Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 7 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LOẠI HÌNH KINH DOANH KARAOKE DI ĐỘNG

Trong xu thế khoa học công nghệ ngày càng phát triển, những năm qua nhiều cơ sở kinh doanh karaoke đã cải tạo phòng ốc, nâng cấp trang bị trang thiết bị âm thanh ánh sáng, góp phần đáp ứng nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, thời gian gần đây một số tổ chức, cá nhân kinh doanh loại hình karaoke di động, dưới hình thức cung cấp (cho thuê) loa, máy khuếch đại âm thanh, có kết nối với các thiết bị ngoại vi (di động, máy tính, USB..) để hát karaoke gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân, khu dân cư, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Việc một số tổ chức, cá nhân cho thuê máy, loa, các thiết bị âm thanh... để phục vụ nhu cầu hát karaoke, về bản chất là hoạt động kinh doanh karaoke, biến tướng dưới hình thức khác; vì vậy hoạt động này là đối tượng bị điều chỉnh bởi Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

Để thiết lập trật tự, kỷ cương, đảm bảo kinh doanh đúng pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh karaoke và các hình thức tương tự, giữ gìn môi trường văn hóa công cộng, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

- Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định.

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả việc triển khai Chỉ thị báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, xử lý việc gây ô nhiễm tiếng ồn theo quy định.

3. Công an tỉnh có trách nhiệm: Phối hợp với các Sở: Văn hóa và Thể thao; Lao động, Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động vi phạm pháp luật.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

- Tăng cường công tác tuyên truyền đến từng tổ dân phố, cụm dân cư và người dân, khi tổ chức hát karaoke phải đảm bảo các quy định của pháp luật, đặc biệt là quy chuẩn về độ ồn, tránh ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của những người xung quanh.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra về kinh doanh dịch vụ văn hóa, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự...; phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

5. Người tổ chức, người sử dụng thiết bị để hát karaoke phải đảm bảo các quy chuẩn về độ ồn theo quy định; không làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Yêu cầu Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Hằng năm gửi báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp)./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT và PCT UBND tỉnh;
- Các sở: VHTT, TNMT;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP Huế;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung