Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 409/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 26 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG KẾT 15 NĂM THỰC HIỆN PHÁP LỆNH ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP (2003-2018)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh Động viên công nghiệp năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp (2003-2018);

Căn cứ Quyết định số 5930/QĐ-BQP ngày 30/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp (2003-2018);

Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tại Tờ trình số 696/TTr-BCH ngày 22 tháng 02 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp (2003-2018).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, người đứng đầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư lệnh Quân khu 2;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP UBND tỉnh phụ trách NC;
- Lưu: VT, NC, Hùng 25b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT 15 NĂM THỰC HIỆN PHÁP LỆNH ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP (2003-2018)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 409/QĐ-BQP ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp trong thời gian qua; làm rõ ưu điểm, hạn chế trong công tác động viên công nghiệp; biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác động viên công nghiệp trong tình hình mới;

- Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp, báo cáo Bộ Quốc phòng, Chính phủ để làm cơ sở xây dựng dự án Luật Động viên công nghiệp thay thế Pháp lệnh Động viên công nghiệp.

2. Yêu cầu

- Quá trình chuẩn bị và tiến hành tổng kết toàn diện, hiệu quả, thiết thực; bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- Nội dung tổng kết phải chuẩn bị chu đáo và đánh giá đúng tình hình thực tế, khách quan, có số liệu chứng minh cụ thể;

- Phân tích, làm rõ những bất cập, tồn tại, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đảm bảo huy động cao nhất tiềm lực nền công nghiệp của tỉnh phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng, đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

II. NỘI DUNG

1. Đánh giá đầy đủ, khách quan kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, bất cập về cơ chế chính sách, thực tiễn triển khai thực hiện; làm rõ nguyên nhân bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp; đề xuất chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác động viên công nghiệp trong tình hình mới.

2. Đề xuất hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về động viên công nghiệp.

3. Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp.

III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thành phần

- Chủ trì: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Khách mời: 04 đ/c

+ Đại diện Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 2;

+ Đại diện Thủ trưởng cơ quan Quân khu: Bộ Tham mưu, Cục Kỹ thuật, Phòng Quân lực.

- Đại biểu cấp tỉnh:

+ Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo Văn phòng, Phòng Nội chính;

+ Giám đốc các Sở, ban, ngành: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Ban Thi đua khen thưởng;

+ Bộ CHQS tỉnh: Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng; Thủ trưởng 4 phòng: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật; Các Ban: Quân lực, Tác huấn, Tài chính, Khoa học-Quân sự, Bảo vệ-An ninh, Doanh trại, Quân khí, Kho K4;

+ Công ty Cổ phần cơ khí Sơn La: Giám đốc; Chuyên viên phụ trách công tác động viên công nghiệp;

+ Đại diện lãnh đạo 03 doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh: Công ty Cổ phần In Sơn La; Công ty cổ phần xây dựng Trung Tiến; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thắm Dũng.

- Đại biểu cấp huyện:

+ Đại biểu Ủy ban nhân dân huyện; Phòng Kinh tế - Hạ tầng;

+ Ban CHQS huyện: Chỉ huy trưởng (hoặc Phó chỉ huy trưởng), Trợ lý Quân lực.

2. Thời gian

- Tổ chức hội nghị: ½ ngày, dự kiến trong khoảng từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 3 năm 2018 (thời gian cụ thể Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có giấy mời sau);

- Báo cáo kết quả tổng kết trước ngày 31 tháng 3 năm 2018 (về Bộ Quốc phòng qua Cục Quân lực/BTTM).

3. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 2 Nhà B, Văn phòng UBND tỉnh.

IV. KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng khen thưởng

Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Ban thi đua khen thưởng tỉnh hướng dẫn xét khen thưởng thành tích 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp (theo hướng dẫn của Tổng Cục Chính trị, Bộ Quốc phòng).

2. Số lượng khen thưởng

Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp, cụ thể như sau:

- Tập thể cơ quan, đơn vị cấp tỉnh: 01;

- Tập thể cơ quan, doanh nghiệp công nghiệp: 01;

- Các cá nhân cấp tỉnh: 10.

V. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

Sử dụng nguồn ngân sách địa phương chi cho công tác động viên công nghiệp hằng năm và nhiệm vụ tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp (thực hiện theo Nghị định số 132/2004/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Động viên công nghiệp).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Triển khai kế hoạch Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp đến các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan. Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Công ty Cổ phần cơ khí Sơn La và các Sở, ngành cấp tỉnh xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp;

Chuẩn bị nội dung, chương trình và các bài phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh tại hội nghị, bảo đảm các điều kiện phục vụ hội nghị; tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Quân khu, Bộ Quốc phòng, Chính phủ theo quy định;

Dự trù kinh phí bảo đảm tổ chức hội nghị gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sở Công thương; đề nghị Công ty Cổ phần cơ khí Sơn La

Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh chuẩn bị các nội dung có liên quan, xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp theo Đề cương, báo cáo về Bộ CHQS tỉnh (qua Ban Quân lực) trước ngày 15/3/2018.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Phát hành giấy mời và chuẩn bị Hội trường phục vụ hội nghị; phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình, các bài phát biểu và các điều kiện phục vụ Hội nghị.

4. Sở Nội vụ tỉnh

Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức xét duyệt, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp; điều hành khen thưởng tại hội nghị theo quy định.

5. Các Sở, ban, ngành tỉnh

Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh chuẩn bị các nội dung có liên quan, xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Chuẩn bị nội dung tham gia thảo luận tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp của tỉnh (bằng văn bản, nếu có).

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh. Yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai tổ chức thực hiện./.