Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3950/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ ĐỘI THỦ TỤC HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU CẢNG TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN SÓNG THẦN TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29 tháng 06 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Công văn số 8760/BTC-TCCB ngày 05/7/2011 của Bộ Tài chính về nguyên tắc và tiêu chí thành lập Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát Hải quan;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Dương và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu cảng tổng hợp Bình Dương thuộc Chi cục Hải quan Sóng Thần trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Dương:

- Quy định lại chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan Sóng Thần đáp ứng yêu cầu quản lý về hải quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Sắp xếp, bố trí cán bộ công chức trong số biên chế hiện có.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/12/2013. Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Dương và Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục Hải quan.
- Lưu: VT, TCCB (5b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc