Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 411/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO NHIỆM VỤ BỒI DƯỠNG, ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 17/2015/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 820/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu Chứng chỉ tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các cơ sở giáo dục đại học (có tên trong danh sách kèm theo) nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài. Thời gian thực hiện nhiệm vụ là 02 năm.

Điều 2. Trước ngày 15 tháng 12 hằng năm, các cơ sở giáo dục đại học có tên tại Điều 1 báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Quản lý chất lượng) về tình hình, kết quả tổ chức bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học có tên tại Điều 1, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Cục QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phúc

 

DANH SÁCH

CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ BỒI DƯỠNG, ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI.
(Kèm theo Quyết định số 411/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

2. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

3. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

4. Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

5. Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

(Danh sách gồm 05 cơ sở giáo dục đại học)