Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2017/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 23 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUYẾT ĐỊNH SỐ 68/2007/QĐ-UBND NGÀY 24/12/2007 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC QUY ĐỊNH CÁC KHU VỰC, TUYẾN ĐƯỜNG, ĐỊA ĐIỂM CẤM CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI MỘT CÁCH ĐỘC LẬP, THƯỜNG XUYÊN KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG PHẢI ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, th­ường xuyên không phải đăng ký kinh doanh;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 3068/TTr-SCT ngày 23/8/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 68/2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Danh mục quy định các khu vực, tuyến đường, địa điểm cấm cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 68/2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Danh mục các khu vực, tuyến đường, địa điểm cấm cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

1. Sửa đổi, bổ sung Danh mục các khu vực, tuyến đường, địa điểm cấm cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

a) Điều chỉnh danh mục các khu vực, tuyến đường, địa điểm cấm cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh: Phụ lục I đính kèm.

b) Bổ sung các khu vực, tuyến đường, địa điểm cấm cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh: Phụ lục II đính kèm.

c) Bãi bỏ một số khu vực, tuyến đường, địa điểm cấm cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh: Phụ lục III đính kèm.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:

“Điều 2. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động thương mại của cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn, cụ thể:

a) Các nội dung được quy định tại Khoản 3, Điều 9 Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007.

b) Quy định cụ thể và điều chỉnh các khu vực, tuyến đường, địa điểm cấm cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh đã được UBND tỉnh phê duyệt cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương mình, có báo cáo về UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh để theo dõi.

c) Có trách nhiệm lập quy hoạch các khu vực, tuyến đường, phần vỉa hè đường bộ cụ thể cho phép sử dụng tạm thời để tổ chức hoạt động thương mại theo phân cấp quản lý nhưng không được cản trở giao thông, không ảnh hưởng đến phần vỉa hè dành cho người đi bộ và thiết kế đô thị, quản lý kiến trúc trên địa bàn.

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lắp đặt biển cấm cá nhân thực hiện các hoạt động thương mại tại các khu vực, tuyến đường theo quy định tại Điểm h, Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007.”

3. Bổ sung Điều 2a vào sau Điều 2 như sau:

“Điều 2a. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành

1. Sở Công Thương

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra thực hiện Quyết định này; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo UBND tỉnh.

b) Đề xuất các chính sách, giải pháp trong công tác quản lý các hoạt động thương mại của cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Giao thông Vận tải

a) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tham mưu UBND tỉnh quy định sử dụng tạm thời các khu vực, tuyến đường, đường phố, hè phố để thực hiện một số hoạt động thương mại và trông giữ xe nhưng không làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

b) Chỉ đạo đơn vị chức năng thực hiện lắp đặt các biển báo cấm dừng, cấm đỗ tại các tụ điểm kinh doanh tự phát trên trục đường do tỉnh quản lý để làm cơ sở trong việc xử lý vi phạm hành chính về an toàn giao thông, an ninh trật tự.

c) Phối hợp với UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa lắp đặt các biển báo cấm cá nhân thực hiện các hoạt động thương mại tại các khu vực, tuyến đường, địa điểm theo quy định.

3. Sở Xây dựng

a) Tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý Nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn.

b) Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan trong công tác quản lý các hoạt động thương mại của cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo phát triển đường phố tại địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn, các khu đô thị đồng bộ, đô thị trật tự văn minh.

c) Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tham mưu UBND tỉnh quy định sử dụng tạm thời các khu vực, tuyến đường, đường phố, hè phố để thực hiện một số hoạt động thương mại và trông giữ xe nhưng không làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

4. Công an tỉnh

a) Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa xem xét các khu vực cho phép các cá nhân sử dụng tạm thời để thực hiện các hoạt động thương mại.

b) Chỉ đạo lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông và các lực lượng trong ngành phối hợp với UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa xử lý kịp thời các vi phạm Quy định này, các tụ điểm kinh doanh tự phát phát sinh.

5. Sở Y tế

Chịu trách nhiệm chỉ đạo lực lượng thuộc sở phối hợp với UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm và xử lý kịp thời các vi phạm theo quy định hiện hành.

6. Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các cá nhân, tổ chức; cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các quy định tại Quyết định này.”

4. Bổ sung Điều 2b vào sau Điều 2a như sau:

“Điều 2b. Trách nhiệm của UBND cấp xã trong quản lý Nhà nước đối với cá nhân hoạt động thương mại

UBND xã, phường, thị trấn (gọi tắt là UBND cấp xã) chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý các hoạt động thương mại của cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn, cụ thể:

a) Các nội dung quy định tại Điều 8 Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007.

b) Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác lắp đặt biển cấm cá nhân thực hiện các hoạt động thương mại tại các khu vực, tuyến đường trên địa bàn.

c) Thực hiện quản lý các khu vực, tuyến đường, phần vỉa hè đường bộ cho phép sử dụng tạm thời để tổ chức hoạt động thương mại theo phân cấp sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.”

5. Bổ sung Điều 2c vào sau Điều 2b như sau:

“Điều 2c. Phạm vi về địa điểm kinh doanh của cá nhân hoạt động thương mại

a) Các khu vực, địa điểm nghiêm cấm cá nhân thực hiện các hoạt động thương mại được quy định tại Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007.

b) Các cá nhân hoạt động thương mại phải thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ trong quá trình hoạt động thương mại theo quy định tại Khoản 2, 3, 4, Điều 6 Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007.”

Điều 2. Thay đổi từ “Sở Thương mại - Du lịch” thành từ “Sở Công Thương” tại các Điều 2, Điều 4 Quyết định số 68/2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2007.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2017. Các nội dung không được sửa đổi, bổ sung của Quyết định số 68/2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh về ban hành Danh mục các khu vực, tuyến đường, địa điểm cấm cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

PHỤ LỤC I

ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC CÁC KHU VỰC, TUYẾN ĐƯỜNG, ĐỊA ĐIỂM CẤM CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI MỘT CÁCH ĐỘC LẬP, THƯỜNG XUYÊN KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG PHẢI ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh)

STT

Tên điểm, khu vực, tuyến đường

Vị trí

Ghi chú

I. THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

 

1. Phường Hố Nai

 

 

1

Trụ sở UBND phường

Đường Nguyễn Ái Quốc

Điều chỉnh tên đường

2

Trụ sở Công an phường

Đường Nguyễn Ái Quốc

3

Trường cấp 1 Nguyễn Tri Phương

Đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 2, 4

4

Trường cấp 1 Hoàng Hoa Thám

Đường Lê Đại Hành, khu phố 11

Bổ sung tên đường

 

2. Phường Hòa Bình

 

 

1

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đồng Nai

Đường Hoàng Minh Châu

 

2

Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai

Đường Hoàng Minh Châu

 

3. Phường Quyết Thắng

 

 

1

Trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai

Đường Hà Huy Giáp

Điều chỉnh tên đường

2

Trụ sở UBND phường

Đường Võ Thị Sáu

3

Trường PTTH Chu Văn An

Đường Hà Huy Giáp

4

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Đồng Nai

Đường Hà Huy Giáp

5

Nhà khách 71 Tỉnh ủy

Đường Hà Huy Giáp

 

4. Xã Tân Hạnh

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Đường Bùi Hữu Nghĩa

Điều chỉnh tên đường

2

Trụ sở Công an xã

Đường Bùi Hữu Nghĩa

3

Trường Mầm non Tân Hạnh

Đường Bùi Hữu Nghĩa

4

Trường Tiểu học Tân Hạnh

Đường Phạm Văn Diêu

 

5. Phường Tân Tiến

 

 

1

Công an tỉnh Đồng Nai

Đường Phạm Văn Thuận, khu phố 1

Điều chỉnh tên đường

2

Tòa án Biên Hòa

Đường Phạm Văn Thuận, khu phố 2

3

Trường PTTH Bùi Thị Xuân

Đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 6

4

Trường THCS Tân Tiến

Đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 6

5

Bệnh viện 7B

Đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 6

6

Chùa Phúc Lâm

Đường Phạm Văn Thuận, khu phố 1

7

Khu Di tích Nhà lao Tân Hiệp

Đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 6

 

6. Phường Tam Hiệp

 

 

1

Trụ sở UBND phường

Đường Phạm Văn Thuận

Điều chỉnh tên đường

2

Trụ sở Công an phường

Đường Phạm Văn Thuận

3

Trường cấp 1 Tam Hiệp A

Đường Lý Văn Sâm

4

Trường cấp 1 Tam Hiệp B

Đường Phạm Văn Thuận

5

Trường cấp 2 Tam Hiệp

Đường Phạm Văn Thuận

6

Trường PTTH Bán công Tam Hiệp

Đường Phạm Văn Thuận

7

Đình ông Đoàn Văn Cự

Đường Phạm Văn Thuận

8

Đường Lý Văn Sâm

Khu phố 5, 6, 8

 

7. Phường Bửu Long

 

 

1

Trụ sở UBND phường

Đường Huỳnh Văn Nghệ, khu phố 3

 

2

Công an phường

Đường Huỳnh Văn Nghệ, khu phố 4

 

3

Trường PTTH Tân Bửu

Đường Huỳnh Văn Nghệ, khu phố 3

 

4

Trường Tiểu học Bửu Long

Đường Huỳnh Văn Nghệ, khu phố 5

 

5

Trường Trung học CNDL Tin học Viễn thông

Đường Huỳnh Văn Nghệ, khu phố 4

 

6

Trường Đại học Lạc Hồng

Đường Huỳnh Văn Nghệ, khu phố 2

 

7

Trường Tiểu học Tân Thành

Đường Huỳnh Văn Nghệ, khu phố 5

 

8

Văn miếu Trấn Biên

Đường Huỳnh Văn Nghệ, khu phố 3

 

9

Khu Du lịch Bửu Long

Đường Huỳnh Văn Nghệ, khu phố 4

 

 

8. Phường Quang Vinh

 

 

1

Kho bạc Đồng Nai

Đường Nguyễn Ái Quốc

Điều chỉnh tên đường

2

Trụ sở UBND phường

Đường Nguyễn Ái Quốc

3

Sở Xây dựng

Đường Phan Chu Trinh

 

Sở Giao thông Vận tải

Đường Phan Chu Trinh

 

9. Phường Trảng Dài

 

 

1

Công an PCCC tỉnh Đồng Nai

Đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1

Điều chỉnh tên đường

2

Phòng Cảnh sát Kinh tế tỉnh Đồng Nai

Đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1

3

Liên minh HTX Đồng Nai

Đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1

4

Trường Mầm non Bé Ngoan

Đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1

 

10. Phường Bình Đa

 

 

1

Trường Đại học Đồng Nai CS 3

Khu phố 2, đường Vũ Hồng Phô

Điều chỉnh và bổ sung tên đường

2

Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai

Khu phố 2, đường Vũ Hồng Phô

3

Trường Thực hành Sư phạm

Khu phố 2, đường Vũ Hồng Phô

 

11. Phường Tam Hòa

 

 

1

Trụ sở UBND phường

Đường Phạm Văn Thuận

Điều chỉnh tên đường

2

Công an phường

Đường Phạm Văn Thuận

3

Trường PTTH Trấn Biên

Đường Đặng Đức Thuật, khu phố 3

Bổ sung tên đường

4

Trường THCS Tam Hòa

Đường Dã Tượng, khu phố 2

5

Nhà thờ Bùi Thái

Đường Hồ Văn Leo, khu phố 3

6

Phòng cảnh sát QLHC TTXH CA Đồng Nai

Đường Đồng Khởi

Điều chỉnh tên đường từ "Đường Hoàng Minh Châu" sang "Đường Đồng Khởi"

 

12. Phường Tân Phong

 

 

1

BCH Quân sự tỉnh Đồng Nai

Đường Nguyễn Ái Quốc

Điều chỉnh tên đường

2

Bệnh viện Tâm thần TW 2

Đường Nguyễn Ái Quốc

 

13. Phường Tân Vạn

 

 

1

UBND phường Tân Vạn

Đường Bùi Hữu Nghĩa

Điều chỉnh tên đường

2

Công an phường Tân Vạn

Đường Bùi Hữu Nghĩa

3

Trạm Y tế phường Tân Vạn

Đường Bùi Hữu Nghĩa

 

14. Phường Trung Dũng

 

 

1

Tượng đài kỷ niệm

Đường 30/4, khu phố 1

Điều chỉnh tên đường

2

Tượng đài chiến thắng

Cổng 1, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 6

3

Trường THCS Trần Hưng Đạo

Đường 30/4, khu phố 1

4

Trường Tiểu học Trịnh Hoài Đức

Đường 30/4, khu phố 1

5

Trường PTTH Ngô Quyền

Đường 30/4, khu phố 1

6

Trường Cao đẳng Trang trí Mỹ Thuật

Đường 30/4, khu phố 1

7

Trường Trung học Văn hóa Nghệ Thuật

Đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 6

8

Trường Tiểu học Lê Văn Tám

Phan Đình Phùng, khu phố 5

9

Trường Mẫu giáo Trung Dũng

Đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 6

10

Trung đoàn 935

Cổng 2, Đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 6

II. HUYỆN CẨM MỸ

 

 

 

1. Xã Long Giao

 

 

1

Khu vực ngã 3 đường vào Khu đồi 57

Ấp Suối Râm, ấp Suối Cả

Thay tên

 

2. Xã Bảo Bình

 

 

1

Trường Tiểu học Nguyễn Du

Ấp Lò Than

Thay tên

2

Trường THCS Trần Hưng Đạo

Ấp Lò Than

III. HUYỆN TÂN PHÚ

 

1. Thị trấn Tân Phú

 

 

1

Khu Trung tâm hành chính huyện

Km58, QL 20, khu 10

Điều chỉnh lý trình và tên đường

2

Trụ sở UBND thị trấn

Km57+200, QL 20, khu 7

3

Trụ sở Ngân hàng NN & PTNT

Km57+300, QL 20, khu 7

4

Trụ sở Chi cục Thuế huyện

Km57+400, QL 20, khu 8

5

Nhà nguyện Tin Lành

Km59+500, QL 20, khu 10

6

Trường PTCS Nguyễn Huệ

Km57+400, QL 20, khu 9

7

Cơ sở Trường Nguyễn Huệ

Km57+800, QL 20, khu 11

8

Trường THPT Đoàn Kết

Đường Nguyễn Tất Thành, khu 8

9

Hạt Kiểm lâm huyện

Đường Nguyễn Tất Thành, khu 10

10

Bệnh viện Tân Phú

Đường Nguyễn Tất Thành, khu 10

11

Bến xe Tân Phú

Km56+900, QL 20, khu 3

 

2. Xã Phú Sơn

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Km70+700, QL 20, ấp Phương Lâm 3

Điều chỉnh lý trình và tên đường

2

Trạm Y tế xã

Km70+300, QL 20, ấp Phương Lâm 4

3

Trạm dừng xe

Km73+500, QL 20, ấp 1

4

Trường Mẫu giáo Phú Sơn

Km70, QL 20, ấp Phú Lâm 3

5

Trường THPT Phú Sơn

Km71, QL 20, ấp 3

6

Trường Tiểu học Nguyễn Du

Km29+500, đường Bé 29, ấp Phú Lâm 3

7

Đền thờ Hùng Vương

Km70+850, QL 20, ấp Phú Lâm

8

Nhà thờ Phú Lâm

Km70, QL 20, ấp Phương Lâm 4

9

Chùa Linh Phú

Km71, QL 20, ấp Phú Lâm

 

3. Xã Phú Trung

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Km67, QL 20, ấp Phú Kiên

Điều chỉnh lý trình và tên đường

2

Trường THPT Trường Sơn

Km67, QL 20, ấp Phú Thạnh

3

Trường THPT Phú Trung

Km68, QL 20, ấp Phú Thắng

4

Trường Mẫu giáo Phú Trung

Km67, QL 20, ấp Phú Yên

5

Nhà thờ Kim Lâm

Km68, QL 20, ấp Phú Thắng

6

Trạm Y tế xã

Km68, QL 20, ấp Phú Thắng

 

4. Xã Phú Bình

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Km66, QL 20, ấp Phú Tân

Điều chỉnh lý trình và tên đường

2

Trạm Y tế xã

Km66, QL 20, ấp Phú Tân

3

Trường THPT Phú Bình

Km66, QL 20, ấp Phú Tân

4

Trường TH Mạc Đĩnh Chi

Km65+800, QL 20, ấp Phú Dũng

5

Nhà thờ Bình Lâm

Km65+500, QL 20, ấp Phú Kiên

6

Chùa Quan Âm

Km65+600, QL 20, ấp Phú Dũng

7

Miếu Quan Âm

Km65+400, QL 20, ấp Phú Thành

 

5. Xã Phú Lâm

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Km65, QL 20, ấp Phú Lâm 3

Điều chỉnh lý trình và tên đường

2

Nhà thờ Phương Lâm

Km64+400, QL 20, ấp Thanh Thọ 2

3

Trường Mẫu giáo Phú Lâm

Km64+600, QL 20, ấp Phương Mai 1

4

Trường Dân lập Lê Quý Đôn

Km64+900, QL 20, ấp Phú Lâm 3

 

6. Xã Thanh Sơn

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Km3, đường Phú Lâm - Thanh Sơn

Điều chỉnh lý trình và tên đường

2

Trạm Y tế

Km2+500, đường Phú Lâm - Thanh Sơn

3

Nhà thờ Thanh Sơn

Km2+300, đường Phú Lâm - Thanh Sơn

4

Trường THPT Trường Chinh

Km2+400, đường Phú Lâm - Thanh Sơn

5

Trường Mẫu giáo Thanh Sơn

Km2+600, đường Phú Lâm - Thanh Sơn

6

Trường Tiểu học Thanh Sơn

Km3+200, đường Phú Lâm - Thanh Sơn

 

7. Xã Phú Thanh

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Km63+500, QL 20, ấp Thanh Thọ 1

Điều chỉnh lý trình và tên đường

2

Nhà thờ Thọ Lâm

Km64, QL 20, ấp Thanh Thọ 1

3

Trường THPT Phú Thanh

Km62+600, QL 20, ấp Ngọc Lâm 1

 

8. Xã Phú Xuân

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Km63+500, QL 20, ấp Thọ Lâm 3

Điều chỉnh lý trình và tên đường

2

Trường Huỳnh Tấn Phát

Km1+300, P.Xuân - N.Tượng, ấp Thọ Lâm 2

3

Trường THPT Trần Quốc Toản

Km61+500, QL 20, ấp Thọ Lâm 3

4

Chùa Phước Lập

Km63+200, QL 20, ấp Thọ Lâm 3

 

9. Xã Phú An

 

 

1

Bến xe 142

Km75, Quốc lộ 20

Điều chỉnh lý trình và tên đường

 

10. Xã Trà Cổ

 

1

Trụ sở UBND xã

Đường Trà Cổ, ấp 1

2

Trường Mẫu giáo Trà Cổ

Đường Trà Cổ, ấp 2

3

Trường Tiểu học Lê Văn Tám

Đường Trà Cổ, ấp 2

4

Cơ sở Trường Lê Văn Tám

Đường Trà Cổ, ấp 5

5

Trường THCS Trà Cổ

Đường Trà Cổ, ấp 1

6

Khu du lịch Suối Mơ

Đường Trà Cổ, ấp 5

 

11. Xã Phú Điền

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Đường Trà Cổ, ấp 3

Điều chỉnh lý trình và tên đường

2

Trạm Y tế xã

Đường Trà Cổ, ấp 5

3

Trường Mầm non Phú Điền

Đường Trà Cổ, ấp 5

4

Trường Tiểu học Đồng Hiệp

Đường Trà Cổ, ấp 5

5

Nhà thờ Đồng Hiệp

Đường Trà Cổ, ấp 1

IV. THỊ XÃ LONG KHÁNH

 

1. Các tuyến đường chính cấm cá nhân hoạt động thương mại

1

Đường CMT8

(Điểm đầu: Hùng Vương - điểm cuối: Nguyễn Thị Minh Khai).

Điều chỉnh tên đường

2

Đường Quang Trung

(Điểm đầu: Hùng Vương - điểm cuối: Đường Nguyễn Trãi)

3

Đường Nguyễn Thái Học

(Điểm đầu: Hùng Vương - điểm cuối: Nguyễn Văn Cừ)

4

Đường Lý Nam Đế

(Điểm đầu: Hùng Vương - điểm cuối: Trần Phú)

5

Đường Nguyễn Trãi

(Điểm đầu: Hùng Vương - điểm cuối: Hồ Thị Hương)

V. HUYỆN LONG THÀNH

 

 

 

1. Xã An Phước

 

 

1

Nhà văn hóa xã

Ấp 3, xã An Phước

Điều chỉnh vị trí

VI. HUYỆN THỐNG NHẤT

 

 

 

1. Xã Gia Tân 2

 

 

1

Nhà thờ họ Thánh Tâm

Ấp Bạch Lâm 1, tiếp giáp Quốc lộ 20

Bổ sung tên đường

2

Nhà thờ Bạch Lâm

Ấp Bạch Lâm 1, tiếp giáp Quốc lộ 20

3

Trường Mầm non Gia Tân 2

Ấp Bạch Lâm 1, tiếp giáp Quốc lộ 20

Điều chỉnh tên điểm từ Phân hiệu Mẫu giáo Bạch Lâm thành Trường Mầm non Gia Tân 2

VII. HUYỆN ĐỊNH QUÁN

1

Trụ sở HĐND & UBND huyện Định Quán và các cơ quan hành chính huyện

Đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố Hiệp Tâm 2

Bổ sung tên đường, thay tên "Ấp" thành "Khu phố"

2

Trụ sở UBND huyện Định Quán

Đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố Hiệp Lực

Bổ sung tên đường, thay tên "Ấp Hiệp Tâm 2" thành "Khu phố Hiệp Lực"

3

Bưu điện Định Quán

Đường Quốc lộ 20, khu phố Hiệp Tâm 2

Bổ sung tên đường, thay tên "Ấp" thành "Khu phố"

4

Huyện đội

Đường Quốc lộ 20, khu phố Hiệp Nhất

Bổ sung tên đường, thay tên "Ấp" thành "Khu phố"

5

Công an huyện

Đường Quốc lộ 20, khu phố Hiệp Lợi

Bổ sung tên đường, thay tên "Ấp" thành "Khu phố"

6

Công an thị trấn Định Quán

Đường Quốc lộ 20, khu phố Hiệp Lợi

Bổ sung tên đường, thay tên "Ấp" thành "Khu phố"

7

Điện lực Định Quán

Đường Quốc lộ 20, khu phố Hiệp Lợi

Bổ sung tên đường, thay tên "Ấp" thành "Khu phố"

8

Đội thuế thị trấn Định Quán

Đường Quốc lộ 20, khu phố Hiệp Lợi

Bổ sung tên đường, thay tên "Ấp" thành "Khu phố"

9

Ngân hàng Chính sách xã hội

Đường Quốc lộ 20, khu phố Hiệp Lợi

Bổ sung tên đường, thay tên"Ấp" thành "Khu phố"

10

Đài Truyền thanh

Đường Quốc lộ 20, khu phố Hiệp Thuận

Bổ sung tên đường, thay tên "Ấp" thành "Khu phố"

11

Viện Kiểm sát

Đường Quốc lộ 20, khu phố Hiệp Quyết

Bổ sung tên đường, thay tên "Ấp" thành "Khu phố"

12

Trung tâm Viễn thông khu vực Định Quán

Đường Quốc lộ 20, khu phố Hiệp Quyết

Đổi tên "Đài Viễn Thông 5" thành "Trung tâm Viễn thông khu vực Định Quán", thay tên "Ấp" thành "Khu phố"

13

Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán

Đường ĐT 775 (Cao Cang), khu phố Hiệp Quyết

Đổi tên "Bệnh viện Tân Phú" thành "Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán"

14

Trung tâm Văn hóa - thể thao

Khu phố Hiệp Nhất

Đổi tên "Trung tâm Văn hóa" thành "Trung tâm Văn hóa - thể thao", thay tên "Ấp" thành "Khu phố"

15

Công viên 17/3

Khu phố Hiệp Tâm 1, 2

Đổi tên "Công viên 27/3" thành "Công viên 17/3", đổi tên ấp thành khu phố

16

Trường PTTH Định Quán

Khu phố Hiệp Thương

Điều chỉnh tên trường, thay "Ấp Hiệp Cường" thành "Khu phố Hiệp Thương"

17

Trường Tiểu học Nguyễn Du

Khu phố Hiệp Lợi

Điều chỉnh tên "Ấp Hiệp Cường" thành "Khu phố Hiệp Lợi"

18

Trường PTTH chuyên ban Tân Phú

Khu phố Hiệp Quyết

Điều chỉnh tên trường

19

Trường Mầm non Hoa Hồng

Khu phố Hiệp Quyết

Thay tên "Ấp" thành "Khu phố"

20

Trường Mầm non Phú Hiệp

Khu phố Hiệp Lợi

Thay tên trường, "Ấp Hiệp Quyết" thành "KP Hiệp Lợi"

21

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị

Đường 17/3, khu phố Hiệp Quyết

Đổi tên "Trường Bồi dưỡng Chính trị" thành "Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị", bổ sung tên đường, thay tên "Ấp" thành "Khu phố"

22

Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên Định Quán

Khu phố Hiệp Tâm 2

Thay tên trường, đổi trụ sở mới

23

Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai

Khu phố Hiệp Lực

Thay tên "Ấp Hiệp Quyết" thành "KP Hiệp Lực"

24

Trường THCS Ngô Thời Nhiệm

Khu phố Hiệp Tâm 2

Thay tên "Ấp Hiệp Tâm 1" thành "Khu phố Hiệp Tâm 2"

25

Chùa Thái Hòa

Khu phố Hiệp Nhất

Thay tên "Ấp" thành "Khu phố"

26

Nhà thờ Định Quán

Đường Quốc lộ 20, khu phố Hiệp Nghĩa

Bổ sung tên đường, thay tên "Ấp" thành "Khu phố"

27

Đình thần Định Quán

Đường Quốc lộ 20, khu phố Hiệp Đồng

Bổ sung tên đường, thay tên "Ấp" thành "Khu phố"

28

Giáo xứ Định Quán

Đường Quốc lộ 20, khu phố Hiệp Đồng

Bổ sung tên đường, thay tên "Ấp" thành "Khu phố"

29

Chợ cũ thị trấn Định Quán

Đường Quốc lộ 20, khu phố Hiệp Đồng

Bổ sung tên đường, thay tên "Ấp" thành "Khu phố"

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC BỔ SUNG CÁC KHU VỰC, TUYẾN ĐƯỜNG, ĐỊA ĐIỂM CẤM CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI MỘT CÁCH ĐỘC LẬP, THƯỜNG XUYÊN KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG PHẢI ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh)

STT

Tên điểm, khu vực, tuyến đường

Vị trí

Ghi chú

I. THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

 

1. Phường Quang Vinh

 

 

1

Điện lực Biên Hòa

Đường Nguyễn Ái Quốc

 

2

Bưu chính Viễn thông

Đường Nguyễn Ái Quốc

 

 

2. Phường Thống Nhất

 

 

1

Đường Phạm Văn Thuận

Từ đường ray chợ 57 đến giáp cầu Tân Mai

 

2

Đường Võ Thị Sáu (nối dài)

Từ ngã tư Lạc Cường đến giáp phường Quyết Thắng

 

3

Đường Nguyễn Thành Đồng

Từ Văn phòng khu phố 6 đến đường ray xe lửa cầu Hiệp Hòa

 

4

Đường Nguyễn Thành Phương

Từ đường ray khu phố 2 phường Quyết Thắng đến Văn phòng khu phố 6

 

 

3. Phường Tam Hòa

 

 

1

Bệnh viện Đồng Nai mới

Đường Đồng Khởi

 

 

4. Phường Tân Phong

 

 

1

Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện

Đường Nguyễn Ái Quốc

 

2

Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh

Đường Nguyễn Ái Quốc

 

3

Trung đoàn 935

Tuyến đường liên phường khu phố 10

 

4

Vòng xoay Tân Phong

Khu phố 8

 

5

Ngã ba Nguyễn Văn Tiên - Đồng Khởi

Khu phố 9, 11

 

6

Chợ nhỏ 26 Nguyễn Văn Tiên

Khu phố 9, 12

 

7

Ngã ba Giáo xứ Thuận Hòa

Đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 5

 

 

5. Xã An Hòa

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Tổ 15, khu 5, ấp 4

 

2

Trạm Y tế xã

Tổ 15, khu 5, ấp 2

 

3

Trường Mẫu giáo Hòa Hưng

Tổ 15, khu 5, ấp 2

 

4

Trường Mẫu giáo Hòa Hưng

Tổ 16, khu 5, ấp 2

 

5

Trường Tiểu học An Hòa

Tổ 17, khu 5, ấp 2

 

6

Trường THCS

Tổ 20, khu 4, ấp 1

 

7

Trường Tiểu học Kim Đồng

Tổ 6, khu 2, ấp 1

 

 

6. Xã Tam Phước

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Xã Tam Phước

 

2

Trạm Y tế xã

Xã Tam Phước

 

3

Trường Mẫu giáo Tam Phước

Long Khánh 1

 

4

Trường THCS xã Tam Phước

Tổ 6, Long Khánh 1

 

5

Trường THPT xã Tam Phước

Xã Tam Phước

 

6

Trường Tiểu học Tam Phước

Tổ 6, Long Khánh 1

 

7

Trường Mầm non Âu Cơ

Tổ 4, Khu chợ

 

 

7. Xã Long Hưng

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Khu 3, Phước Hội

 

2

Trạm Y tế xã

Khu 3, Phước Hội

 

3

Trường Mẫu giáo Long Hưng

Khu 3, Phước Hội

 

4

Trường Tiểu học Long Hưng

Khu 3, Phước Hội

 

 

8. Xã Phước Tân

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Ấp Hương Phước

 

2

Trạm Y tế xã

Ấp Hương Phước

 

3

Trường Mẫu giáo Phước Tân

Ấp Tân Mai

 

4

Trường Tiểu học Tân Cang

Ấp Tân Lập

 

5

Trường Tiểu học Tân Mai

Ấp Tân Mai

 

6

Trường THCS xã Phước Tân 2

Ấp Tân Cang

 

7

Trường THCS xã Phước Tân 1

Ấp Miễu

 

8

Trường THCS xã Phước Tân

Ấp Hương Phước

 

II. HUYỆN TRẢNG BOM

 

1. Xã Tây Hòa

 

 

1

Quốc lộ 1A

Đoạn từ đường Tây Hòa 01 đến đường Suối Dinh

 

2

Quốc lộ 1A

Đoạn từ đường Tây Hòa 016 đến đường Tây Hòa - Đồi 61

 

 

2. Xã Hố Nai 3

 

 

1

Khu vực giáp ranh đường Long Bình

Đầu đường vào kho K860

 

2

Khu vực Sài Quất, ấp Ngũ Phúc

Đoạn đường Điểu Xiển giáp ranh với phường Long Bình

 

 

3. Xã Bắc Sơn

 

 

1

Tuyến đường Bắc Sơn - Long Thành (đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường sắt)

Ấp Phú Sơn

 

2

Tuyến đường Cây xăng Kiện Bình

Ấp An Chu

 

3

Tuyến đường 767

KCN Sông Mây

 

4

Tuyến đường cổng Việt Giai

Ấp Sông Mây

 

5

Khu vực chợ tạm ấp Bắc Hòa

Tuyến đường Quốc lộ 1A

 

 

4. Xã An Viễn

 

 

1

Xã Đồi 61, đường Tỉnh lộ 777

Đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường sắt

 

III. HUYỆN CẨM MỸ

 

1. Xã Long Giao

 

 

1

Trường THPT Cẩm Mỹ

Ấp Suối Cả

 

2

Trung tâm Y tế huyện

Ấp Suối Cả

 

 

2. Xã Xuân Quế

 

 

1

Tuyến đường từ UBND xã đến Cây xăng Đồng Nai

Ấp 1

 

2

Tuyến đường từ sân bóng đi vào khu vực trường học

Ấp 2

 

 

3. Xã Nhân Nghĩa

 

 

1

Trường Mầm non Thanh Bình

Ấp 4

 

2

Trung tâm Văn hóa

Ấp 8

 

 

4. Xã Bảo Bình

 

 

1

Trường Tiểu học Bảo Bình

Ấp Tân Xuân

 

2

Trường Mẫu giáo Bảo Bình

Ấp Lò Than

 

IV. HUYỆN XUÂN LỘC

 

1. Thị trấn Gia Ray

 

 

1

Ngân hàng NN và PTNT huyện Xuân Lộc

Khu 3

 

2

Chi cục Thống kê huyện

Khu 4

 

3

Trường Trung học cơ sở Trần Phú

Khu 7

 

4

Điện lực Xuân Lộc

Khu 8

 

5

Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Xuân Lộc

Khu 8

 

6

Phòng Giáo dục và Đào tạo Xuân Lộc

Khu 4

 

7

Ngân hàng HD Bank

Khu 3

 

8

Ngân hàng Sacombank

Khu 4

 

9

Khu vực đài tưởng niệm huyện

Khu 3

 

 

2. Xã Xuân Thành

 

 

1

Chùa Tân Hữu

Ấp Tân Hữu

 

2

Trường Mầm non Trảng Táo

Ấp Trảng Táo

 

3

Trường Tiểu học - THCS Nguyễn Hữu Cảnh

Ấp Trảng Táo

 

 

3. Xã Xuân Trường

 

 

1

Khu vực ngã ba đường hồ Núi Le nối dài

Tỉnh lộ 766, ấp Trung Hưng

 

2

Tỉnh lộ 766 đoạn từ Chùa Lam Viên đến Hội Thánh Tin Lành, ấp Trung Lương

Ấp Trung Lương

 

3

Hành lang chợ Gia Ray

Đường Xuân Trường - Xuân Vinh, ấp Trung Nghĩa

 

4

Cổng Trường Mầm non Xuân Trường

Tỉnh lộ 766, ấp Trung Lương

 

5

Đường vào nhà ga Gia Ray

Ấp Trung Nghĩa

 

6

Khu vực trạm bưu điện, trạm y tế

Tỉnh lộ 766, ấp Trung Tín

 

7

Khu vực Văn phòng ấp Trung Nghĩa

Đường Xuân Trường - Xuân Vinh, ấp Trung Nghĩa

 

8

Tịnh thất Viên Quang

Đường hồ Núi Le nối dài ấp Trung Hưng

 

9

Hội thánh Tin Lành

Tỉnh lộ 766, ấp Gia Hòa

 

10

Giáo xứ Gia Ray

Ấp Trung Tín

 

11

Cổng Trung đoàn 429

Tỉnh lộ 766, ấp Trung Hưng

 

12

Phân hiệu Mầm non Xuân Trường

Tỉnh lộ 766, ấp Trung Hưng

 

 

4. Xã Xuân Hiệp

 

 

1

Đoạn qua ấp Tân Tiến, Quốc lộ 1A

Ngã ba đèn giao thông, Quốc lộ 1A

 

2

Đường XH-14, đầu Quốc lộ 1A

Sát Hạt Quản lý đường bộ

 

3

Đường song hành cắt đường Việt Kiều 1

Cổng văn hóa ấp Việt Kiều

 

 

5. Xã Xuân Phú

 

 

1

Đường Xuân Phú - Xuân Tây

Trung tâm ấp Bình Tiến, Cổng Trường Tiểu học Lạc Long Quân

 

2

Làng Dân tộc Cho Ro ấp Bình Hòa

Nhà văn hóa ấp Bình Hòa, Cổng Trường Tiểu học Nguyễn Huệ

 

3

Đường XP 12 ấp Bình Hòa

Khu vực trước cổng chợ Bình Hòa

 

4

Đường ấp Bình Tân

Khu vực Đồi Sậy, ấp Bình Tân

 

5

Đường XP 18 ấp Bình Hòa

Khu vực Nhà trẻ Bình Hòa

 

6

Đường Nội ấp Bình Xuân II

Khu vực trước Nhà thờ Thái Thiện

 

7

Quốc lộ 1A, ấp Bình Xuân 1

Khu vực trước chợ Bình Xuân

 

 

6. Xã Lang Minh

 

 

1

Đường Tỉnh lộ 765, khu vực chợ Lang Minh

Từ ngã tư Lang Minh đến Nhà văn hóa ấp Đông Minh, hai bên đường Tỉnh lộ 765 Tây Minh và Đông Minh

 

2

Đường Lang Minh - Xuân Đông, khu vực chợ Lang Minh

Trước Nhà văn hóa ấp Tân Bình 1, Cổng Trường Minh Tân phân hiệu II. Từ ngã tư Lang Minh đến Trường Tiểu học Minh Tân

 

 

7. Xã Xuân Bắc

 

 

1

Trường Mầm non Xuân Bắc

Ấp 2B

 

2

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong

Ấp 3A

 

3

Giáo xứ Xuân Tôn

Ấp 5

 

4

Công ty Cổ phần May Xuân Lộc

Ấp 2A

 

 

8. Xã Xuân Hưng

 

 

1

Đường số 20, ấp 2A (đường bê tông)

Đường số 20 đấu nối với Quốc lộ 1A, ấp 2A, xã Xuân Hưng

 

2

Đường Xuân Hưng (đường bê tông)

Ấp 3A, xã Xuân Tâm và ấp 3, xã Xuân Hưng

 

V. HUYỆN TÂN PHÚ

 

1. Thị trấn Tân Phú

 

 

1

Trường Mầm non Minh Khai

Đường Nguyễn Hữu Cảnh, khu 10

 

2

Trường THCS Quang Trung

Đường Nguyễn Hữu Cảnh, khu 10

 

 

2. Xã Phú Xuân

 

 

1

Giáo xứ Ngọc Lâm

Km62+800, QL 20

 

 

3. Xã Phú Thanh

 

 

1

Trường Mẫu giáo Hoa Phượng

Km2+800, QL 20

 

 

4. Xã Phú Điền

 

 

1

Trường THCS Đồng Hiệp

Đường Trà Cổ, Ấp 5

 

VI. HUYỆN LONG THÀNH

 

1. Thị trấn Long Thành

 

 

1

Khu vực kinh doanh tự phát ngã 4 đường Tôn Đức Thắng - Võ Thị Sáu

Khu Phước Hải

 

2

Khu vực kinh doanh tự phát ngã 4 đường Hà Huy Giáp - Chu Văn An

Khu Văn Hải

 

3

Khu vực kinh doanh tự phát đường Nguyễn Hữu Cảnh, đường Nguyễn An Ninh

Khu Phước Hải

 

 

2. Xã Long An

 

 

1

Đường Bưng Môn, Hẻm 881, Quốc lộ 51 (điểm kinh doanh tự phát khu vực Thái Lạc)

Ấp 4

 

2

Chợ tự phát Xóm Gốc

Ấp Xóm Gốc

 

 

3. Xã Long Đức

 

 

1

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên

Khu 12

 

2

Chợ tự phát Khu vực ngã 4 đường Tôn Đức Thắng - Võ Thị Sáu

Khu 12

 

 

4. Xã Bàu Cạn

 

 

1

Chợ tự phát xã Bàu Cạn

Ấp 1

 

 

5. Xã Long Phước

 

 

1

Chợ tự phát 67

Ấp Phước Hòa

 

 

6. Xã Bình Sơn

 

 

1

Tuyến ĐT.769, đoạn khu vực chợ Bình Sơn

Ấp 10

 

 

7. Xã Phước Bình

 

 

1

Chợ tự phát đường Phước Bình

Ấp 3

 

 

8. Xã An Phước

 

 

1

Ban QLDA huyện Long Thành

Ấp 3

 

2

Công ty TNHH Cự Thành (chợ tự phát)

Ấp 5

 

 

9. Xã Phước Thái

 

 

1

Khu vực chợ Long Phú cũ

Ấp Long Phú

 

VII. HUYỆN NHƠN TRẠCH

 

1. Xã Phước Thiền

 

 

1

Đường Lý Thái Tổ

Trục đường chính xã Phước Thiền

 

2

Đường Trần Phú, ấp Bến Cam

 

 

 

2. Xã Phước An

 

 

1

Đường Hùng Vương

Khu vực chợ tạm ấp Vũng Gấm, khu vực chợ tạm ấp Bà Trường, khu vực cổng văn hóa Bầu Bông

 

2

Đường Nguyễn Văn Cừ

Khu vực vòng xoay

 

VIII. HUYỆN VĨNH CỬU

 

1. Thị trấn Vĩnh An

 

 

1

Tuyến đường Quang Trung

Khu phố 3, 5, 8

 

2

Trường THCS Vĩnh An

Khu phố 6

 

3

Trường THCS Lê Quý Đôn

Khu phố 5

 

4

Trường Tiểu học Cây Gáo A

Khu phố 5, 7

 

5

Trường Tiểu học Cây Gáo B

Khu phố 3, 4

 

6

Tuyến đường Nguyễn Tất Thành

Khu phố 2, 5, 6, 7, 8

 

7

Tuyến đường Đập Tràn

Khu phố 8

 

8

Hành lang an toàn giao thông đường ĐT 768

Đoạn trên địa bàn thị trấn Vĩnh An

 

9

Hành lang an toàn giao thông đường ĐT 767

Đoạn trên địa bàn thị trấn Vĩnh An

 

 

2. Xã Tân Bình

 

 

1

Tổ đình Quốc Ân Kim Cang

Ấp Bình Lục

 

2

Trước cổng chợ Tân Bình dọc theo đường 768, tiếp giáp ngã 4 Bến Cá

Ấp Bình Phước

 

3

Hành lang an toàn giao thông đường ĐT 768

Đoạn trên địa bàn xã Tân Bình

 

 

3. Xã Thiện Tân

 

 

1

Hành lang an toàn giao thông từ ngã 3 đường Đồng Khởi đến tiếp giáp địa phận thành phố Biên Hòa

Ấp Ông Hường

 

2

Hành lang an toàn giao thông đường ĐT 768

Đoạn trên địa bàn xã Thiện Tân

 

 

4. Xã Vĩnh Tân

 

 

1

Hành lang an toàn giao thông đường ĐT 767

Đoạn đường ĐT 767 nằm trên địa bàn xã Vĩnh Tân

 

2

Hành lang an toàn giao thông đường Vĩnh Tân - Trị An

Đoạn đường Vĩnh Tân - Trị An

 

3

Hành lang an toàn giao thông đường Vĩnh Tân - Cây Điệp (Trảng Bom)

Đoạn đường Vĩnh Tân - Cây Điệp

 

 

5. Xã Thạnh Phú

 

 

1

Trường Tiểu học Tân Phú cơ sở 2

Ấp 5

 

2

Trường Tiểu học Tân Phú cơ sở 3

Ấp 1

 

3

Trung tâm Văn hóa xã Thạnh Phú

Ấp 2

 

4

Công an xã Thạnh Phú

Ấp 2

 

5

Hành lang an toàn giao thông đường Đồng Khởi

Đoạn từ ngã 3 đường Đồng Khởi đến tiếp giáp Biên Hòa

 

6

Hành lang an toàn giao thông đường ĐT 768

Đoạn trên địa bàn xã Thạnh Phú

 

 

6. Xã Tân An

 

 

1

Hành lang an toàn giao thông đường ĐT 768

Đoạn trên địa bàn xã Tân An

 

 

7. Xã Phú Lý

 

 

1

Công ty Nam Bình Minh

Ấp 3

 

2

Tuyến đường Bình Chánh

Ấp 4

 

3

Tuyến đường 322B

 

 

4

Hành lang an toàn giao thông đường ĐT 761

 

 

5

Bến xe khách Lý Lịch

 

 

 

8. Xã Trị An

 

 

1

Hành lang an toàn giao thông đường ĐT 768

Đoạn trên địa bàn xã Trị An

 

2

Ngã 3 giao lộ ĐT 768 và đường đến bến đò Trị An đi Hiếu Liêm

Ấp 1

 

3

Trường Tiểu học Trị An

Ấp 1

 

4

Trường THCS Nguyễn Du

Ấp 1

 

5

Trường Mầm non Trị An cơ sở I

Ấp 1

 

6

Trường Mầm non Trị An cơ sở II

Ấp 2

 

IX. HUYỆN THỐNG NHẤT

 

1. Xã Gia Kiệm

 

 

1

Đường Võ Dõng 3 - Sóc Lu

 

 

2

Đường Võ Dõng 1 - Lạc Sơn

 

 

3

Đường Đông Kim - Xuân Thiện

 

 

4

Đường Tây Kim - Thanh Bình

 

 

 

2. Xã Xuân Thiện

 

 

1

Đường 135

Khu 4, ấp Xuân Thiện

 

2

Đường Võ Thị Sáu

Khu vực chợ ấp Xuân Thiện, ấp Xuân Thiện

 

3

Đường Trần Hưng Đạo

Khu vực chợ Cây Me, ấp Tín Nghĩa

 

 

3. Xã Gia Tân 2

 

 

1

Trường Trung học Trần Quốc Tuấn

Tiếp giáp Quốc lộ 20

 

2

Nhà văn hóa ấp Bạch Lâm 1

Tiếp giáp Quốc lộ 20, ấp Bạch Lâm 1

 

 

4. Xã Bàu Hàm 2

 

 

1

Trung tâm Nông trường Dầu Giây

Tổ 39, ngã 3 Khu dân cư ấp Trần Cao Vân

 

2

Trung tâm ấp Phan Bội Châu

Khu vực trước phân hiệu Trường Tiểu học Phan Bội Châu

 

3

Trung tâm ấp Phan Bội Châu

Khu vực cổng ấp văn hóa tới chợ chiều Phan Bội Châu

 

4

Trung tâm tuyến đường Ngô Quyền

Liên tổ 8,11,12

 

5

Tuyến đường Trần Bình Trọng

Khu vực ngã tư trạm xá

 

 

5. Xã Quang Trung

 

 

1

Quốc lộ 20

Khu vực chợ Lê Lợi

 

2

Quốc lộ 21

Khu vực ngã ba Tam Hưng

 

3

Đường vào chợ Nguyễn Huệ

Khu vực chợ Nguyễn Huệ

 

 

6. Xã Xuân Thạnh

 

 

1

Đường 769 khu vực ngã năm

Ấp 9/4

 

2

Đường tổ 1

Ấp 9/4, đối diện Trường TH Kim Đồng

 

 

7. Xã Hưng Lộc

 

 

1

Đường phía Đông chợ Hưng Lộc

Bên hông chợ Hưng Lộc

 

2

Đường Hưng Nghĩa - Lộ 25

Đoạn đầu đường

 

3

Đường Hưng Lộc - Lộ 25

Đoạn đầu đường Quốc lộ vào 300 m

 

X. HUYỆN ĐỊNH QUÁN

 

1. Thị trấn Định Quán

 

 

1

Đường Nguyễn Ái Quốc

 

 

2

Đường 3/2

 

 

3

Đường Bùi Thị Xuân

 

 

4

Ngân hàng HD Bank

Khu phố Hiệp Quyết

 

5

Ngân hàng CP Đầu tư và Phát triển BIDV

Đường Quốc lộ 20, khu phố Hiệp Lợi

 

6

Chi cục Thống kê huyện

Khu phố Hiệp Tâm 1

 

7

Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện

Khu phố Hiệp Tâm 1

 

8

Trường Mầm non Tuổi Ngọc

Khu phố Hiệp Quyết

 

9

Trường Tiểu học Chu Văn An

Khu phố Hiệp Tâm

 

10

Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến

Khu phố Hiệp Quyết

 

11

Trường Tiểu học Trưng Vương

Khu phố 114

 

 

2. Xã Phú Hòa

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Ấp 2

 

2

Trụ sở xã Đội

Ấp 2

 

3

Trung tâm Văn hóa xã

Ấp 3

 

4

Trạm Y tế xã

Ấp 3

 

5

Trường Mầm non Phú Hòa

 

 

6

Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

 

 

7

Trường THCS Phú Hòa

 

 

 

3. Xã Phú Tân

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Ấp 1

 

2

Trung tâm Văn hóa xã

Ấp 5

 

3

Trạm Y tế xã

Ấp 5

 

4

Xã Đội

Ấp 2

 

5

Trường Mầm non Phú Tân

 

 

6

Trường Mầm non Hoa Cúc

 

 

7

Trường Tiểu học Phú Tân

 

 

8

Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

 

9

Trường THCS Phú Tân

 

 

 

4. Xã Phú Vinh

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Ấp 5

 

2

Trung tâm Văn hóa xã

Ấp 5

 

3

Trạm Y tế xã

Ấp 3

 

4

Trường Mầm non Phú Vinh

 

 

5

Trường Tiểu học Nguyễn Huệ

 

 

6

Trường Tiểu học Lê Văn Tám

 

 

7

Trường THCS Lý Thường Kiệt

 

 

 

5. Xã Phú Lợi

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Ấp 3

 

2

Trung tâm Văn hóa xã

Ấp 5

 

3

Trạm Y tế xã

Ấp 4

 

4

Xã Đội

Ấp 4

 

5

Trường Mầm non Phú Hoa

 

 

6

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

 

 

7

Trường THCS Phú Lợi

 

 

8

Trường THPT Lạc Long Quân

 

 

 

6. Xã Gia Canh

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Ấp 3

 

2

Trung tâm Văn hóa xã

Ấp 3

 

3

Trạm Y tế xã

Ấp 3

 

4

Trường Mầm non Sơn Ca

Ấp 3

 

5

Trường Tiểu học Kim Đồng

Ấp 1

 

