Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 438-KHKT/QĐ

Hà Nội,, ngày 07 tháng 12 năm 1976 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH 17 TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC.

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay ban hành 17 (mười bảy) tiêu chuẩn Nhà nước về thép cán mỏng; thuật ngữ rèn đập; vật liệu dệt; gà sống; trứng gà tươi và tinh dịch lợn (danh mục kèm theo)

Điều 2. – Tùy theo hình thức ban hành, ngày có hiệu lực và phạm vi áp dụng, các tiêu chuẩn trên phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan.

 

K.T. CHỦ NHIỆM

ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Lê Khắc

 

DANH MỤC TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

(ban hành kèm theo quyết định số 438-KHKT/QĐ ngày 7-12-1976)

Số TT

Ký hiệu tiêu chuẩn

Tên gọi của tiêu chuẩn

Hình thức

ban hành

Ngày có hiệu lực

Phạm vi áp dụng

1

TCVN    1843 - 76

Thép cán nóng. Thép vuông. Cỡ, thông số kích thước

Khuyến khích áp dụng

 

 

2

TCVN    1844 - 76

Thép cán nóng – thép băng

-nt-

 

 

3

TCVN    1845 - 76

Thép cán nóng – thép dài. Cỡ, thông số kích thước

-nt-

 

 

4

TCVN    1846 - 76

Dây thép. Phân loại

-nt-

 

 

5

TCVN    1847 - 76

Dây thép tròn. Kéo nguội. Cỡ, thông số kích thước

-nt-

 

 

6

TCVN    1848 - 76

Dây thép kết cấu cácbon

-nt-

 

 

7

TCVN    1849 - 76

Dây thép cácbon thấp chất lượng

-nt-

 

 

8

TCVN    1850 - 76

Phôi thép cán nóng. Cỡ, thông số kích thước.

-nt-

 

 

9

TCVN    1851 - 76

Phôi thép cán phá. Cỡ, thông số kích thước.

-nt-

 

 

10

TCVN    1852 - 76

Phôi thép tấm. Cỡ, thông số kích thước.

-nt-

 

 

11

TCVN    1853 - 76

Phôi thép cán từ thép cácbon thông thường và thép hợp kim thấp. Yêu cầu kỹ thuật

-nt-

 

 

12

TCVN    1854 - 76

Phôi thép cán từ thép cácbon chất lượng thấp hợp kim trung bình và hợp kim cao . Yêu cầu kỹ thuật

Khuyến khích áp dụng

 

 

13

TCVN    1855 - 76

Rèn đập. Thuật ngữ

-nt-

 

 

14

TCVN    1856 - 76

Vật liệu dệt – hệ tex

Chính thức

áp dụng

1-1-1978

Các ngành, các địa phương có liên quan

15

TCVN    1857 - 76

Gà sống

-nt-

1-7-1977

-nt-

16

TCVN    1858 - 76

Trứng gà tươi

-nt-

-nt-

-nt-

17

TCVN    1859 - 76

Tinh dịch lợn. Yêu cầu kỹ thuật.

-nt-

1-4-1977

-nt-


[1] Xem căn cứ của quyết định số 433-KHKT/QĐ trên.