Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4387/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH TRONG LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ DƯỢC PHẨM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4041/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và dược phẩm thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 308/TTr-SYT ngày 19 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết 04 thủ tục hành chính cấp tỉnh trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa (rút ngắn thời gian giải quyết) tại Quyết định số 4041/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định này cập nhật, điều chỉnh quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc ở Y tế, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ);
- Bộ Y tế;
- CT, PCT Phan Cao Thắng;
- VNPT Bình Định;
- Trung tâm Tin học – Công báo;
- Lưu: VT, KSTT, K15.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH TRONG LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ DƯỢC PHẨM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4387/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

STT của TTHC được sửa đổi, bổ sung (theo Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 05/7/2019

(1)

Tên thủ tục hành chính

(2) Thời gian giải quyết (ngày)

(3) Trình tự các bước thực hiện

(ngày làm việc)

(4) TTHC được công bố tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

(3A) Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

(Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ)

(3B)

Cơ quan chuyên môn

(Bước 2: Giải quyết hồ sơ)

(3C) Lãnh đạo Sở

(Bước 3: Ký duyệt)

(3D)

Cơ quan chuyên môn

(Bước 4: Vào sổ trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh)

1

56

(Không áp dụng đối với trường hợp cần xác minh người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp)

Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

26 ngày

01 ngày

Phòng Nghiệp vụ Y 23 ngày:

1. Lãnh đạo phòng phân công thụ lý: 01 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 21 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 01 ngày.

01 ngày

01 ngày

Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 và Quyết định số 4041/QĐ-UBND ngày 31/10/2019

2

60

(Không áp dụng đối với trường hợp cần xác minh người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp)

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh

26 ngày

01 ngày

Phòng Nghiệp vụ Y 23 ngày:

1. Lãnh đạo phòng phân công thụ lý: 01 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 21 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 01 ngày.

01 ngày

01 ngày

Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 và Quyết định số 4041/QĐ-UBND ngày 31/10/2019

3

57

(Không áp dụng đối với trường hợp cần xác minh người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp)

Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

26 ngày

01 ngày

Phòng Nghiệp vụ Y 23 ngày:

1. Lãnh đạo phòng phân công thụ lý: 01 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 21 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 01 ngày.

01 ngày

01 ngày

Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 và Quyết định số 4041/QĐ-UBND ngày 31/10/2019

4

1

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ

12 ngày

01 ngày

Phòng Nghiệp vụ Dược 09 ngày:

1. Lãnh đạo phòng phân công thụ lý: 1/2 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 08 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 1/2 ngày.

01 ngày

01 ngày

Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 và Quyết định số 4041/QĐ-UBND ngày 31/10/2019