6

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn

Ấp 4

 

7

Trường THCS Lê Thánh Tông

Ấp 1

 

 

7. Xã Ngọc Định

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Ấp Hòa Thành

 

2

Trung tâm Văn hóa xã

Ấp Hòa Thành

 

3

Trạm Y tế xã

Ấp Hòa Thành

 

4

Trường Mầm non Ngọc Lan

Ấp Hòa Thành

 

5

Trường Tiểu học Hùng Vương

Ấp Hòa Thành

 

6

Trường Tiểu học Liên Ngọc

Ấp Hòa Thành

 

7

Trường THCS Ngọc Định

Ấp Hòa Trung

 

 

8. Xã Phú Ngọc

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Ấp 1

 

2

Trung tâm Văn hóa xã

Ấp 1

 

3

Trạm Y tế xã

Ấp 3

 

4

Trường Mầm non Phú Ngọc

Ấp 1

 

5

Trường Mầm non Hoa Phượng

Ấp 7

 

6

Trường Tiểu học Phú Ngọc B

Ấp 1

 

7

Trường Tiểu học Quang Trung

Ấp 7

 

8

Trường THCS La Ngà

Ấp 3

 

9

Trường THPT Phú Ngọc

Ấp 3

 

 

9. Xã La Ngà

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Ấp 3

 

2

Trung tâm Văn hóa xã

Ấp 3

 

3

Trạm Y tế xã

Ấp 3

 

4

Trường Mầm non La Ngà

Ấp 4

 

5

Trường Mầm non Bé Ngoan

Ấp 5

 

6

Trường Tiểu học La Ngà

Ấp 3

 

7

Trường Tiểu học Lê Quý Đôn

Ấp 5

 

8

Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Ấp 297

 

9

Trường THCS Trần Hưng Đạo

Ấp Phú Quý 2

 

 

10. Xã Phú Túc

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Ấp Cây Xăng

 

2

Trung tâm Văn hóa xã

Ấp Cây Xăng

 

3

Trạm Y tế xã

Ấp chợ

 

4

Xã Đội

Ấp Cây Xăng

 

5

Trường Mầm non Phú Túc

Ấp Cây Xăng

 

6

Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng

Ấp Thái Hòa 2

 

7

Trường THCS Phú Túc

Ấp Cây Xăng

 

 

11. Xã Túc Trưng

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Ấp Đồn Điền 3

 

2

Trung tâm Văn hóa xã

Ấp Đồn Điền 2

 

3

Trạm Y tế xã

Ấp Đồn Điền 3

 

4

Trường Mầm non Túc Trưng

Ấp Đồn Điền 2

 

5

Trường Mầm non Hoa Mai

Ấp Đức Thắng 2

 

6

Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi

Ấp Đồn Điền 1

 

7

Trường Tiểu học Lê Lợi

Ấp Đồn Điền 3

 

8

Trường THCS Túc Trưng

Ấp Đồn Điền 1

 

9

Trường THCS Điểu Cải

Ấp Đồn Điền 3

 

 

12. Xã Phú Cường

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Ấp Bến Nôm 1

 

2

Trung tâm Văn hóa xã

Ấp Bến Nôm 1

 

3

Trạm Y tế xã

Ấp Thống Nhất

 

4

Trường Mầm non Bình Minh

Ấp Thống Nhất

 

5

Trường Tiểu học Phù Đổng

Ấp Thống Nhất

 

6

Trường Tiểu học Phú Cường

Ấp Bến Nôm 1

 

7

Trường THCS Nguyễn Trãi

Ấp Bến Nôm 1

 

 

13. Xã Suối Nho

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Ấp 1

 

2

Trung tâm Văn hóa xã

Ấp 1

 

3

Trạm Y tế xã

Ấp 1

 

4

Trường Mầm non Suối Nho

Ấp 1

 

5

Trường Mầm non Sen Hồng

Ấp 1

 

6

Trường Tiểu học Suối Nho

Ấp 1

 

7

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

Ấp 1

 

8

Trường THCS Suối Nho

Ấp 4

 

 

14. Xã Thanh Sơn

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Ấp 2

 

2

Trung tâm Văn hóa xã

Ấp 2

 

3

Trạm Y tế xã

Ấp 1

 

4

Trường Mầm non Thanh Sơn

Ấp 2

 

5

Trường Mầm non Hướng Dương

Ấp 3

 

6

Trường Tiểu học Thanh Sơn

Ấp 1

 

7

Trường Tiểu học Lam Sơn

Ấp 3

 

8

Trường Tiểu học Liên Sơn

Ấp 7

 

9

Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám

Ấp 6

 

10

Trường THCS Thanh Sơn

Ấp 1, 2

 

11

Trường THCS và THPT Tây Sơn

Ấp 6

 

 

PHỤ LỤC III

DANH MỤC BÃI BỎ CÁC KHU VỰC, TUYẾN ĐƯỜNG, ĐỊA ĐIỂM CẤM CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI MỘT CÁCH ĐỘC LẬP, THƯỜNG XUYÊN KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG PHẢI ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh)

STT

Tên điểm, khu vực, tuyến đường

Vị trí

Ghi chú

I. THỊ XÃ LONG KHÁNH

1

Đường 908

Điểm đầu: Hùng Vương - điểm cuối: Quang Trung

 

2

Đường 908 nối dài (đất)

 

 

II. HUYỆN LONG THÀNH

 

1. Thị trấn Long Thành

 

 

1

Trung tâm Dịch vụ và Quản lý đô thị huyện Long Thành (cũ)

Khu Cầu Xéo

 

2

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên

Khu Phước Hải

 

 

2. Xã Cẩm Đường

 

 

1

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

Ấp Suối Quýt

 

 

3. Xã An Hòa (theo Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Thành để mở rộng địa giới hành chính TP. Biên Hòa, xã An Hòa đã bàn giao về thành phố Biên Hòa ngày 01/4/2010

1

Trụ sở UBND xã An Hòa

Tổ 15, khu 5, ấp 4

 

2

Trạm Y tế xã An Hòa

Tổ 15, khu 5, ấp 2

 

3

Trường Mẫu giáo Hòa Hưng

Tổ 15, khu 5, ấp 2

 

4

Trường Mẫu giáo Hòa Hưng

Tổ 16, khu 5, ấp 2

 

5

Trường Tiểu học An Hòa

Tổ 17, khu 5, ấp 2

 

6

Trường THCS An Hòa

Tổ 20, khu 4, ấp 1

 

7

Trường Tiểu học Kim Đồng

Tổ 6, khu 2, ấp 1

 

III. HUYỆN ĐỊNH QUÁN

1

Trường Mẫu giáo Hoa Sen

 

 

2

Lề đường + vỉa hè công viên

Ấp Hiệp Tâm 2

 

3

Trường Chu Văn An

Ấp Hiệp Tâm 1

 

4

Lề đường + vỉa hè công viên

Ấp Hiệp Tâm 1

 

5

Chi nhánh Trường Nguyễn Du

Ấp Hiệp Nghĩa

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 68/2007/QĐ-UBND về Danh mục khu vực, tuyến đường, địa điểm cấm cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  • Số hiệu: 41/2017/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 23/10/2017
  • Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai
  • Người ký: Trần Văn Vĩnh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 10/11/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản