Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2007/CT-UBND

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 8 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 39/2007/NĐ-CP NGÀY 16/3/2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI MỘT CÁCH ĐỘC LẬP, THƯỜNG XUYÊN KHÔNG PHẢI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Để triển khai thực hiện Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh; tăng cường công tác quản ý nhà nước đảm bảo bảo vệ, giữ gìn cảnh quan môi trường, du lịch, an ninh, trật tự, vệ sinh, an toàn thực phẩm, góp phần tạo nét văn minh đô thị, UBND Tỉnh chỉ thị:

1. Sở Giao thông - Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Du lịch, Sở Thương mại, Công an Tỉnh, Sở Văn hoá - Thông tin và UBND các huyện, thị xã Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu tiến hành rà soát và khẩn trương tham mưu UBND Tỉnh trong tháng 8 năm 2007:

a/ Quy hoạch các điểm cần phải lắp đặt các biển cấm cá nhân thực hiện hoạt động thương mại tại các khu vực, tuyến đường, địa điểm trên địa bàn tỉnh theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ;

b/ Các khu vực, tuyến đường hoặc vỉa hè đường bộ cho phép cá nhân sử dụng tạm thời để thực hiện hoạt động thương mại nhưng phải đảm bảo tuân thủ các quy định tại Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ;

c/ Thực hiện việc lắp đặt các biển cấm theo quy định tại Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ sau khi được UBND Tỉnh phê duyệt quy hoạch.

2. Giao Sở Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Thương mại, Công an Tỉnh, UBND các huyện, thị xã Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu, Hiệp hội Du lịch Tỉnh rà soát, lựa chọn các khu, điểm du lịch không cho phép cá nhân thực hiện hoạt động thương mại (nhất là bán hàng rong, quà vặt, vé số) làm ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan du lịch như các hiện tượng đeo bám, nài ép, chèo kéo, tranh giành khách mua hàng gây phiền hà cho du khách để đề xuất UBND Tỉnh.

3. Giao sở Văn hoá - Thông tin chủ trì, phối hợp với Ban Tôn giáo và Dân tộc, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát và đề xuất văn bản UBND Tỉnh nghiêm cấm cá nhân hoạt động thương mại tại các khu vực thuộc các di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng, các danh lam thắng cảnh khác trong tháng 8 năm 2007.

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tập hợp, thống kê và cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường cho Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu và UBND cấp huyện, cấp xã để tổ chức uyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân và các đối tượng kinh doanh trên địa bàn Tỉnh.

5. Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa. - Vũng Tàu và các đoàn thể, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài.Phát thanh - Truyền hình Tỉnh phối hợp với Sở Thương mại tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ đến các tầng lớp nhân dân tỉnh địa bàn Tỉnh.

6. Giao UBND các huyện, thị xã,.thành phố thực hiện các công việc sau:

a/ Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước theo quy định tại Chương III Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ trên địa bàn địa phương;

b/ Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra UBND xã, phường, thị trấn trực thuộc trong việc triển khai phổ biến đến từng tổ dân phố, từng người dân trên địa bàn các quy định tại Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ và thực hiện vai trò quản lý nhà nước một cách tích cực, hiệu quả.

7. Sở Thương mại có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này và định kỳ báo cáo UBND Tỉnh kết quả thực hiện.

8. Giao Sở Thương mại tổng hợp dự toán kinh phí của các Sở, ngành thông qua Sở Tài chính trình UBND Tỉnh phê duyệt theo quy định.

9. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Chỉ thị 24/2007/CT-UBND về tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 39/2007/NĐ-CP về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

  • Số hiệu: 24/2007/CT-UBND
  • Loại văn bản: Chỉ thị
  • Ngày ban hành: 07/08/2007
  • Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Người ký: Hồ Văn Niên
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 17/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản