Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4291/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC ĐƠN VỊ THAM MƯU, GIÚP CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH, LIÊN TỈNH, THÀNH PHỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố” và “Bảng phân công nhiệm vụ của các đơn vị tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1170/QĐ-TCHQ ngày 09 tháng 6 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các đơn vị tham mưu giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

Điều 3. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ TCCB (20b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC ĐƠN VỊ THAM MƯU, GIÚP CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH, LIÊN TỈNH, THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4291/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

Văn phòng, Phòng, Đội Kiểm soát Hải quan (sau đây gọi chung là đơn vị tham mưu) được quy định tại “Bảng phân công nhiệm vụ của các đơn vị tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố” ban hành kèm theo Quyết định này có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố (sau đây gọi tắt là Cục trưởng) thực hiện quản lý nhà nước về hải quan, tổ chức thực thi pháp luật về hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan trên địa bàn hoạt động của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố (sau đây gọi tắt là Cục Hải quan) và Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các đơn vị tham mưu thực hiện một hoặc một số chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo “Bảng phân công nhiệm vụ của các đơn vị tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố” được ban hành kèm theo Quyết định này, cụ thể như sau:

A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

I. Đơn vị tham mưu về công tác giám sát quản lý về hải quan

Đơn vị tham mưu về công tác giám sát quản lý về hải quan có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển cửa khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa; thực thi quyền sở hữu trí tuệ và nhãn mác hàng hóa (sau đây gọi chung là nghiệp vụ giám sát quản lý) theo quy định của pháp luật.

Đơn vị tham mưu về công tác giám sát quản lý về hải quan thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình Cục trưởng:

a) Chương trình, kế hoạch, giải pháp tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, quy trình, quy chế, hướng dẫn về nghiệp vụ giám sát quản lý;

b) Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy trình về nghiệp vụ giám sát quản lý theo quy định;

c) Kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến nghiệp vụ giám sát quản lý;

d) Giải quyết đối với khiếu nại, tố cáo, vướng mắc của tổ chức, cá nhân vượt thẩm quyền giải quyết của các đơn vị thuộc và trực thuộc hoặc đề xuất để báo cáo Tổng cục Hải quan những vấn đề vượt thẩm quyền của Cục trưởng về công tác giám sát quản lý.

2. Tổ chức thực hiện:

a) Kiểm tra các Chi cục Hải quan trong việc thực hiện quy chế, quy trình về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển cửa khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

b) Theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển cửa khẩu, quá cảnh, tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập, gia công, đầu tư, chế xuất, hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, chuyển cửa khẩu trong địa bàn quản lý của Cục Hải quan theo quy định của pháp luật;

c) Kiểm tra, giám sát các Chi cục hải quan trong việc quản lý hàng hóa được phép đưa về địa điểm khác để kiểm tra chuyên ngành hoặc đưa về bảo quản theo quy định của pháp luật;

d) Thực hiện giám sát trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan để kịp thời phát hiện và cảnh báo, ngăn chặn những dấu hiệu vi phạm hoặc thực hiện chưa đúng quy định, quy trình thông quan hàng hóa, phương tiện vận tải tại các Chi cục Hải quan;

đ) Thường xuyên theo dõi, thu thập, phân tích, so sánh, đánh giá thông tin, số liệu trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan và các nguồn thông tin khác nhằm phát hiện những vấn đề phát sinh, bất thường trên địa bàn Cục Hải quan trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan để kịp thời đề xuất Cục trưởng các biện pháp xử lý phù hợp theo quy định đảm bảo phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật hải quan của các tổ chức và cá nhân có liên quan;

e) Kết nối, tiếp nhận, khai thác hệ thống giám sát trực tuyến để kịp thời phát hiện, xử lý và thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan vụ việc vi phạm trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan theo quy định của pháp luật;

g) Kiểm tra điều kiện thành lập và giám sát, quản lý hoặc phối hợp với các Chi cục Hải quan giám sát, quản lý tại các kho, bãi, địa điểm và các địa điểm kiểm tra, giám sát hàng hóa khác theo quy định của pháp luật;

h) Kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động của các đại lý làm thủ tục hải quan, các doanh nghiệp kinh doanh địa điểm, kho, bãi, dịch vụ giao nhận có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn Cục Hải quan theo quy định;

i) Kiểm tra các Chi cục Hải quan thực hiện công tác xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền tiến hành xác minh đối với những hàng hóa nhập khẩu phải xác minh xuất xứ theo quy định của pháp luật;

k) Kiểm tra các Chi cục Hải quan thực hiện công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ và nhãn mác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định;

l) Tổ chức thực hiện và kiểm tra các Chi cục Hải quan thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

m) Giải quyết các vướng mắc của các Chi cục Hải quan liên quan đến công tác giám sát quản lý;

n) Tổ chức xây dựng, thu thập, cập nhật, sử dụng, quản lý thông tin cơ sở dữ liệu nghiệp vụ giám sát quản lý để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;

o) Phối hợp đề xuất trang bị và theo dõi, kiểm tra tình trạng sử dụng phương tiện kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác giám sát quản lý của Cục Hải quan;

u) Thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam trong việc chấp hành các quy định pháp luật về hải quan, pháp luật về công tác giám sát quản lý.

3. Thực hiện và phối hợp tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành; phối hợp theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra trong công tác giám sát quản lý.

4. Tổng hợp, báo cáo và chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết công tác giám sát quản lý của Cục Hải quan.

5. Phối hợp xây dựng, trình Cục trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, nội dung đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ giám sát quản lý cho cán bộ, công chức.

6. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chính sách, chế độ, pháp luật về Hải quan trong lĩnh vực được phân công cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

7. Thực hiện các công việc về cải cách hiện đại hóa và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiệp vụ giám sát quản lý.

8. Quản lý công chức, tài sản, tài liệu thuộc lĩnh vực nghiệp vụ được giao theo quy định.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

II. Đơn vị tham mưu về công tác thuế xuất nhập khẩu

Đơn vị tham mưu về công tác thuế xuất nhập khẩu có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan thực hiện công tác chính sách thuế, quản lý thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; xác định trị giá hải quan; phân loại hàng hóa; kế toán thuế và thu khác; các cơ chế tài chính liên quan đến thu ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu) theo quy định của pháp luật.

Đơn vị tham mưu về công tác thuế xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình Cục trưởng:

a) Chương trình, kế hoạch, giải pháp tổ chức triển khai việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, quy trình, quy chế, hướng dẫn về công tác quản lý thuế, công tác phân loại, xác định trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

b) Kế hoạch, giải pháp thu ngân sách, thu hồi, xử lý nợ thuế hàng năm của Cục Hải quan và giao nhiệm vụ thu ngân sách, thu hồi, xử lý nợ thuế hàng năm cho các Chi cục Hải quan;

c) Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy trình về quản lý thuế, phân loại hàng hóa, xác định trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định;

d) Kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến công tác quản lý thuế, phân loại hàng hóa, xác định trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định;

đ) Giải quyết đối với khiếu nại, tố cáo, vướng mắc của tổ chức, cá nhân vượt thẩm quyền giải quyết của các đơn vị thuộc và trực thuộc hoặc đề xuất để báo cáo Tổng cục Hải quan những vấn đề vượt thẩm quyền của Cục trưởng về công tác quản lý thuế, phân loại hàng hóa, xác định trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Tổ chức thực hiện;

a) Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các Chi cục Hải quan thực hiện công tác thu ngân sách, thu hồi, xử lý nợ thuế và các giải pháp thu ngân sách hàng năm theo quy định;

b) Phân tích chi tiết, đánh giá tình hình các khoản thu ngân sách hàng tháng, quý, năm; dự kiến số thu tháng, quý, năm tiếp theo để đề xuất các giải pháp, kiến nghị đảm bảo nguồn thu, báo cáo Cục Hải quan, Tổng cục Hải quan theo quy định;

c) Kiểm tra việc thực hiện công tác phân loại, xác định trị giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại các Chi cục Hải quan đảm bảo đúng quy định của pháp luật và tính thống nhất trong địa bàn quản lý của Cục Hải quan;

d) Kiểm tra, hướng dẫn các Chi cục Hải quan thực hiện công tác kế toán thuế, cơ chế tài chính liên quan đến thu ngân sách và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật;

đ) Kiểm tra, giám sát trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan việc thực hiện công tác phân loại hàng hóa, xác định trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại các Chi cục Hải quan để kịp thời phát hiện, cảnh báo đối với hành vi phân loại, xác định trị giá chưa đúng quy định hoặc chưa thống nhất giữa các Chi cục hải quan;

e) Thường xuyên theo dõi, thu thập, phân tích, so sánh, đánh giá thông tin, số liệu trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan và các nguồn thông tin khác nhằm phát hiện những vấn đề phát sinh, bất thường trên địa bàn Cục Hải quan trong việc thực hiện công tác quản lý thuế, phân loại, xác định trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu để kịp thời đề xuất Cục trưởng các biện pháp xử lý phù hợp theo quy định đảm bảo phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật hải quan của các tổ chức và cá nhân có liên quan;

g) Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện giao dịch với các tổ chức, cá nhân, tổ chức tiếp nhận tin báo, tố giác; yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ công tác quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

h) Tổng hợp, giải quyết các vướng mắc của các Chi cục Hải quan trong lĩnh vực quản lý thuế, phân loại và xác định trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo phân cấp;

i) Tổ chức xây dựng, thu thập, cập nhật, sử dụng và quản lý thông tin cơ sở dữ liệu về nghiệp vụ quản lý thuế, phân loại, xác định trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;

k) Phối hợp đề xuất trang bị và theo dõi, kiểm tra tình trạng sử dụng các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

l) Kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam trong việc chấp hành các quy định pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế và các khoản thu khác đối vái hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo phân công, phân cấp của Tổng cục Hải quan.

3. Thực hiện và phối hợp tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành; phối hợp theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Tổng hợp, báo cáo và chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết công tác quản lý thuế, phân loại và xác định trị giá đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Cục Hải quan.

5. Phối hợp xây dựng, trình Cục trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, nội dung tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu cho cán bộ, công chức.

6. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chính sách, chế độ, pháp luật về Hải quan trong lĩnh vực được phân công cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

7. Thực hiện các công việc về cải cách hiện đại hóa và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiệp vụ được giao.

8. Quản lý công chức, tài sản, tài liệu thuộc lĩnh vực nghiệp vụ được giao theo quy định.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

III. Đơn vị tham mưu về công tác chống buôn lậu

Đơn vị tham mưu về công tác chống buôn lậu có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; phòng, chống ma túy; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng giả; phòng, chống khủng bố, rửa tiền và công tác điều tra hình sự trong lĩnh vực hải quan (sau đây gọi là công tác kiểm soát hải quan) theo quy định của pháp luật.

Đơn vị tham mưu về công tác chống buôn lậu thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình Cục trưởng:

a) Chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức triển khai việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, quy trình, quy chế, hướng dẫn về công tác kiểm soát hải quan;

b) Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy trình thuộc lĩnh vực công tác kiểm soát hải quan theo quy định;

c) Quy chế phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin về công tác kiểm soát hải quan giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc; quy chế phối hợp giữa Cục Hải quan với các lực lượng chức năng khác trên địa bàn trong công tác kiểm soát hải quan;

d) Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến công tác kiểm soát hải quan theo quy định;

e) Giải quyết khiếu nại, tố cáo, vướng mắc của tổ chức, cá nhân vượt thẩm quyền giải quyết của các đơn vị thuộc và trực thuộc hoặc đề xuất để báo cáo Tổng cục Hải quan những vấn đề vượt thẩm quyền của Cục trưởng về công tác kiểm soát hải quan.

2. Tổ chức thực hiện:

a) Triển khai thực hiện, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện công tác thu thập, cập nhật, xử lý thông tin từ các nguồn công khai và bí mật liên quan đến hoạt động kiểm soát hải quan;

b) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;

c) Thực hiện và phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc xác định đối tượng, địa bàn, mặt hàng, tuyến đường, thời điểm có nguy cơ cao hoặc có dấu hiệu buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;

d) Phối hợp và kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan theo quy định của pháp luật để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan theo quy định của pháp luật;

đ) Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện quy chế phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin về công tác kiểm soát hải quan giữa các đơn vị; quy chế phối hợp giữa Cục Hải quan với các lực lượng chức năng khác trên địa bàn trong công tác kiểm soát hải quan;

e) Thực hiện công tác điều tra theo trình tự tố tụng hình sự thuộc thẩm quyền của Cục trưởng theo quy định;

g) Thực hiện nhiệm vụ là đầu mối tham mưu, giúp việc Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh, thành phố;

h) Đề xuất trang bị phương tiện kỹ thuật, công cụ hỗ trợ và ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp theo dõi, kiểm tra tình trạng sử dụng các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác kiểm soát hải quan;

i) Kiểm tra, giám sát trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan việc thực hiện các quy định, quy trình về nghiệp vụ Hải quan của công chức hải quan thuộc các Chi cục Hải quan để kịp thời phát hiện, cảnh báo, ngăn chặn đối với hành vi tiêu cực hoặc thực hiện chưa đúng quy định, quy trình của công chức và người khai Hải quan theo quy định của pháp luật;

k) Thường xuyên theo dõi, thu thập, phân tích, so sánh, đánh giá thông tin, số liệu trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan và các nguồn thông tin khác để nhận định những vấn đề phát sinh, bất thường trên địa bàn Cục Hải quan trong việc thực hiện thủ tục hải quan và công tác kiểm soát hải quan để kịp thời phát hiện, đề xuất Cục trưởng các biện pháp xử lý phù hợp theo quy định đảm bảo phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật hải quan của các tổ chức và cá nhân có liên quan.

