Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1951/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 01 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC SẢN XUẤT, SỬA CHỮA CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 132/2004/NĐ-CP ngày 04/6/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh động viên công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 2563/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ khảo sát năng lực sản xuất, sửa chữa của các doanh nghiệp công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-UBND tỉnh ngày 01/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn khảo sát năng lực sản xuất, sửa chữa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tại Tờ trình số 3006/TTr-BCH ngày 25/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch khảo sát năng lực sản xuất, sửa chữa của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, thành viên Đoàn khảo sát năng lực sản xuất, sửa chữa của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

KẾ HOẠCH

KHẢO SÁT NĂNG LỰC SẢN XUẤT, SỬA CHỮA CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1951/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Quyết định số 2563/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ khảo sát năng lực sản xuất, sửa chữa của các doanh nghiệp công nghiệp; Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng kế hoạch khảo sát năng lực sản xuất, sửa chữa của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nắm được năng lực sản xuất, sửa chữa của các doanh nghiệp theo nội dung Quyết định số 2563/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Quyết định số 2563/QĐ-TTg) để tham mưu cho lãnh đạo quản lý và làm cơ sở cho việc lựa chọn doanh nghiệp công nghiệp có đủ khả năng sản xuất, sửa chữa trang bị cho Quân đội.

2. Yêu cầu

a) Đối với Đoàn khảo sát

Thực hiện đầy đủ nội dung khảo sát đối với các doanh nghiệp công nghiệp ngoài lực lượng vũ trang hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, luyện kim, hóa chất trên địa bàn của tỉnh theo nội dung Quyết định số 2563/QĐ-TTg.

Thông báo kế hoạch, gửi mẫu khảo sát cho các cơ quan liên quan và doanh nghiệp cần khảo sát.

Trực tiếp khảo sát đến từng doanh nghiệp công nghiệp.

b) Đối với các doanh nghiệp công nghiệp được khảo sát

Tự đăng ký các nội dung theo biểu mẫu, cung cấp đầy đủ nội dung, số liệu theo yêu cầu của Đoàn khảo sát.

II. NỘI DUNG

1. Thông tin khảo sát

Thực hiện khảo sát theo các nội dung cụ thể như sau:

- Đặc điểm tình hình chính có liên quan hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

- Cơ cấu tổ chức, số lượng, chất lượng cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác của doanh nghiệp.

- Số lượng, chất lượng trang thiết bị và trình độ công nghệ hiện có.

- Phương hướng sản xuất và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.

- Về mẫu khảo sát: Thực hiện theo nội dung Phụ lục 1-BCHTNL (kèm theo Quyết định ban hành Kế hoạch khảo sát năng lực sản xuất, sửa chữa của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long).

2. Thời gian và đối tượng

- Thời gian từ ngày 12/9/2016 đến ngày 20/9/2016.

- Đối tượng khảo sát tại 14 (Mười bốn) doanh nghiệp.

- Lịch khảo sát và đối tượng khảo sát cụ thể: Kèm theo Quyết định ban hành Kế hoạch khảo sát năng lực sản xuất, sửa chữa của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

3. Thành phần

Căn cứ theo Quyết định số 1950/QĐ-UBND tỉnh ngày 01/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn khảo sát năng lực sản xuất, sửa chữa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đúng Kế hoạch này.

Kịp thời gửi mẫu biểu khảo sát và thông báo thời gian khảo sát cho các doanh nghiệp; đảm bảo phương tiện phục vụ Đoàn khảo sát; mời đại diện Phòng Quân lực Bộ Tham mưu - Quân khu 9 tham gia Đoàn khảo sát; tổng hợp kết quả khảo sát và báo cáo Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Công thương phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cung cấp thông tin doanh nghiệp công nghiệp về lĩnh vực khảo sát gửi Bộ CHQS tỉnh tổng hợp; đảm bảo kinh phí phục vụ Đoàn khảo sát.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Chủ tịch UBND tỉnh (qua Bộ CHQS tỉnh) nắm, chỉ đạo./.