Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/1999/QĐ-UB

Ngày 29 tháng 04 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ XDCB KHU VỰC THỐNG NHẤT TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994;

Căn cứ Nghị định số 42/CP ngày 16/07/1996 và Nghị định số 92/CP ngày 23/08/1997 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ quản lý đầu tư xây dựng;

Căn cứ Công văn số 2052/BXD-VKT ngày 03/12/1998 của Bộ Xây dựng về việc lập đơn giá xây dựng cơ bản theo các quy định mới;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng tại tờ trình số 329/TT-XD ngày 09/04/1999 về việc ban hành bộ đơn giá XDCB thống nhất tỉnh Lâm Đồng;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này "Bộ đơn giá XDCB khu vực thống nhất tỉnh Lâm Đồng".

Điều 2:

2.1/ Bộ đơn giá XDCB khu vực thống nhất tỉnh Lâm Đồng là cơ sở để thẩm tra, xét duyệt dự án đầu tư, xác định giá trị dự toán xây lắp công trình phục vụ cho công tác lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư Xây dựng cơ bản, xác định giá xét thầu xây lắp các công trình Xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2.2/ Đối với các công trình đặc biệt cần có đơn giá riêng, phải do chủ đầu tư công trình đề nghị và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

2.3/ Khi thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành, các bên giao nhận thầu căn cứ vào định mức dự toán, giá vật liệu được thông báo định kỳ, những thay đổi về giá cả máy, tiền lương của thời điểm và các quy định khác có liên quan để xác định đơn giá Xây dựng cơ bản dùng thanh quyết toán.

2.4/ Khi có biến động về giá, tiền lương trong Xây dựng cơ bản; UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Xây dựng ban hành các thông báo điều chỉnh sau khi đã tham khảo ý kiến của các ngành quản lý có liên quan.

2.5/ Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện bộ đơn giá XDCB này.

Điều 3: Các ông: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính Vật giá, Kế hoạch và đầu tư, Giao thông vận tải, Công nghiệp, Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Lao động thương binh và xã hội, Cục trưởng Cục đầu tư và phát triển, Chủ tịch UBND các cấp và Thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1999. Các văn bản trái với tinh thần Quyết định này đều không còn giá trị./.

 

 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
Q.CHỦ TỊCH
Đặng Đức Lợi

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 55/1999/QĐ-UB về Bộ đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thống nhất tỉnh Lâm Đồng

  • Số hiệu: 55/1999/QĐ-UB
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 29/04/1999
  • Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng
  • Người ký: Đặng Đức Lợi
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/01/1999
  • Ngày hết hiệu lực: 16/07/2006
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản