Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 44/2007/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH SỐ: 04/2002/QĐ-UBND NGÀY 15/01/2002;SỐ 41/2006/QĐ-UBND, SỐ 42/2006/QĐ-UBND VÀ SỐ 43/2006/QĐ-UBND NGÀY 06/7/2006 CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 901/SXD-KTKH ngày 08/10/2007 và Tờ trình số 1026/SXD-KTKH ngày 21/11/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 04 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có liên quan đến lĩnh vực quản lý chi phi đầu tư xây dựng công trình, bao gồm:

1. Quyết định số 04/2002/QĐ-UBND ngày 15/01/2002 về việc ban hành Đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

2. Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 06/7/2006 ban hành Đơn giá khảo sát xây dựng;

3. Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND ngày 06/7/2006 ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt;

4. Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 06/7/2006 ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Sở Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước, tiến hành công bố các đơn giá nêu trên trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, quyết định áp dụng hoặc vận dụng làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông Vận tải; Công nghiệp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bưu chính Viễn thông; Lao động Thương binh và Xã hội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; thành phố trong tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể có liên quan và các chủ đầu tư căn cứ Quyết định thi hành./-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa