Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 42/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 09 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 10/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 25/STC-QLGCS ngày 07/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

(Chi tiết theo biểu đính kèm)

Điều 2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng giá sản phẩm, dịch vụ công trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về giá và các quy định liên quan.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị co liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KT. Hải.
Bản điện tử:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TPKT, TH, QT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NSNN TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Kèm theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên dịch vụ sự nghiệp công

Đơn vị thực hiện

Phương thức thực hiện

I

Dịch vụ giáo dục mầm non và phổ thông

 

 

1

Dịch vụ giáo dục mầm non

Trường Mầm non

 

-

Các dịch vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em mầm non

 

 

+

Dịch vụ chăm sóc vệ sinh; chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an toàn

 

Giao nhiệm vụ

+

Hoạt động chơi; hoạt động học; hoạt động lao động; hoạt động ngày hội, ngày lễ

 

Giao nhiệm vụ

+

Hoạt động giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong nhà trường

 

Giao nhiệm vụ

+

Hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho các cha mẹ trẻ và cộng đồng

 

Giao nhiệm vụ

2

Dịch vụ giáo dục phổ thông

 

 

a)

Giáo dục tiểu học được thực hiện trong 5 năm học, từ lớp một đến lớp năm

Trường Tiểu học

 

-

Hoạt động dạy học các môn học bắt buộc và tự chọn; giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 

Giao nhiệm vụ

-

Hoạt động giáo dục trải nghiệm bao gồm: hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, tham quan du lịch, giao lưu văn hóa; các hoạt động xã hội khác.

 

Giao nhiệm vụ

b)

Giáo dục trung học cơ sở được thực hiện trong 4 năm học, từ lớp sáu đến lớp chín. Học sinh vào học lớp sáu phải hoàn thành chương trình tiểu học;

Trường THCS

 

-

Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp được tiến hành thông qua việc dạy học các môn học bắt buộc và tự chọn trong chương trình giáo dục của cấp học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 

Giao nhiệm vụ

-

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm: các hoạt động ngoại khóa về khoa học, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, giáo dục pháp luật, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống nhằm phát triển toàn diện và bồi dưỡng năng khiếu; các hoạt động vui chơi, tham quan, du lịch, giao lưu văn hóa, giáo dục môi trường; hoạt động từ thiện và các hoạt động xã hội khác phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh.

 

Giao nhiệm vụ

c)

Giáo dục trung học phổ thông được thực hiện trong 3 năm học, từ lớp mười đến lớp mười hai. Học sinh vào học lớp mười phải hoàn thành chương trình trung học cơ sở.

Trường THPT

 

-

Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp được tiến hành thông qua việc dạy học các môn học bắt buộc và tự chọn trong chương trình giáo dục của cấp học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 

Giao nhiệm vụ

-

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm các hoạt động ngoại khóa về khoa học, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, giáo dục pháp luật, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống nhằm phát triển toàn diện và bồi dưỡng năng khiếu; các hoạt động vui chơi, tham quan, du lịch, giao lưu văn hóa, giáo dục môi trường; hoạt động từ thiện và các hoạt động xã hội khác phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh.

 

Giao nhiệm vụ

d)

Giáo dục chuyên biệt

Trường DTNT, Chuyên, PT Bán trú

 

-

Hoạt động giáo dục trong trường phổ thông dân tộc nội trú

 

Giao nhiệm vụ

-

Hoạt động giáo dục trong trường phổ thông dân tộc bán trú

 

Giao nhiệm vụ

-

Hoạt động giáo dục trong trường trung học phổ thông chuyên

 

Giao nhiệm vụ

II

Dịch vụ giáo dục cao đẳng sư phạm

Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự

 

-

Hoạt động Giảng dạy lý thuyết và thực hành ở trên lớp.

 

Giao nhiệm vụ

-

Tổ chức thực tập, thực tập, nghiên cứu khoa học.

 

Giao nhiệm vụ

-

Các hoạt động ngoại khóa bao gồm: tham quan học tập, sinh hoạt câu lạc bộ, tìm hiểu về chuyên ngành và các hoạt động khác.

 

Giao nhiệm vụ

III

Dịch vụ giáo dục thường xuyên

Trung tâm GDNN-GDTX

 

-

Chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ;

 

Giao nhiệm vụ

-

Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người đọc, cập nhận kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ;

 

Giao nhiệm vụ

-

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, bao gồm: Chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học ứng dụng, công nghệ thông tin - truyền thông; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ; chương trình dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức công tác tại vùng dân tộc, miền núi theo kế hoạch hằng năm của địa phương.

 

Giao nhiệm vụ

-

Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông dành riêng cho các đối tượng được hưởng chính sách xã hội, người tàn tật, khuyết tật, theo kế hoạch hằng năm của địa phương.

 

Giao nhiệm vụ

-

Chương trình dạy và thực hành kỹ thuật nghề nghiệp, các hoạt động lao động sản xuất và các hoạt động khác phục vụ học tập.

 

Giao nhiệm vụ

IV

Nhóm Dịch vụ khác

 

 

-

Kiểm định chất lượng giáo dục; Tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi văn hóa, văn nghệ, thể thao, khoa học kỹ thuật.

Phòng GD&ĐT; Sở GD&ĐT

Giao nhiệm vụ

-

Hoạt động về khoa học, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, giáo dục pháp luật, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống nhằm phát triển toàn diện và bồi dưỡng năng khiếu, tuyên truyền...trong lĩnh vực giáo dục của cấp huyện, cấp tỉnh.

Phòng GD&ĐT; Sở GD&ĐT

Giao nhiệm vụ

-

Công nhận văn bằng, chứng chỉ;

Phòng GD&ĐT; Sở GD&ĐT

Giao nhiệm vụ

-

Bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;

Phòng GD&ĐT; Sở GD&ĐT

Giao nhiệm vụ

-

Hỗ trợ đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực thông qua việc nghiên cứu xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch về đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội; điều tra, phân tích và dự báo nhu cầu nhân lực thông qua việc kết nối cơ sở đào tạo với đơn vị sử dụng lao động nhằm khai thác các nguồn lực cho hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực;

Phòng GD&ĐT; Sở GD&ĐT

Giao nhiệm vụ

-

Tư vấn cho các tổ chức, cá nhân xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, tham gia bồi dưỡng phát triển các kỹ năng cần thiết cho học sinh, sinh viên.

Phòng GD&ĐT; Sở GD&ĐT

Giao nhiệm vụ