3. Phối hợp tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành; phối hợp theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Tổng hợp, báo cáo và chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết công tác kiểm soát hải quan của Cục Hải quan.

5. Phối hợp xây dựng, trình Cục trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, nội dung đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ kiểm soát hải quan cho cán bộ, công chức.

6. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chính sách, chế độ, pháp luật về Hải quan trong lĩnh vực được phân công cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

7. Thực hiện các công việc về cải cách hiện đại hóa và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiệp vụ được giao.

8. Quản lý công chức, tài sản, tài liệu thuộc lĩnh vực nghiệp vụ được giao theo quy định.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

IV. Đơn vị tham mưu về công tác Kiểm tra sau thông quan (đối với Cục Hải quan không có Chi cục Kiểm tra sau thông quan).

Đơn vị tham mưu về công tác kiểm tra sau thông quan có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan và quản lý doanh nghiệp ưu tiên theo quy định của pháp luật.

Đơn vị tham mưu về công tác kiểm tra sau thông quan thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình Cục trưởng:

a) Chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức triển khai việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, quy trình, quy chế, hướng dẫn về công tác kiểm tra sau thông quan và quản lý doanh nghiệp ưu tiên;

b) Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy trình về công tác kiểm tra sau thông quan và quản lý doanh nghiệp ưu tiên theo quy định;

c) Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến công tác kiểm tra sau thông quan và quản lý doanh nghiệp ưu tiên theo quy định;

d) Quyết định kiểm tra sau thông quan, xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan theo quy định;

đ) Giải quyết đối với vướng mắc của tổ chức, cá nhân vượt thẩm quyền giải quyết của các đơn vị thuộc và trực thuộc hoặc đề xuất để báo cáo Tổng cục Hải quan những vấn đề vượt thẩm quyền của Cục trưởng về công tác kiểm tra sau thông quan theo quy định.

2. Tổ chức thực hiện:

a) Thu thập, xác minh, tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin để phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan và quản lý doanh nghiệp ưu tiên;

b) Giao dịch với các tổ chức, cá nhân, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, nắm tình hình, thu thập thông tin, tiếp nhận tin báo, tố giác phục vụ cho hoạt động kiểm tra sau thông quan và quản lý doanh nghiệp ưu tiên;

c) Tổ chức thực hiện kiểm tra sau thông quan và quản lý doanh nghiệp ưu tiên theo quy định của pháp luật;

d) Phối hợp tham mưu, giúp Cục trưởng trong việc xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vi phạm hành chính phát hiện trong quá trình kiểm tra sau thông quan thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục trưởng;

đ) Tham mưu thực hiện việc ấn định, truy thu, truy hoàn tiền thuế và các khoản thu khác theo kết luận kiểm tra sau thông quan và quy định của pháp luật;

e) Thực hiện lưu trữ, bảo mật hồ sơ, tài liệu kiểm tra sau thông quan và doanh nghiệp ưu tiên theo quy định;

g) Kiểm tra, giám sát trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan việc thực hiện các quy định, quy trình có liên quan về công tác kiểm tra sau thông quan và quản lý doanh nghiệp ưu tiên của công chức hải quan thuộc các Chi cục Hải quan để kịp thời phát hiện, cảnh báo, xử lý đối với hành vi tiêu cực hoặc thực hiện chưa đúng quy định, quy trình của công chức theo quy định;

h) Thường xuyên theo dõi, thu thập, phân tích, so sánh, đánh giá thông tin, số liệu trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan và các nguồn thông tin khác để nhận định những vấn đề phát sinh, bất thường trên địa bàn Cục Hải quan trong việc thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan và quản lý doanh nghiệp ưu tiên để kịp thời phát hiện, đề xuất Cục trưởng các biện pháp xử lý phù hợp theo quy định đảm bảo phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật hải quan của các tổ chức và cá nhân có liên quan.

3. Phối hợp tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành; phối hợp theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Tổng hợp, báo cáo và chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra sau thông quan và quản lý doanh nghiệp ưu tiên của Cục Hải quan.

5. Phối hợp xây dựng, trình Cục trưởng phê duyệt, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan cho cán bộ, công chức.

6. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chính sách, chế độ, pháp luật về Hải quan trong lĩnh vực được phân công cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

7. Thực hiện các công việc về cải cách hiện đại hóa và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiệp vụ được giao.

8. Quản lý công chức, tài sản, tài liệu thuộc lĩnh vực nghiệp vụ được giao theo quy định.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

V. Đơn vị tham mưu về công tác quản lý rủi ro

Đơn vị tham mưu về công tác quản lý rủi ro có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện áp dụng quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ trong quản lý hải quan; tổ chức thực hiện thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan, quản lý áp dụng tiêu chí, đánh giá tuân thủ, phân loại rủi ro và tiến hành các biện pháp, kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan (sau đây gọi chung là công tác quản lý rủi ro) theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

Đơn vị tham mưu về công tác quản lý rủi ro thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình Cục trưởng:

a) Chương trình, kế hoạch hàng năm về công tác quản lý rủi ro, kế hoạch thực hiện kiểm soát rủi ro theo phân cấp;

b) Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan trong việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, quy chế, quy trình và các chương trình, kế hoạch về công tác quản lý rủi ro theo quy định;

c) Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến công tác quản lý rủi ro theo quy định;

d) Giải quyết đối với khiếu nại, tố cáo, vướng mắc của tổ chức, cá nhân vượt thẩm quyền giải quyết của các đơn vị thuộc và trực thuộc hoặc đề xuất để báo cáo Tổng cục Hải quan những vấn đề vượt thẩm quyền của Cục trưởng về công tác quản lý rủi ro theo quy định.

2. Tổ chức thực hiện:

a) Quản lý, điều phối kế hoạch thực hiện kiểm soát rủi ro, chuyên đề kiểm soát rủi ro; xây dựng, quản lý, áp dụng hồ sơ rủi ro; ứng dụng danh mục hàng hóa rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan trên địa bàn Cục Hải quan;

b) Thực hiện thu thập, xử lý thông tin hải quan, thông tin nghiệp vụ hải quan; thực hiện các biện pháp, kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro theo phân cấp;

c) Theo dõi, phân tích, đánh giá tuân thủ, phân loại mức độ rủi ro và áp dụng chế độ, chính sách quản lý tuân thủ đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh theo phân cấp;

c) Thực hiện phân tích, đánh giá rủi ro trước khi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hành khách, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh đến hoặc rời cảng; đề xuất áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro đối với các đối tượng có nguy cơ vi phạm trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh;

đ) Thiết lập, quản lý, áp dụng chỉ số tiêu chí lựa chọn kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh;

e) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan và các cơ quan chức năng khác trên địa bàn trong việc trao đổi, cung cấp thông tin; thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ trong quản lý hải quan;

g) Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác quản lý rủi ro tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan theo quy định và theo phân công nhiệm vụ của Cục trưởng;

h) Đề xuất trang bị phương tiện kỹ thuật, công cụ hỗ trợ và ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc tình trạng sử dụng các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác quản lý rủi ro của Cục Hải quan;

i) Kiểm tra, giám sát trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan việc thực hiện các quy định, quy trình về công tác quản lý rủi ro của công chức hải quan thuộc các Chi cục Hải quan để kịp thời phát hiện, xử lý đối với hành vi tiêu cực hoặc thực hiện chưa đúng quy định, quy trình của công chức theo quy định;

k) Thường xuyên theo dõi, thu thập, phân tích, so sánh, đánh giá thông tin, số liệu trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan và các nguồn thông tin khác để nhận định những vấn đề phát sinh, bất thường trên địa bàn Cục Hải quan trong việc thực hiện công tác quản lý rủi ro để kịp thời phát hiện, đề xuất Cục trưởng các biện pháp xử lý phù hợp theo quy định đảm bảo phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật hải quan của các tổ chức và cá nhân có liên quan.

3. Phối hợp tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành; phối hợp theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các kết luận thanh tra trong công tác quản lý rủi ro.

4. Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả và chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết công tác thực hiện công tác quản lý rủi ro của Cục Hải quan.

5. Phối hợp xây dựng, trình Cục trưởng phê duyệt và triển khai thực hiện các chương trình, nội dung đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý rủi ro cho cán bộ, công chức thuộc Cục Hải quan.

6. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chính sách, chế độ, pháp luật về Hải quan trong lĩnh vực được phân công cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

7. Thực hiện các công việc về cải cách hiện đại hóa và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiệp vụ được giao.

8. Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong lĩnh vực nghiệp vụ được giao theo quy định.

9. Quản lý công chức, tài sản, tài liệu thuộc lĩnh vực nghiệp vụ được giao theo quy định.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

VI. Đơn vị tham mưu về công tác pháp chế và xử lý vi phạm

Đơn vị tham mưu về công tác pháp chế và xử lý vi phạm có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan thực hiện công tác xây dựng và thẩm định văn bản; kiểm soát thủ tục hành chính; đánh giá thi hành và kiểm tra thực hiện văn bản; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; xử lý vi phạm hành chính, tố tụng hành chính (sau đây gọi chung là công tác pháp chế) theo quy định của pháp luật.

Đơn vị tham mưu về công tác pháp chế và xử lý vi phạm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình Cục trưởng:

a) Chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức triển khai việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, quy trình, quy chế, hướng dẫn về công tác pháp chế;

b) Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy trình về công tác pháp chế theo quy định;

c) Giúp Cục trưởng trong công tác phối hợp với Vụ Pháp chế - Tổng cục Hải quan, sở, ban, ngành địa phương kiểm tra và kiến nghị xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật;

d) Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến công tác pháp chế theo quy định;

đ) Giải quyết đối với khiếu nại, tố cáo, vướng mắc của tổ chức, cá nhân vượt thẩm quyền giải quyết của các đơn vị thuộc và trực thuộc hoặc đề xuất để báo cáo Tổng cục Hải quan những vấn đề vượt thẩm quyền của Cục trưởng về công tác pháp chế theo quy định.

2. Tổ chức thực hiện:

a) Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cung cấp thông tin về pháp luật hải quan, pháp luật thuế cho người khai hải quan, người nộp thuế;

b) Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác đánh giá thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản và các quy chế, quy trình nghiệp vụ trong lĩnh vực hải quan do Cục Hải quan ban hành;

c) Thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan thực hiện quản lý nhà nước về công tác trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong lĩnh vực hải quan theo quy định của pháp luật;

d) Công tác tham mưu về xử lý vi phạm hành chính và tham gia tố tụng:

- Tham mưu, giúp Cục trưởng xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về hải quan theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; khởi tố vụ án hình sự thuộc thẩm quyền của Cục trưởng;

- Hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính; tổng kết công tác xử lý vi phạm hành chính; kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính về hải quan theo phân công của Cục trưởng;

- Trình cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan và quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành chính thuộc thẩm quyền của Cục Hải quan và theo phân công của Cục trưởng;

- Trực tiếp tham gia, hướng dẫn, hỗ trợ các các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan trong việc tham gia tố tụng hành chính tại tòa án theo phân công của Cục trưởng.

đ) Tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm soát quy định về thủ tục hành chính, công bố, công khai thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;

e) Tham mưu, giúp Cục trưởng công tác cưỡng chế thi hành quyết định hành chính theo quy định của pháp luật;

g) Kiểm tra, giám sát trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan việc thực hiện các quy định, quy trình về công tác xử lý phạm vi của công chức hải quan thuộc các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan để kịp thời phát hiện, xử lý đối với hành vi tiêu cực hoặc thực hiện chưa đúng quy định, quy trình của công chức theo quy định.

3. Tổng hợp, báo cáo và chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết công tác thực hiện công tác pháp chế của Cục Hải quan.

4. Phối hợp xây dựng, trình Cục trưởng phê duyệt, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ pháp chế cho cán bộ, công chức.

5. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chính sách, chế độ, pháp luật về Hải quan trong lĩnh vực được phân công cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

6. Thực hiện các công việc về cải cách hiện đại hóa và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiệp vụ được giao.

7. Quản lý công chức, tài sản, tài liệu thuộc lĩnh vực nghiệp vụ được giao theo quy định.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

VII. Đơn vị tham mưu về công tác thanh tra, kiểm tra

Đơn vị tham mưu về công tác thanh tra, kiểm tra có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực hải quan (sau đây gọi chung là công tác thanh tra, kiểm tra) theo quy định của pháp luật.

Đơn vị tham mưu về công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình Cục trưởng:

a) Chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức triển khai việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, quy trình, quy chế, hướng dẫn về công tác thanh tra, kiểm tra;

b) Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy trình về công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định;

c) Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra; đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm tra;

d) Giải quyết vướng mắc của tổ chức, cá nhân vượt thẩm quyền giải quyết của các đơn vị thuộc và trực thuộc hoặc đề xuất để báo cáo Tổng cục Hải quan những vấn đề vượt thẩm quyền của Cục trưởng về công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định.

2. Tổ chức thực hiện:

a) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nghiệp vụ được giao của các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Cục trưởng;

b) Thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam trong việc chấp hành các quy định pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu;

c) Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan;

d) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Cục Hải quan;

đ) Tổng hợp báo cáo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đối với các đơn vị của Cục Hải quan trong việc thực hiện các kiến nghị xử lý về trách nhiệm của các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước, Cơ quan điều tra và các cơ quan khác theo quy định;

e) Tổ chức tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật;

g) Tổ chức thực hiện công tác liêm chính của Cục Hải quan;

h) Phối hợp với cơ quan thanh tra thuộc hệ thống Thanh tra Tài chính, Thanh tra các Bộ, các cơ quan khác ở Trung ương và địa phương, các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

i) Đề xuất trang bị phương tiện kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp theo dõi, kiểm tra tình trạng sử dụng các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của Cục Hải quan;

k) Kiểm tra, giám sát trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan việc thực hiện các quy định, quy trình nghiệp vụ hải quan của công chức hải quan thuộc các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan để kịp thời phát hiện, xử lý theo đối với hành vi tiêu cực hoặc thực hiện chưa đúng quy định, quy trình của công chức theo quy định.

3. Tổng hợp, báo cáo và chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra của Cục Hải quan.

4. Phối hợp xây dựng, trình Cục trưởng phê duyệt, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra cho cán bộ, công chức.

5. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chính sách, chế độ, pháp luật về hải quan trong lĩnh vực được phân công cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

6. Thực hiện các công việc về cải cách hiện đại hóa và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiệp vụ được giao.

7. Quản lý công chức, tài sản, tài liệu thuộc lĩnh vực nghiệp vụ được giao theo quy định.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

VIII. Đơn vị tham mưu về công tác tổ chức cán bộ

Đơn vị tham mưu về công tác tổ chức cán bộ có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan thực hiện công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động (sau đây gọi chung là công tác tổ chức cán bộ) theo quy định của pháp luật.

Đơn vị tham mưu về công tác tổ chức cán bộ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình Cục trưởng:

a) Chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức triển khai việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, quy trình, quy chế, hướng dẫn về công tác tổ chức cán bộ;

b) Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy trình về công tác tổ chức cán bộ theo quy định;

c) Quyết định việc tiếp nhận, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, kỷ luật, điều động, luân chuyển; nghỉ hưu, cho thôi việc; đánh giá, phân loại và giải quyết các chính sách chế độ đối với công chức và người lao động thuộc đối tượng quản lý Cục Hải quan;

d) Quyết định việc cử công chức và người lao động đi công tác, học tập trong nước và ngoài nước, tham gia các tổ biên tập, ban soạn thảo, các đề án xây dựng, các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan;

đ) Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Đội, Tổ thuộc Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát hải quan và đơn vị tương đương thuộc Cục Hải quan theo phân cấp;

e) Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến công tác công tác tổ chức cán bộ theo quy định;

g) Giải quyết đối với vướng mắc của tổ chức, cá nhân vượt thẩm quyền giải quyết của các đơn vị thuộc và trực thuộc hoặc đề xuất để báo cáo Tổng cục Hải quan những vấn đề vượt thẩm quyền của Cục trưởng về công tác tổ chức cán bộ theo quy định.

2. Tổ chức thực hiện:

a) Đề xuất thành lập, tổ chức lại và cơ cấu tổ chức thuộc bộ máy của các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan;

b) Xây dựng các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Đội, Tổ thuộc Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát hải quan và đơn vị tương đương thuộc Cục Hải quan theo phân cấp;

c) Hướng dẫn và tổng hợp nhận xét đánh giá cán bộ, công chức định kỳ hàng năm; quản lý số hiệu công chức, biển tên công chức, chứng minh thư hải quan theo quy định;

d) Quản lý hồ sơ công chức, người lao động thuộc đối tượng quản lý của Cục Hải quan;

đ) Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo chế độ quy định;

e) Trình Cục trưởng giao chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị thuộc, trực thuộc trong phạm vi tổng biên chế được Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan giao;

g) Thực hiện việc nâng ngạch, chuyển ngạch, bổ nhiệm vào ngạch; nâng bậc lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan;

h) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức và người lao động; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

i) Hướng dẫn, tuyên truyền, tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua của Cục Hải quan; thực hiện chính sách khen thưởng của Cục Hải quan theo các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan;

k) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tổ chức cán bộ.

3. Tổng hợp, báo cáo và chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết công tác tổ chức cán bộ của Cục Hải quan.

4. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chính sách, chế độ, pháp luật về Hải quan trong lĩnh vực được phân công cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

5. Thực hiện các công việc về cải cách hiện đại hóa và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiệp vụ được giao.

6. Quản lý công chức, người lao động, tài sản, tài liệu thuộc lĩnh vực nghiệp vụ được giao theo quy định.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

IX. Đơn vị tham mưu về công tác tài vụ - quản trị

Đơn vị tham mưu về công tác tài vụ - quản trị thực hiện chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan thực hiện công tác tài chính, tài sản, đầu tư phát triển, xây dựng cơ bản, mua sắm, quản trị, chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng (sau đây gọi chung là công tác tài vụ - quản trị) theo quy định của pháp luật.

Đơn vị tham mưu về công tác tài vụ - quản trị thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình Cục trưởng:

a) Chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức triển khai việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, quy trình, quy chế, hướng dẫn về công tác tài vụ - quản trị;

b) Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy trình về công tác tài vụ - quản trị theo quy định;

c) Quy chế chi tiêu nội bộ của Cục Hải quan ban hành theo thẩm quyền, kịp thời đề xuất điều chỉnh quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế;

d) Dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của Cục Hải quan để báo cáo Tổng cục Hải quan theo quy định;

đ) Kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến công tác tài vụ - quản trị theo quy định;

e) Giải quyết đối với vướng mắc của tổ chức, cá nhân vượt thẩm quyền giải quyết của các đơn vị thuộc và trực thuộc hoặc đề xuất để báo cáo Tổng cục Hải quan những vấn đề vượt thẩm quyền của Cục trưởng về công tác tài vụ - quản trị theo quy định.

2. Tổ chức thực hiện:

a) Về công tác quản lý tài chính:

- Lập dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của Cục Hải quan trình Cục trưởng xem xét và báo cáo Tổng cục Hải quan theo quy định;

- Tổ chức thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện công tác hạch toán kế toán, chế độ báo cáo thống kê, công tác quyết toán ngân sách theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan;

- Tổ chức bộ máy kế toán thực hiện việc hạch toán, kế toán, quyết toán các nhiệm vụ mua sắm tại Cục Hải quan theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức công tác thanh toán, quyết toán kịp thời, chính xác, đúng chế độ, đúng đối tượng đối với các khoản thu, chi ngân sách và các khoản kinh phí hợp pháp được giao cho Cục Hải quan quản lý theo quy định;

- Tổ chức công tác quản lý thu, chi tiền mặt, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chi tiêu bằng tiền mặt đối với các khoản chi thường xuyên và đột xuất của Cục Hải quan; thực hiện nộp ngân sách nhà nước kịp thời đối với các khoản phải nộp theo quy định hiện hành của pháp luật;

- Cung cấp tài liệu, chứng từ có liên quan để thực hiện các quyết định về kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan có thẩm quyền.

b) Về công tác quản lý tài sản:

- Lập kế hoạch trung hạn, dài hạn và hàng năm đối với công tác mua sắm tài sản, vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị kỹ thuật đặc thù và sửa chữa tài sản theo quy định;

- Thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản, vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị kỹ thuật theo quy định;

- Thực hiện kiểm kê tài sản và chế độ báo cáo thống kê theo quy định về tài sản; đánh giá hiện trạng, hiệu quả việc trang bị và sử dụng tài sản tại Cục Hải quan;

- Đề xuất phương án xử lý tài sản đảm bảo sử dụng có hiệu quả tài sản hiện có; tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của cấp có thẩm quyền về xử lý tài sản theo quy định hiện hành của pháp luật;

- Kiểm tra, tổng hợp, đánh giá việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thống kê, chuẩn hóa, tổng hợp số liệu tài sản của Cục Hải quan.

c) Về công tác quản lý đầu tư, mua sắm:

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị, hàng hóa dịch vụ phục vụ nhu cầu công tác của Cục Hải quan theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Lập kế hoạch và thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì, nâng cấp đối với tài sản, vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị kỹ thuật theo quy định;

- Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ dự án, thiết kế - dự toán, đấu thầu các gói thầu mua sắm hàng hóa, tài sản, dịch vụ theo quy định pháp luật và phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

d) Về công tác quản lý đầu tư xây dựng:

- Lập chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng dài hạn, trung hạn và hàng năm; thiết kế, dự toán, đấu thầu, quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án đầu tư xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng của các chủ đầu tư dự án theo quy định pháp luật và phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

- Thực hiện báo cáo quyết toán vốn đầu tư hàng năm của Cục Hải quan theo quy định của pháp luật.

đ) Về công tác quản lý kỹ thuật:

- Phối hợp tổ chức thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng, thay thế linh kiện đối với các trang thiết bị kỹ thuật đặc thù của Cục Hải quan theo quy định;

- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ đối với quá trình tổ chức triển khai về quản lý và sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật đặc thù của Cục Hải quan.

e) Về quản lý ấn chỉ:

- Tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhu cầu sử dụng hàng năm về các loại ấn chỉ nghiệp vụ và niêm phong hải quan;

- Quản lý ấn chỉ nghiệp vụ và niêm phong hải quan của Cục Hải quan; thực hiện việc cấp phát ấn chỉ nghiệp vụ và niêm phong hải quan cho các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục Hải quan theo quy định;

- Thực hiện công tác kế toán, quyết toán các loại ấn chỉ nghiệp vụ và niêm phong hải quan của Cục Hải quan.

g) Tổ chức thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục Hải quan theo quy định.

3. Tổng hợp, báo cáo và chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết công tác thực hiện công tác tài vụ - quản trị của Cục Hải quan.

4. Phối hợp xây dựng, trình Cục trưởng phê duyệt, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ tài vụ - quản trị cho cán bộ, công chức.

5. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chính sách, chế độ, pháp luật về Hải quan trong lĩnh vực được phân công cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

6. Thực hiện các công việc về cải cách hiện đại hóa và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiệp vụ được giao.

7. Quản lý công chức, tài sản, tài liệu thuộc lĩnh vực nghiệp vụ được giao theo quy định.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

X. Đơn vị tham mưu về công tác văn phòng

Đơn vị tham mưu về công tác văn phòng thực hiện chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan thực hiện quy chế làm việc, các chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức, quản lý công tác hành chính, lưu trữ; công tác báo chí tuyên truyền; công tác thông tin, cơ yếu của Cục Hải quan (sau đây gọi chung là công tác văn phòng) theo quy định của pháp luật.

Đơn vị tham mưu về công văn phòng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình Cục trưởng:

a) Quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm; quy chế làm việc, nội quy cơ quan và chương trình kế hoạch công tác của Cục Hải quan;

b) Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc, nội quy cơ quan, chương trình, kế hoạch công tác, chế độ thông tin báo cáo, điều phối hoạt động giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan;

c) Giải quyết đối với vướng mắc của tổ chức, cá nhân vượt thẩm quyền giải quyết của các đơn vị thuộc và trực thuộc hoặc đề xuất để báo cáo Tổng cục Hải quan những vấn đề vượt thẩm quyền của Cục trưởng về công tác văn phòng theo quy định;

d) Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến công tác văn phòng theo quy định.

2. Tổ chức thực hiện:

a) Theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, chương trình hành động, quyết định, chỉ thị, kết luận của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan về các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hải quan;

b) Tổng hợp thông tin, báo cáo ngày phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Cục Hải quan;

c) Chủ trì giúp Cục trưởng tổ chức thực hiện chế độ trực ban theo quy định;

d) Rà soát thể thức, thẩm quyền ký các văn bản do các đơn vị thuộc Cục Hải quan soạn thảo trình Cục trưởng ký ban hành;

đ) Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình hoạt động của Cục Hải quan; đầu mối tổ chức công tác sơ kết, tổng kết; phối hợp chuẩn bị nội dung, cung cấp tài liệu phục vụ các cuộc họp của lãnh đạo Cục Hải quan;

e) Tổ chức thực hiện công tác hành chính văn thư, lưu trữ Cục Hải quan; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị của Cục Hải quan thực hiện công tác hành chính văn thư, lưu trữ; cung cấp hồ sơ, tài liệu lưu trữ theo chế độ quy định;

g) Tổ chức triển khai công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật hải quan và pháp luật liên quan;

h) Tổng hợp, theo dõi tình hình thông tin báo chí phản ánh về hoạt động hải quan, báo cáo lãnh đạo Cục Hải quan chỉ đạo, xử lý kịp thời;

i) Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra công tác thông tin - liên lạc, cơ yếu của Cục Hải quan theo quy định của pháp luật;

k) Tổ chức thực hiện và nghiên cứu cải tiến các quy định về hội họp, giao ban, khánh tiết của Cục Hải quan và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị thuộc và trực thuộc;

l) Tổ chức thực hiện việc đảm bảo phục vụ các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, phương tiện đi lại, quản lý các hoạt động công sở, trật tự nội vụ, thông tin liên lạc của cơ quan Cục Hải quan; thường trực công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt và an ninh an toàn cơ quan Cục Hải quan;

m) Tổ chức thực hiện việc áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn Việt Nam theo quy định;

n) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực hải quan đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

o) Chủ trì thực hiện công tác hợp tác quốc tế của Cục Hải quan theo quy định của pháp luật;

p) Thực hiện quản lý các đường dây nóng của Cục Hải quan và các đơn vị trực thuộc theo quy định.

3. Tổng hợp, báo cáo và chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết công tác thực hiện công tác văn phòng của Cục Hải quan.

4. Phối hợp xây dựng, trình Cục trưởng phê duyệt, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ văn phòng cho cán bộ, công chức.

5. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chính sách, chế độ, pháp luật về Hải quan trong lĩnh vực được phân công cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

6. Quản lý công chức, tài sản, tài liệu thuộc lĩnh vực nghiệp vụ được giao theo quy định.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

XI. Đơn vị tham mưu về công tác công nghệ thông tin và thống kê hải quan

Đơn vị tham mưu về công tác công nghệ thông tin và thống kê hải quan thực hiện chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan thực hiện triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, công tác thống kê nhà nước về hải quan (sau đây gọi chung là công tác công nghệ thông tin) theo quy định của pháp luật.

Đơn vị tham mưu về công tác công nghệ thông tin thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình Cục trưởng:

a) Chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức triển khai việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, quy trình, quy chế, hướng dẫn về công tác công nghệ thông tin;

b) Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy trình về công tác công nghệ thông tin theo quy định;

c) Đề án, giải pháp trình Cục trưởng về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý của Cục Hải quan;

d) Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến công nghệ thông tin theo quy định;

đ) Giải quyết vướng mắc của tổ chức, cá nhân vượt thẩm quyền giải quyết của các đơn vị thuộc và trực thuộc hoặc đề xuất để báo cáo Tổng cục Hải quan những vấn đề vượt thẩm quyền của Cục trưởng về công tác công nghệ thông tin theo quy định.

2. Tổ chức thực hiện:

a) Quản lý và thực hiện các đề án về công nghệ thông tin và thống kê hải quan của Cục Hải quan khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Đề xuất trang bị, ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp theo dõi, quản lý tình trạng sử dụng trang thiết bị công nghệ thông tin của Cục Hải quan;

c) Tiếp nhận, triển khai theo hướng dẫn và quy định của Tổng cục Hải quan các chương trình ứng dụng của ngành. Theo dõi, kiến nghị, báo cáo, đề xuất, xử lý các vướng mắc trong quá trình vận hành các chương trình ứng dụng của ngành;

d) Thực hiện các hoạt động đầu tư, mua sắm hàng hóa, dịch vụ công nghệ thông tin ứng dụng công nghệ thông tin theo phân cấp quản lý;

đ) Thực hiện duy trì, đảm bảo an ninh thông tin đối với hệ thống phần cứng, mạng máy tính, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, hạ tầng truyền thông và các trang thiết bị kỹ thuật có kết nối với hệ thống công nghệ thông tin của Cục Hải quan theo hướng dẫn và quy định của Tổng cục Hải quan;

e) Thực hiện quản lý cơ sở dữ liệu điện tử; quản lý, giám sát, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin theo phân công, phân cấp;

g) Thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp vướng mắc cho các đối tượng sử dụng hoặc có kết nối với các hệ thống công nghệ thông tin của ngành hải quan;

h) Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Hải quan về việc đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin (phần cứng, phần mềm) phục vụ công tác hải quan; thực hiện kết nối, trao đổi dữ liệu điện tử với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài Cục Hải quan theo quy định của pháp luật;

i) Quản lý và đảm bảo hoạt động cho Cổng thông tin điện tử của Cục Hải quan; quản lý các giao dịch điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Cục Hải quan;

k) Tổ chức thực hiện công tác thống kê nhà nước về Hải quan theo quy định;

l) Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, kiểm tra việc cập nhật, xử lý dữ liệu trên hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan trong phạm vi nhiệm vụ được giao theo quy định; kịp thời báo cáo, đề xuất Cục trưởng các biện pháp quản lý, điều hành và báo cáo Tổng cục Hải quan đảm bảo yêu cầu quản lý theo quy định.

3. Tổng hợp, báo cáo và chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác công nghệ thông tin và thống kê hải quan của Cục Hải quan.

4. Phối hợp xây dựng, trình Cục trưởng phê duyệt, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức.

5. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chính sách, chế độ, pháp luật về Hải quan trong lĩnh vực được phân công cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

6. Thực hiện các công việc về cải cách hiện đại hóa và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiệp vụ được giao.

7. Quản lý công chức, tài sản, tài liệu thuộc lĩnh vực nghiệp vụ được giao theo quy định.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

B. LÃNH ĐẠO VÀ BIÊN CHẾ

1. Phòng có Trưởng phòng và một số Phó Trưởng phòng; Văn Phòng có Chánh Văn phòng và một số Phó Chánh Văn phòng; Đội Kiểm soát Hải quan có Đội trưởng và một số Phó Đội trưởng.

Trưởng phòng, Chánh Văn phòng và Đội trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng, Văn Phòng, Đội Kiểm soát Hải quan. Phó Trưởng phòng, Phó Chánh Văn phòng, Phó Đội trưởng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Chánh Văn phòng, Đội trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh lãnh đạo của Phòng, Văn Phòng, Đội Kiểm soát Hải quan thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

3. Biên chế của các Phòng, Văn Phòng, Đội Kiểm soát do Cục trưởng quyết định trong tổng biên chế được giao.

C. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Mối quan hệ công tác của các Phòng, Văn Phòng, Đội Kiểm soát Hải quan:

1. Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Cục trưởng.

2. Chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các Vụ, Cục và các đơn vị chức năng thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan.

3. Có quan hệ phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục Hải quan, các đơn vị khác trong và ngoài ngành để thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

BẢNG PHÂN CÔNG

NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ THAM MƯU, GIÚP CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH, LIÊN TỈNH, THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4291/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

STT

Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố

Đơn vị thực hiện

Công tác tham mưu

1

Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng

1. Phòng Giám sát quản lý về hải quan

Công tác Giám sát quản lý về hải quan

2. Phòng Thuế xuất nhập khẩu

Công tác Thuế xuất nhập khẩu

3. Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm

- Công tác tham mưu chống buôn lậu

- Công tác Pháp chế và xử lý vi phạm

4. Phòng Quản lý rủi ro

Công tác Quản lý rủi ro

5. Phòng Thanh tra - Kiểm tra

Công tác Thanh tra - kiểm tra

6. Phòng Tổ chức cán bộ

Công tác Tổ chức cán bộ

7. Phòng Tài vụ - Quản trị

Công tác Tài vụ - quản trị

8. Văn phòng

Công tác Văn phòng

9. Phòng Công nghệ thông tin

Công tác Công nghệ thông tin và thống kê hải quan

2

Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Lạng Sơn

1. Phòng Giám sát quản lý về hải quan

Công tác Giám sát quản lý về hải quan

2. Phòng Thuế xuất nhập khẩu

Công tác Thuế xuất nhập khẩu

3. Phòng Quản lý rủi ro

Công tác Quản lý rủi ro

4. Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra

- Công tác Tổ chức cán bộ

- Công tác Thanh tra - kiểm tra

5. Phòng Tài vụ - Quản trị

Công tác Tài vụ - quản trị

6. Văn phòng

Công tác Văn phòng

7. Phòng Công nghệ thông tin

Công tác Công nghệ thông tin và thống kê hải quan

8. Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm

- Công tác tham mưu chống buôn lậu

- Công tác Pháp chế và xử lý vi phạm

3

Lào Cai, Nghệ An, Quảng Trị

1. Phòng Nghiệp vụ

- Công tác Giám sát quản lý về hải quan

- Công tác thuế xuất nhập khẩu

- Công tác Quản lý rủi ro

- Công tác Công nghệ thông tin và thống kê hải quan

2. Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm

- Công tác Tham mưu chống buôn lậu

- Công tác Pháp chế và xử lý vi phạm

3. Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra

- Công tác Tổ chức cán bộ

- Công tác Thanh tra - kiểm tra

4. Phòng Tài vụ - Quản trị

Công tác Tài vụ - quản trị

5. Văn phòng

Công tác Văn phòng

4

An Giang

1. Phòng Nghiệp vụ

- Công tác Giám sát quản lý về hải quan

- Công tác Thuế xuất nhập khẩu

- Công tác Quản lý rủi ro

- Công tác Kiểm tra sau thông quan

- Công tác Công nghệ thông tin và thống kê hải quan

2. Phòng chống buôn lậu và xử lý vi phạm

- Công tác Tham mưu chống buôn lậu

- Công tác Pháp chế và xử lý vi phạm

3. Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra

- Công tác Tổ chức cán bộ

- Công tác Thanh tra - kiểm tra

4. Phòng Tài vụ - Quản trị

Công tác Tài vụ - quản trị

5. Văn phòng

Công tác Văn phòng

5

Bắc Ninh, Cần Thơ, Long An, Hà Tĩnh, Tây Ninh

1. Phòng Nghiệp vụ

- Công tác Giám sát quản lý về hải quan

- Công tác Thuế xuất nhập khẩu

- Công tác Quản lý rủi ro

- Công tác Công nghệ thông tin và thống kê hải quan

2. Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm

- Công tác Tham mưu chống buôn lậu

- Công tác Pháp chế và xử lý vi phạm

3. Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra

- Công tác Tổ chức cán bộ

- Công tác Thanh tra - kiểm tra

4. Văn phòng

- Công tác Văn phòng

- Công tác Tài vụ - quản trị

6

Cao Bằng, Đồng Tháp

1. Phòng Nghiệp vụ

- Công tác Giám sát quản lý về hải quan

- Công tác Thuế xuất nhập khẩu

- Công tác Quản lý rủi ro

- Công tác Kiểm tra sau thông quan

- Công tác Công nghệ thông tin và thống kê hải quan

2. Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm

- Công tác Tham mưu chống buôn lậu

- Công tác Pháp chế và xử lý vi phạm

3. Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra

- Công tác Tổ chức cán bộ

- Công tác Thanh tra - kiểm tra

4. Văn phòng

- Công tác Văn phòng

- Công tác Tài vụ - quản trị

7

Thanh Hóa

1. Phòng Nghiệp vụ

- Công tác Giám sát quản lý về hải quan

- Công tác Thuế xuất nhập khẩu

- Công tác Quản lý rủi ro

- Công tác Pháp chế và xử lý vi phạm

- Công tác Công nghệ thông tin và thống kê hải quan

2. Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra

- Công tác Tổ chức cán bộ

- Công tác Thanh tra - kiểm tra

3. Văn phòng

- Công tác Văn phòng

- Công tác Tài vụ - quản trị

Đội Kiểm soát hải quan

Công tác Tham mưu chống buôn lậu

8

Bình Định

1. Phòng Nghiệp vụ

- Công tác Giám sát quản lý về hải quan

- Công tác Thuế xuất nhập khẩu

- Công tác Quản lý rủi ro

- Công tác Công nghệ thông tin và thống kê hải quan

2. Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm

- Công tác Tham mưu chống buôn lậu

- Công tác Pháp chế và xử lý vi phạm

3. Văn phòng

- Công tác Văn phòng

- Công tác Tổ chức cán bộ

- Công tác Thanh tra - kiểm tra

- Công tác Tài vụ - quản trị

9

Kiên Giang

1. Phòng Nghiệp vụ

- Công tác giám sát, quản lý về hải quan

- Công tác Thuế xuất nhập khẩu

- Công tác Quản lý rủi ro

- Công tác Kiểm tra sau thông quan

- Công tác Công nghệ thông tin và thống kê hải quan

2. Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm

- Công tác Tham mưu chống buôn lậu

- Công tác Pháp chế và xử lý vi phạm

3. Văn phòng

- Công tác Văn phòng

- Công tác Tổ chức cán bộ

- Công tác Thanh tra - kiểm tra

- Công tác Tài vụ - quản trị

10

Bình Phước, Cà Mau, Điện Biên, Đắk Lắk, Hà Giang, Khánh Hòa, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Gia Lai - Kon Tum, Hà Nam Ninh, Bình Phước, Cà Mau, Điện Biên, Đắk Lắk, Hà Giang, Khánh Hòa, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Gia Lai - Kon Tum, Hà Nam Ninh

1. Phòng Nghiệp vụ

- Công tác Giám sát quản lý về hải quan

- Công tác Thuế xuất nhập khẩu

- Công tác Quản lý rủi ro

- Công tác Pháp chế và xử lý vi phạm

- Công tác Kiểm tra sau thông quan

- Công tác Công nghệ thông tin và thống kê hải quan

2. Văn phòng

- Công tác Văn phòng

- Công tác Tổ chức cán bộ

- Công tác Thanh tra - kiểm tra

- Công tác Tài vụ - quản trị

3. Đội Kiểm soát hải quan

Công tác Tham mưu chống buôn lậu

11

Quảng Nam, Quảng Ngãi

1. Phòng Nghiệp vụ

- Công tác Giám sát quản lý về hải quan

- Công tác Thuế xuất nhập khẩu

- Công tác Quản lý rủi ro

- Công tác Pháp chế và xử lý vi phạm

- Công tác Công nghệ thông tin và thống kê hải quan

2. Văn phòng

- Công tác Văn phòng

- Công tác Tổ chức cán bộ

- Công tác Thanh tra - kiểm tra

- Công tác Tài vụ - quản trị

3. Đội Kiểm soát hải quan

Công tác Tham mưu chống buôn lậu

Ghi chú:

1. Đối với Cục Hải quan không có Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm thì Đội Kiểm soát Hải quan thực hiện chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng về công tác chống buôn lậu được quy định tại Quyết định này và Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Kiểm soát Hải quan.

2. Đối với Cục Hải quan không có Chi cục Kiểm tra sau thông quan thì Phòng Nghiệp vụ thực hiện chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ về công tác kiểm tra sau thông quan và quản lý doanh nghiệp ưu tiên. Đối với Cục Hải quan có Chi cục Kiểm tra sau thông quan thì thực hiện theo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm tra sau thông quan trực thuộc cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 4291/QĐ-TCHQ năm 2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 4291/QĐ-TCHQ
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 12/12/2016
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 12/12/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản