Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 43/2006/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 6 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 17/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành “Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này “Bộ Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng” của tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2.

2.1. Bộ Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng là cơ sở để lập, thẩm tra và xét duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; xác định giá trị dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình, giá gói thầu của các dự án đầu tư xây dựng công trình để phục vụ cho công tác lập kế hoạch, tổ chức đấu thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2.2. Đối với các công tác đặc biệt cần có đơn giá riêng, chủ đầu tư phải xây dựng đơn giá và trình cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trước khi thực hiện.

2.3. Khi thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành, các bên giao, nhận thầu xây lắp có trách nhiệm căn cứ “Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng” và giá vật tư, vật liệu xây dựng được cơ quan có thẩm quyền thông báo định kỳ; những thay đổi về giá cả máy, tiền lương theo thời điểm; nội dung hợp đồng thi công xây dựng công trình và các quy định hiện hành khác có liên quan để xác định giá trị thanh quyết toán.

2.4. Khi có biến động về giá, tiền lương trong xây dựng hoặc khi cần hướng dẫn sử dụng Bộ Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm ban hành các văn bản hướng dẫn sử dụng sau khi đã tham khảo ý kiến và trao đổi thống nhất với Sở Tài chính và các sở, ngành quản lý có liên quan.

2.5. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Bộ Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 55/1999/QĐ-UB ngày 29/4/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Các quy định trước đây trái với quy định của quyết định này đều hết hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở : Xây dựng; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông Vận tải; Công nghiệp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bưu chính Viễn thông; Lao động Thương binh và Xã hội, Giám đốc Kho Bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt, Thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và các chủ đầu tư căn cứ Quyết định thi hành./-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 43/2006/QĐ-UBND về Bộ Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng” do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

  • Số hiệu: 43/2006/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 06/07/2006
  • Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng
  • Người ký: Huỳnh Đức Hòa
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 16/07/2006
  • Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Tải văn bản