Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4265/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 3630/QĐ-UBND NGÀY 08/11/2013 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH ĐỀ ÁN QUY HOẠCH KARAOKE, VŨ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI TỪ NĂM 2013 ĐẾN NĂM 2020 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 4162/QĐ-UBND NGÀY 22/12/2015 CỦA UBND TỈNH PHÊ DUYỆT BỔ SUNG CÁC ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH DOANH KARAOKE ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3630/QĐ-UBND NGÀY 08/11/2013 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 2901/SVHTTDL-VH ngày 14/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 3630/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 của UBND tỉnh ban hành Đề án quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2013 đến năm 2020 và Quyết định số 4162/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh phê duyệt bổ sung các điểm phát triển kinh doanh karaoke đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định số 3630/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai Quyết định này theo quy định. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hòa Hiệp