hành theo Lệnh số 37/LCT-HĐNN;

Để tăng cường hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước;

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép Ngân hàng Nhà nước phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước.

Điều 2. Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước có thời hạn dưới một năm, chỉ bán cho các Ngân hàng, tổ chức tín dụng hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam theo yêu cầu của thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ.

Việc mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đối với một số đối tượng trong từng thời gian là bắt buộc.

Điều 3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quy chế phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và quyết định thời điểm, mức phát hành, lăi suất tín phiếu của từng đợt; Tiền thu từ việc phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức tín dụng nào mà chỉ để hoàn trả khi tín phiếu đến hạn thanh toán.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phan văn Khải

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 445/TTg năm 1994 về phát hành tín phiếu của Ngân hàng Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 445/TTg
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 23/08/1994
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Phan Văn Khải
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 23/08/1994
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản